3595_0815
3595_0815
kommunefakta
2018-02-25T22:23:00.000Z
no
Kragerø kommune

Kommunefakta

Kragerø - 0815 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 506 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 214 216
5-9 år 282 257
10-14 år 305 266
15-19 år 321 292
20-24 år 307 275
25-29 år 302 240
30-34 år 270 253
35-39 år 276 275
40-44 år 329 327
45-49 år 411 385
50-54 år 365 350
55-59 år 365 360
60-64 år 356 410
65-69 år 392 401
70-74 år 356 367
75-79 år 196 209
80-84 år 127 174
85-89 år 61 107
90-94 år 26 53
95-99 år 8 20
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 53 37 170 53 75 55 16 7 6 3
2017 52 38 169 48 82 41 18 12 6 7

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kragerø
Selveier 74.2
Andels- / aksjeeier 12.2
Leier 13.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kragerø
Jordbruk, skogbruk og fiske 58
Sekundærnæringer 1222
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1483
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 255
Undervisning 441
Helse- og sosialtjenester 968
Personlig tjenesteyting 139

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 356000 484000 272000
2006 173000 375000 516000 278000
2007 189000 403000 551000 292000
2008 206000 442000 594000 312000
2009 208000 449000 600000 321000
2010 216000 467000 617000 325000
2011 227000 487000 638000 343000
2012 234000 512000 662000 339000
2013 242000 529000 686000 356000
2014 253000 549000 700000 361000
2015 255000 572000 716000 370000
2016 261000 577000 730000 368000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kragerø
Grunnskolenivå 2673
Videregående skole-nivå 3749
Universitets- og høgskolenivå kort 1753
Universitets- og høgskolenivå lang 380
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 58

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Kragerø
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 23.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5 4 6.2
2010K3 6 4.7 7.5
2010K4 6.3 5 7.7
2011K1 6.6 5.6 7.9
2011K2 5.8 5.1 6.7
2011K3 6.1 5.2 7.1
2011K4 5.2 4.4 6.3
2012K1 5.9 4.9 7
2012K2 5.5 4.7 6.6
2012K3 5.7 5 6.5
2012K4 5.6 4.3 7.1
2013K1 6.3 5.2 7.6
2013K2 5 4.5 5.6
2013K3 5.3 4.9 5.8
2013K4 5.4 4.6 6.4
2014K1 6.1 5.3 7
2014K2 5.5 4.3 6.9
2014K3 6.3 5.3 7.5
2014K4 6.1 4.8 7.8
2015K1 6.6 5.5 7.9
2015K2 5.5 4.5 6.7
2015K3 6 5.3 6.8
2015K4 6 5.1 7.1
2016K1 6.1 4.8 7.5
2016K2 5.6 4.2 7.3
2016K3 5.6 4.4 7.1
2016K4 6.6 5.6 7.7
2017K1 6.6 5.1 8.3
2017K2 5.5 4.2 7.2
2017K3 5.7 4.5 7.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.7 8.7 21.2 31.8 4.1 2.8 6.5 4
2008 6.5 9.5 21.4 32.4 4 2.7 6.7 3.4
2009 6.6 9.5 20.5 31.6 4.2 2.5 6.2 3.5
2010 6.6 9.6 21.2 30.2 4.8 3 6.9 3.4
2011 6.5 9.4 20.6 30.5 4.8 3.6 6.7 4.1
2012 5.5 9.8 20.9 33.7 4.9 4 6.7 3.5
2013 5.8 9.4 20.6 33.5 5.8 3.9 6.6 2.9
2014 6 9.6 19.7 34.5 5.8 3.8 6.7 3
2015 6 8.9 19.7 30.4 5.8 4.1 6.7 3.1
2016 6.3 8.6 19.2 29.7 5.6 4.7 6.2 2.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.