3595_1818
3595_1818
kommunefakta
2018-02-24T15:11:00.000Z
no
Herøy kommune

Kommunefakta

Herøy - 1818 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 790 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 51 48
5-9 år 51 43
10-14 år 57 47
15-19 år 43 35
20-24 år 54 60
25-29 år 59 59
30-34 år 69 45
35-39 år 57 42
40-44 år 47 48
45-49 år 53 45
50-54 år 71 62
55-59 år 72 65
60-64 år 71 48
65-69 år 66 50
70-74 år 52 57
75-79 år 41 40
80-84 år 15 29
85-89 år 3 14
90-94 år 4 11
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 11 61 17 3 3 22 7 0 0 0
2017 11 52 18 3 3 21 8 0 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Herøy (Nordland)
Selveier 84.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Herøy (Nordland)
Jordbruk, skogbruk og fiske 101
Sekundærnæringer 217
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 251
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 31
Undervisning 47
Helse- og sosialtjenester 155
Personlig tjenesteyting 16

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 148000 336000 523000 275000
2006 155000 353000 554000 321000
2007 171000 392000 598000 306000
2008 179000 412000 638000 357000
2009 188000 396000 659000 364000
2010 193000 437000 662000 326000
2011 200000 477000 664000 346000
2012 211000 512000 682000 358000
2013 218000 537000 722000 379000
2014 232000 550000 743000 401000
2015 243000 563000 771000 388000
2016 247000 571000 737000 429000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Herøy (Nordland)
Grunnskolenivå 575
Videregående skole-nivå 604
Universitets- og høgskolenivå kort 217
Universitets- og høgskolenivå lang 41
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Herøy (Nordland)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 21.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 11.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 12.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 22.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5 4 6.4
2010K3 5.2 4.7 6
2010K4 5.2 3.9 6.8
2011K1 5 3.6 7
2011K2 4.5 3.1 6.4
2011K3 6.4 4.9 8.6
2011K4 5 3.6 7
2012K1 5 4.2 6
2012K2 4.1 2.5 6.1
2012K3 4.9 3.5 6.8
2012K4 5.2 4.4 6.3
2013K1 5 4.6 5.6
2013K2 3.9 3.3 4.7
2013K3 5.3 4.9 5.8
2013K4 5.8 6.3 5
2014K1 5.9 5.8 6.1
2014K2 5.8 6 5.6
2014K3 6.3 5.9 7
2014K4 4.6 3.2 6.7
2015K1 6.2 4.7 8.1
2015K2 7.1 6.3 8.2
2015K3 7.6 6.6 8.7
2015K4 6.2 5.1 7.6
2016K1 5.3 4.1 6.8
2016K2 5.4 4.1 7
2016K3 4.6 4.4 4.8
2016K4 5.1 5 5.3
2017K1 5.6 4.5 7
2017K2 6.3 5.4 7.5
2017K3 4.7 4.2 5.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 12.5 6.4 20.6 34.1 1.4 2.9 6.3 2.7
2008 12.2 7.6 18.7 36.1 0.7 2.6 6.9 2.9
2009 12.7 7.6 16.9 35.4 1.7 2.9 5.2 2.6
2010 13 7.6 17.4 35.9 3 2 5 2.9
2011 10.8 8 17.2 36.1 3.8 1.9 4.6 2.5
2012 11 8.3 17.4 37.6 3.8 2.7 5.4 2.7
2013 10.6 7.7 16.8 35.8 3.8 3 6.4 2.2
2014 12.4 7.8 16.2 37.9 3.4 2.2 4.5 2
2015 11.2 6.9 16.1 33.4 3.3 2 6.2 2.3
2016 11.2 7.3 16 35.3 6.1 1.5 5.7 2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.