3595_1515
3595_1515
kommunefakta
2017-11-17T20:17:00.000Z
no
Herøy kommune

Kommunefakta

Herøy - 1515 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

8 953 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 239 221
5-9 år 320 258
10-14 år 301 278
15-19 år 300 303
20-24 år 243 233
25-29 år 268 272
30-34 år 299 232
35-39 år 270 255
40-44 år 306 295
45-49 år 328 338
50-54 år 312 280
55-59 år 305 271
60-64 år 280 269
65-69 år 285 242
70-74 år 206 194
75-79 år 131 146
80-84 år 98 121
85-89 år 57 100
90-94 år 28 46
95-99 år 5 18
100 år eller eldre 0 4

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 9 323 141 20 11 5 39 9 0 0
2017 7 337 139 20 15 5 36 9 3 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  83 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  62 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -36 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -24 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Herøy (M. og R.)
Selveier 88.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Herøy (M. og R.)
Jordbruk, skogbruk og fiske 318
Sekundærnæringer 1104
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1570
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 99
Undervisning 312
Helse- og sosialtjenester 724
Personlig tjenesteyting 132

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 365000 541000 265000
2006 174000 386000 568000 275000
2007 197000 434000 624000 307000
2008 213000 462000 667000 325000
2009 218000 467000 689000 337000
2010 221000 486000 719000 355000
2011 231000 514000 748000 373000
2012 245000 554000 765000 389000
2013 254000 572000 781000 406000
2014 259000 597000 822000 412000
2015 269000 603000 839000 407000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Herøy (M. og R.)
Grunnskolenivå 2203
Videregående skole-nivå 3084
Universitets- og høgskolenivå kort 1300
Universitets- og høgskolenivå lang 248
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 292 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Herøy (M. og R.)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 23.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 23.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.4 4.8 8.5
2010K2 6.1 4.2 8.6
2010K3 7.1 5.2 9.8
2010K4 6.6 4.9 9
2011K1 7 5.3 9.3
2011K2 6.4 4.1 9.5
2011K3 6.6 4.9 9
2011K4 6.1 4.7 8.1
2012K1 5.6 4.2 7.5
2012K2 5.6 3.6 8.4
2012K3 5.6 4.1 7.9
2012K4 5.5 4 7.6
2013K1 5.6 3.7 8.1
2013K2 5.3 3.4 7.8
2013K3 5.4 3.7 7.7
2013K4 4.9 3.5 6.8
2014K1 5.3 3.3 8.1
2014K2 5.1 3.3 7.5
2014K3 6 4.3 8.3
2014K4 5.8 4.2 8.1
2015K1 6.7 5.3 8.5
2015K2 6.3 5 7.9
2015K3 6.7 5.7 8
2015K4 6.3 5.7 7.1
2016K1 6.1 5.3 7
2016K2 5.5 5.1 5.9
2016K3 6 5.7 6.4
2016K4 6.2 5.4 7.2
2017K1 6.4 5 8.1
2017K2 6 4.8 7.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

6,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.1 9.7 24.1 29.7 3.4 2.2 5.4 3.9
2008 7 10 24.8 34 3.3 2.2 1.8 4.1
2009 6.1 10.2 24 32.4 2.9 1.9 1.5 4.1
2010 7.9 10.3 22.4 30.6 2.7 1.9 3.1 3.7
2011 8 10.7 21.8 31.2 2.4 2.4 3.4 3.7
2012 6.1 10.9 21 34.1 2.8 2.2 3 3.8
2013 6 10 18.3 30 2.8 1.9 3.1 3.2
2014 7.3 10.4 17.9 31.2 3.2 2.2 3 3.9
2015 7 10.5 18.9 30.3 3.1 2.2 3.2 4.8
2016 7.2 10 19.4 31.8 3.7 2 3.7 5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  83 634 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.