3595_1119
3595_1119
kommunefakta
2018-02-24T22:07:00.000Z
no
Hå kommune

Kommunefakta

Hå - 1119 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 18 762 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 726 673
5-9 år 729 796
10-14 år 710 628
15-19 år 667 615
20-24 år 603 569
25-29 år 688 635
30-34 år 713 649
35-39 år 700 643
40-44 år 648 567
45-49 år 687 545
50-54 år 598 533
55-59 år 514 448
60-64 år 467 478
65-69 år 426 393
70-74 år 319 341
75-79 år 224 239
80-84 år 134 150
85-89 år 92 96
90-94 år 23 56
95-99 år 9 29
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 24 664 577 150 80 37 63 169 3 3
2017 27 662 580 154 74 50 73 178 3 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 14.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Jordbruk, skogbruk og fiske 752
Sekundærnæringer 3480
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2568
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 368
Undervisning 691
Helse- og sosialtjenester 1663
Personlig tjenesteyting 257

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 184000 390000 514000 280000
2006 203000 416000 545000 311000
2007 231000 452000 598000 322000
2008 246000 487000 641000 345000
2009 245000 490000 645000 345000
2010 248000 516000 660000 359000
2011 260000 546000 685000 379000
2012 273000 575000 706000 371000
2013 284000 597000 729000 393000
2014 297000 624000 751000 407000
2015 300000 628000 767000 409000
2016 301000 631000 762000 413000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Grunnskolenivå 4501
Videregående skole-nivå 6427
Universitets- og høgskolenivå kort 2425
Universitets- og høgskolenivå lang 589
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 83

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 28.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 10.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.5 3.7 5.6
2010K3 5.3 4.4 6.5
2010K4 5.2 4.2 6.5
2011K1 5.6 4.5 7.2
2011K2 5 3.7 7
2011K3 4.8 3.6 6.6
2011K4 4.7 3.3 6.8
2012K1 4.9 3.5 6.9
2012K2 4.5 3.4 6.2
2012K3 4.7 3.6 6.2
2012K4 5 4 6.5
2013K1 5.1 4.2 6.4
2013K2 4.4 3.6 5.7
2013K3 5 3.9 6.7
2013K4 4.9 3.7 6.5
2014K1 4.8 3.5 6.7
2014K2 4.7 3.4 6.5
2014K3 5.4 4.2 7.2
2014K4 5.1 3.7 7.1
2015K1 5.1 3.9 6.8
2015K2 4.6 3.3 6.4
2015K3 4.7 3.8 5.9
2015K4 5.2 4 6.8
2016K1 5.2 4.1 6.6
2016K2 4.6 3.7 5.8
2016K3 4.8 4.2 5.7
2016K4 5.2 4.1 6.7
2017K1 5.7 4.4 7.3
2017K2 4.8 3.6 6.4
2017K3 4.8 3.7 6.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.8 10.6 23.1 32.6 2.5 2.1 5.2 4.8
2008 6.4 12 23 32.8 2.1 2.2 5 4.8
2009 6.1 12.7 22.4 31.2 2 1.9 5.4 5.9
2010 6.2 14.1 23 31.3 2.5 1.8 5.1 4.6
2011 6.2 15.4 22.6 31 2.3 2 5 4.3
2012 6 15.8 21.8 32.7 2.1 2.4 4.7 4.7
2013 6.1 15.9 21.3 31.9 2 2.8 5.3 4.4
2014 5.7 16.5 22 32 2.3 2.4 5.8 4.1
2015 6.4 15.7 23 30.2 2.9 2.4 5.6 3.7
2016 6.2 15.2 23.5 30.1 3.4 2.6 5.1 3.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.