3595_0911
3595_0911
kommunefakta
2018-02-24T23:05:00.000Z
no
Gjerstad kommune

Kommunefakta

Gjerstad - 0911 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 467 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 51 55
5-9 år 62 57
10-14 år 77 61
15-19 år 96 66
20-24 år 85 73
25-29 år 64 58
30-34 år 60 69
35-39 år 77 52
40-44 år 97 82
45-49 år 96 101
50-54 år 88 79
55-59 år 87 88
60-64 år 81 74
65-69 år 85 91
70-74 år 75 57
75-79 år 44 49
80-84 år 29 32
85-89 år 14 26
90-94 år 6 13
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 3 46 12 39 3 5 0 0 0
2017 6 3 48 13 40 0 4 0 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gjerstad
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gjerstad
Jordbruk, skogbruk og fiske 33
Sekundærnæringer 331
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 333
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 55
Undervisning 65
Helse- og sosialtjenester 257
Personlig tjenesteyting 26

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 326000 471000 238000
2006 171000 352000 504000 264000
2007 185000 373000 542000 297000
2008 196000 419000 580000 316000
2009 205000 439000 589000 322000
2010 207000 460000 612000 325000
2011 216000 471000 625000 350000
2012 241000 494000 654000 348000
2013 244000 506000 676000 353000
2014 239000 519000 692000 345000
2015 252000 533000 704000 375000
2016 256000 546000 701000 373000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gjerstad
Grunnskolenivå 767
Videregående skole-nivå 955
Universitets- og høgskolenivå kort 284
Universitets- og høgskolenivå lang 37
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Gjerstad
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 35.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 12.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 39.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.5 4.4 7.1
2010K3 6.5 5.9 7.5
2010K4 6.1 4.7 7.9
2011K1 6.2 5.6 7.1
2011K2 6.5 6.5 6.6
2011K3 6.2 6.2 6.2
2011K4 6 5.4 6.9
2012K1 6.9 5.7 8.6
2012K2 5.5 4 7.5
2012K3 5.3 4.3 6.6
2012K4 6.2 5.2 7.5
2013K1 7.5 6.5 8.8
2013K2 6.7 5.4 8.4
2013K3 7.4 6.5 8.7
2013K4 6.6 5.1 8.7
2014K1 6.7 4.7 9.4
2014K2 6.9 5.2 9.4
2014K3 6.8 5.5 8.8
2014K4 6.5 5.5 7.9
2015K1 7.4 6.4 8.7
2015K2 6.6 5.7 7.9
2015K3 6.5 5.7 7.5
2015K4 5.9 4.8 7.3
2016K1 5.7 4.6 7.2
2016K2 5 3.3 7.1
2016K3 6.9 5.8 8.2
2016K4 6.9 5.5 8.7
2017K1 7 5.6 8.7
2017K2 5.5 5.3 5.7
2017K3 6.9 6.1 7.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.6 7.4 22.5 33.2 4.5 1.7 5.4 1.8
2008 10.9 8 22.2 33.2 5.3 2 4.7 2
2009 10.6 7.7 22.4 32.3 6.1 2.1 4.6 2
2010 12.6 8.1 22.2 30.7 7.3 1.8 2.9 2
2011 13.2 8.1 22.9 30.5 7.6 2.3 3.4 2.1
2012 9.8 8.4 23 34.2 7 2.2 3.5 1.3
2013 8.9 8.6 21.6 35.5 7.3 2.9 3.5 1.3
2014 9 8.4 22.1 35.7 7.1 3.2 3.3 1
2015 9.3 8.1 20.8 36.2 6.8 3.2 2.9 0.9
2016 7.9 6.8 17.3 32.2 6.3 1.8 2.7 0.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.