3595_0534
3595_0534
kommunefakta
2017-04-30T05:07:00.000Z
no
Gran kommune

Kommunefakta

Gran - 0534 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

13 707 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 329 357
5-9 år 406 355
10-14 år 440 405
15-19 år 430 462
20-24 år 405 351
25-29 år 363 360
30-34 år 378 358
35-39 år 374 371
40-44 år 442 462
45-49 år 530 482
50-54 år 505 525
55-59 år 500 446
60-64 år 472 421
65-69 år 422 417
70-74 år 340 399
75-79 år 198 274
80-84 år 142 209
85-89 år 94 139
90-94 år 34 82
95-99 år 8 18
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -32 106 74
1998K4 -29 104 75
1999K4 -22 160 138
2000K4 9 123 132
2001K4 -23 54 31
2002K4 -35 78 43
2003K4 -13 12 -1
2004K4 -50 -12 -62
2005K4 -27 75 56
2006K4 -10 51 44
2007K4 -32 111 79
2008K4 -43 74 28
2009K4 -23 170 146
2010K4 2 69 71
2011K4 -29 90 59
2012K4 -21 80 57
2013K4 -36 96 57
2014K4 -10 90 78
2015K4 6 15 10
2016K4 1 10 12

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  82,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,9 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  412 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

90 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Gran
Grunnskolenivå 3594
Videregående skole-nivå 5197
Universitets- og høgskolenivå kort 1873
Universitets- og høgskolenivå lang 470
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 95

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Gran
Jordbruk, skogbruk og fiske 213
Sekundærnæringer 1335
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2307
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 405
Undervisning 502
Helse- og sosialtjenester 1535
Personlig tjenesteyting 184

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 357000 489000 281000
2006 177000 376000 512000 290000
2007 194000 417000 557000 303000
2008 208000 443000 597000 324000
2009 209000 447000 609000 332000
2010 217000 466000 626000 333000
2011 230000 496000 648000 337000
2012 240000 530000 673000 357000
2013 249000 544000 697000 356000
2014 256000 565000 723000 370000
2015 260000 579000 744000 373000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

0,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7 8.8 22.8 35.5 2.6 1.5 3.6 3.3
2008 6.8 9.4 22.7 36.3 2.7 1.7 3.7 3.2
2009 6.3 9.7 21.4 35.5 4 1.6 3.1 3.9
2010 6.7 9.5 22.4 35.2 5.5 1.5 3.4 3.4
2011 6.3 9.3 21.9 36.1 5.3 2.2 3.7 3.3
2012 5.8 8.8 21.4 37.7 4.9 2.5 3.1 6
2013 5.5 8.7 20.9 37.8 5.4 2.5 3.4 3.9
2014 5.6 9 21.1 39.4 5.6 2.1 3.4 4
2015 5.6 8.9 21 35.9 5.8 1.8 3.8 4.6
2016 5.4 9.2 20.9 36.5 6.4 2 3.5 4.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  50 429 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.