3595_0827
3595_0827
kommunefakta
2018-02-18T19:46:00.000Z
no
Hjartdal kommune

Kommunefakta

Hjartdal - 0827 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 590 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 38 34
5-9 år 45 40
10-14 år 51 59
15-19 år 45 55
20-24 år 43 50
25-29 år 42 36
30-34 år 40 36
35-39 år 39 26
40-44 år 50 48
45-49 år 66 56
50-54 år 51 51
55-59 år 62 57
60-64 år 59 38
65-69 år 62 57
70-74 år 48 39
75-79 år 24 37
80-84 år 18 31
85-89 år 17 19
90-94 år 8 13
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 23 5 5 9 8 3 0 0 0
2017 4 20 5 5 10 9 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hjartdal
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 1.5
Leier 15.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hjartdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 68
Sekundærnæringer 211
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 204
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 28
Undervisning 42
Helse- og sosialtjenester 176
Personlig tjenesteyting 14

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 143000 354000 470000 281000
2006 154000 363000 496000 325000
2007 166000 402000 539000 286000
2008 183000 417000 584000 314000
2009 192000 422000 601000 290000
2010 194000 435000 638000 293000
2011 215000 474000 649000 350000
2012 226000 499000 666000 344000
2013 231000 520000 684000 348000
2014 241000 541000 704000 380000
2015 243000 570000 713000 351000
2016 257000 560000 740000 380000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hjartdal
Grunnskolenivå 388
Videregående skole-nivå 639
Universitets- og høgskolenivå kort 208
Universitets- og høgskolenivå lang 46
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hjartdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 24
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 17.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 27.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.5 4.8 8.5
2010K3 6.6 5.3 8.1
2010K4 6.1 5 7.5
2011K1 5.2 3.7 7.1
2011K2 5 2.8 7.6
2011K3 5.4 4.5 6.5
2011K4 5.7 4.8 7
2012K1 6.2 5.6 7.1
2012K2 5.1 3.9 6.5
2012K3 6.5 5 8.6
2012K4 6.4 5.1 8.2
2013K1 5.3 4.3 6.5
2013K2 3.4 2.7 4.4
2013K3 5.2 5.2 5.2
2013K4 5.4 5 5.9
2014K1 6.3 5.6 7.3
2014K2 4.9 3.2 7.3
2014K3 5.7 4 8.1
2014K4 6.5 4.5 9.2
2015K1 7.1 6 8.4
2015K2 6.9 5.9 8.2
2015K3 6.1 5.1 7.4
2015K4 5 3.5 6.9
2016K1 6.1 3.9 8.8
2016K2 4.9 2.9 7.4
2016K3 5.9 4.3 8.1
2016K4 5.1 3.9 6.6
2017K1 5.7 4.9 6.7
2017K2 5.3 4.1 6.8
2017K3 6.8 5.5 8.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 12 7.3 22.3 37.9 1.2 0.5 4.7 2.4
2008 11 7.8 21.6 37.4 1.4 0.6 5.4 2.3
2009 10.6 7.8 20.3 37.3 1.7 0.9 4.7 1.6
2010 13 7.3 20.6 35.2 1.3 0.7 5.3 1.6
2011 10.7 7.1 21 38.1 2.2 0.6 4.5 1.7
2012 11.2 7.7 20.7 40.2 2 0.8 5.6 1.9
2013 12 7.7 19.7 37.8 1.5 0.5 6.4 1.6
2014 13.4 7.8 19.3 38.4 2.1 0.7 6.6 1.7
2015 11.5 8.4 17.1 33.9 4 0.5 6.8 1.8
2016 11 8.8 18.4 30.9 4.4 0.6 7.5 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.