3595_0534
3595_0534
kommunefakta
2018-02-24T15:11:00.000Z
no
Gran kommune

Kommunefakta

Gran - 0534 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 770 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 324 336
5-9 år 402 369
10-14 år 438 406
15-19 år 458 438
20-24 år 391 353
25-29 år 376 349
30-34 år 362 350
35-39 år 382 376
40-44 år 425 456
45-49 år 537 474
50-54 år 520 536
55-59 år 504 466
60-64 år 464 435
65-69 år 429 400
70-74 år 364 410
75-79 år 213 300
80-84 år 155 209
85-89 år 94 134
90-94 år 33 76
95-99 år 8 17
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 51 176 155 35 125 132 44 48 18 6
2017 45 190 142 33 142 139 45 47 24 7

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gran
Selveier 80.4
Andels- / aksjeeier 2.1
Leier 17.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gran
Jordbruk, skogbruk og fiske 213
Sekundærnæringer 1335
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2307
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 405
Undervisning 502
Helse- og sosialtjenester 1535
Personlig tjenesteyting 184

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 357000 489000 281000
2006 177000 376000 512000 290000
2007 194000 417000 557000 303000
2008 208000 443000 597000 324000
2009 209000 447000 609000 332000
2010 217000 466000 626000 333000
2011 230000 496000 648000 337000
2012 240000 530000 673000 357000
2013 249000 544000 697000 356000
2014 256000 565000 723000 370000
2015 260000 579000 744000 373000
2016 267000 588000 754000 375000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gran
Grunnskolenivå 3593
Videregående skole-nivå 4870
Universitets- og høgskolenivå kort 1938
Universitets- og høgskolenivå lang 460
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 102

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Gran
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 17.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7 5.8 8.4
2010K3 7.7 6.5 9.1
2010K4 7.1 5.7 8.7
2011K1 7.3 5.5 9.3
2011K2 6.7 5.1 8.6
2011K3 6.8 5.3 8.6
2011K4 6.6 5.3 8.3
2012K1 7.2 6 8.7
2012K2 6.4 5.1 8
2012K3 6.6 5.5 7.9
2012K4 6.2 4.8 7.9
2013K1 6.5 5.2 8
2013K2 6.3 4.7 8.3
2013K3 6.9 5.5 8.7
2013K4 6.7 5.4 8.4
2014K1 7.1 6.2 8.2
2014K2 6.1 5.2 7.2
2014K3 6.1 5.6 6.8
2014K4 6 5.3 6.9
2015K1 6.8 6 7.7
2015K2 5.6 4.7 6.7
2015K3 6.2 5.1 7.4
2015K4 6.5 5.4 7.8
2016K1 6.4 5.6 7.3
2016K2 5.8 4.8 6.9
2016K3 6.6 5.6 7.7
2016K4 6.6 5.9 7.5
2017K1 6.8 5.6 8.2
2017K2 5.9 4.6 7.5
2017K3 6.3 5.3 7.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7 8.8 22.8 35.5 2.6 1.5 3.6 3.3
2008 6.8 9.4 22.7 36.3 2.7 1.7 3.7 3.2
2009 6.3 9.7 21.4 35.5 4 1.6 3.1 3.9
2010 6.7 9.5 22.4 35.2 5.5 1.5 3.4 3.4
2011 6.3 9.3 21.9 36.1 5.3 2.2 3.7 3.3
2012 5.8 8.8 21.4 37.7 4.9 2.5 3.1 6
2013 5.5 8.7 20.9 37.8 5.4 2.5 3.4 3.9
2014 5.6 9 21.1 39.4 5.6 2.1 3.4 4
2015 5.6 8.9 21 35.9 5.8 1.8 3.8 4.6
2016 5.4 9.2 20.9 36.5 6.4 2 3.5 4.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.