3595_0403
3595_0403
kommunefakta
2017-11-18T07:11:00.000Z
no
Hamar kommune

Kommunefakta

Hamar - 0403 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

30 867 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 767 690
5-9 år 904 756
10-14 år 868 807
15-19 år 948 853
20-24 år 1041 977
25-29 år 988 917
30-34 år 961 888
35-39 år 901 864
40-44 år 953 976
45-49 år 1009 1048
50-54 år 1005 1008
55-59 år 934 1047
60-64 år 937 1090
65-69 år 964 1001
70-74 år 767 906
75-79 år 472 580
80-84 år 301 465
85-89 år 214 425
90-94 år 87 201
95-99 år 19 54
100 år eller eldre 1 4

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 203 101 291 72 109 341 55 198 20 150
2017 217 93 312 70 154 335 57 202 24 145

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  264 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  302 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  512 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  196 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Hamar
Selveier 65.1
Andels- / aksjeeier 18.2
Leier 16.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Hamar
Jordbruk, skogbruk og fiske 201
Sekundærnæringer 1837
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5189
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1316
Undervisning 1522
Helse- og sosialtjenester 3623
Personlig tjenesteyting 870

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 178000 387000 523000 285000
2006 186000 407000 550000 299000
2007 201000 437000 588000 319000
2008 218000 472000 633000 343000
2009 221000 480000 639000 348000
2010 226000 500000 663000 355000
2011 236000 526000 690000 363000
2012 247000 549000 717000 364000
2013 259000 566000 750000 381000
2014 270000 590000 769000 395000
2015 274000 601000 790000 399000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Hamar
Grunnskolenivå 6309
Videregående skole-nivå 9081
Universitets- og høgskolenivå kort 6892
Universitets- og høgskolenivå lang 2401
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 183

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 831 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hamar
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 43.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 26.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,9 år

 • Kvinner

  83 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6 4.7 7.4
2010K2 6 4.7 7.5
2010K3 6.6 5.3 8.1
2010K4 5.9 4.4 7.7
2011K1 5.9 4.4 7.7
2011K2 5.7 4.4 7.3
2011K3 6.1 5 7.3
2011K4 5.6 4.6 6.8
2012K1 6 4.5 7.6
2012K2 5.7 4.5 7
2012K3 5.7 4.5 7.1
2012K4 5.7 4.2 7.4
2013K1 6 4.4 7.8
2013K2 4.9 3.6 6.4
2013K3 4.9 3.8 6.2
2013K4 4.7 3.3 6.3
2014K1 4.9 3.4 6.7
2014K2 4.6 3.1 6.3
2014K3 4.7 3.4 6.1
2014K4 5 3.6 6.7
2015K1 5.1 3.5 6.9
2015K2 4.5 3.3 5.8
2015K3 4.7 3.5 6.1
2015K4 4.9 3.4 6.5
2016K1 5 3.6 6.6
2016K2 4.6 3.1 6.3
2016K3 4.9 3.4 6.5
2016K4 5 3.7 6.5
2017K1 5 3.6 6.7
2017K2 4.7 3.2 6.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 9.8 18.6 32.6 6.6 1.8 5 5.7
2008 7.3 10 18.2 32.3 5.7 1.6 5.3 5.3
2009 7.4 9.9 18 31.1 5.3 1.7 5.6 5
2010 7.7 10.4 18.3 32.4 5.2 2.9 6 5
2011 7.9 9.7 16.6 30.8 4.6 3.2 7.9 6.2
2012 5.8 10.5 16.8 34.8 4.7 3.6 8.1 5
2013 5.1 9.7 15.8 33.6 4.7 3.3 8 4.9
2014 5 9.8 15.8 35 5.4 3.2 7.6 7.2
2015 4.7 9.8 15.6 32.5 5.3 3.2 8.8 7
2016 8.8 9.1 15.3 32.3 5.5 3 7.7 6.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  75 156 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.