3595_1430
3595_1430
kommunefakta
2018-02-21T12:26:00.000Z
no
Gaular kommune

Kommunefakta

Gaular - 1430 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 995 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 94 92
5-9 år 99 110
10-14 år 106 100
15-19 år 123 74
20-24 år 88 88
25-29 år 86 78
30-34 år 101 80
35-39 år 89 87
40-44 år 95 78
45-49 år 95 81
50-54 år 82 87
55-59 år 106 84
60-64 år 114 105
65-69 år 93 77
70-74 år 68 65
75-79 år 38 36
80-84 år 27 34
85-89 år 30 41
90-94 år 9 20
95-99 år 3 2
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 16 126 18 0 0 5 0 0 0
2017 6 15 128 17 0 0 7 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gaular
Selveier 84.4
Andels- / aksjeeier 1.5
Leier 14.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gaular
Jordbruk, skogbruk og fiske 100
Sekundærnæringer 307
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 466
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 70
Undervisning 139
Helse- og sosialtjenester 396
Personlig tjenesteyting 31

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 150000 357000 497000 283000
2006 159000 377000 515000 327000
2007 172000 415000 571000 327000
2008 194000 444000 611000 346000
2009 199000 454000 637000 358000
2010 211000 470000 656000 394000
2011 221000 506000 665000 388000
2012 236000 524000 684000 366000
2013 240000 549000 715000 360000
2014 249000 573000 741000 390000
2015 264000 579000 765000 406000
2016 264000 576000 773000 405000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gaular
Grunnskolenivå 569
Videregående skole-nivå 1072
Universitets- og høgskolenivå kort 507
Universitets- og høgskolenivå lang 105
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Gaular
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 23.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 28.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.4 4.2 6.9
2010K3 5.8 4.3 7.5
2010K4 5.1 4.1 6.4
2011K1 4.9 4.1 6
2011K2 5 3.7 6.6
2011K3 5 4 6.2
2011K4 5.5 4 7.2
2012K1 5.5 4.5 6.8
2012K2 4 3 5.3
2012K3 4.9 3.8 6.2
2012K4 5.5 4.5 6.7
2013K1 6.4 5.2 7.7
2013K2 5.9 4.5 7.6
2013K3 5.2 3.8 7.1
2013K4 6.4 4.4 8.9
2014K1 5.4 3.7 7.6
2014K2 4.9 3.3 6.8
2014K3 5.2 3.9 6.8
2014K4 5.1 4.3 6.2
2015K1 5.2 4.4 6.1
2015K2 4.4 3.5 5.4
2015K3 4.4 3.9 4.8
2015K4 5.1 4.7 5.5
2016K1 5.5 5.1 5.9
2016K2 5.1 4.6 5.7
2016K3 5.2 4.2 6.4
2016K4 5.3 4 6.8
2017K1 5.1 3.5 6.9
2017K2 5.6 3.6 8
2017K3 5 3.5 6.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.2 8.6 22.1 31.2 0.9 2 3.5 1
2008 8.3 8.9 22.1 32.9 1.3 2.4 3.2 0.7
2009 7.9 9 21.3 30.4 1.7 2.4 3.9 0.9
2010 8.6 10 23.7 33.3 1.7 3.7 4.1 0.9
2011 8.7 10 24 33.5 1.7 3.8 3.9 0.8
2012 8.6 10 23.6 35.3 1.4 3.8 3.3 0.8
2013 8.4 10.8 22.4 34.8 1.5 3.4 2.8 0.9
2014 8.2 11 21.5 36.8 1.6 4.1 4.2 0.7
2015 9.1 11.3 22.6 35 1.4 3.5 3.1 0.7
2016 8.6 11.4 23 34.6 2.9 3.3 3.1 0.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.