3595_1849
3595_1849
kommunefakta
2018-02-25T14:22:00.000Z
no
Hamarøy - Hábmer kommune

Kommunefakta

Hamarøy - Hábmer - 1849 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 801 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 38 33
5-9 år 39 42
10-14 år 47 48
15-19 år 62 43
20-24 år 60 45
25-29 år 62 46
30-34 år 60 55
35-39 år 50 39
40-44 år 37 39
45-49 år 48 43
50-54 år 56 69
55-59 år 73 72
60-64 år 67 54
65-69 år 75 79
70-74 år 63 54
75-79 år 48 46
80-84 år 19 21
85-89 år 17 21
90-94 år 6 15
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 17 14 5 34 10 44 11 3 0 0
2017 16 20 5 28 9 54 9 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hamarøy - Hábmer
Selveier 79.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 20.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hamarøy - Hábmer
Jordbruk, skogbruk og fiske 55
Sekundærnæringer 200
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 184
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 67
Undervisning 115
Helse- og sosialtjenester 199
Personlig tjenesteyting 23

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 152000 326000 503000 276000
2006 166000 361000 531000 268000
2007 180000 393000 568000 310000
2008 189000 451000 613000 308000
2009 203000 464000 642000 321000
2010 209000 468000 647000 311000
2011 220000 512000 685000 325000
2012 236000 555000 714000 336000
2013 245000 549000 731000 360000
2014 254000 559000 729000 365000
2015 256000 595000 722000 371000
2016 266000 609000 710000 355000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hamarøy - Hábmer
Grunnskolenivå 488
Videregående skole-nivå 601
Universitets- og høgskolenivå kort 316
Universitets- og høgskolenivå lang 84
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hamarøy - Hábmer
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 32.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 9.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 29.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.4 3.8 5
2010K3 6.3 5.4 7.2
2010K4 6.4 6 6.9
2011K1 6 5.5 6.6
2011K2 4.6 4.2 5.1
2011K3 5.4 4.6 6.4
2011K4 4.8 3.3 6.4
2012K1 5.2 2.9 7.7
2012K2 5.9 4.7 7.3
2012K3 7 6.4 7.7
2012K4 6.1 5.9 6.2
2013K1 5.9 5.2 6.6
2013K2 4.2 2.8 5.9
2013K3 4.4 4 4.9
2013K4 3.2 2.9 3.6
2014K1 3.7 2.5 4.9
2014K2 4.6 3.1 6.3
2014K3 5.6 4.8 6.6
2014K4 5.1 3.9 6.6
2015K1 5.5 4.8 6.2
2015K2 4.8 4.1 5.6
2015K3 5.2 4.8 5.7
2015K4 5.4 4.6 6.4
2016K1 5.2 4 6.6
2016K2 5.3 3.9 6.9
2016K3 5.1 4.7 5.7
2016K4 4.6 3.9 5.3
2017K1 5.4 4.7 6.2
2017K2 5 4.2 6
2017K3 5.4 4.4 6.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 12.7 6.6 17.1 36.8 3.7 2 2.4 4.6
2008 12.6 6.5 16.5 38 4.6 1.8 2.3 4.5
2009 10.5 7.1 14.5 35.9 2.2 4.6 2 4.7
2010 9.4 6.9 15.5 32.5 1.4 8.6 3.5 4.2
2011 8.3 6.2 15 32.1 1.9 10.3 3.6 4
2012 8.3 5.8 14.5 33.3 2.2 10.3 3.2 3.4
2013 9.2 5.9 14.4 32.2 2.9 10.4 3.4 3.3
2014 8.3 7.1 13.8 31.8 3.6 11.5 3.8 3
2015 8.8 6.9 15.9 30.3 5.8 11.6 2.5 3.2
2016 8.8 6.7 14.4 29.3 5.9 11.6 3.8 2.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.