3595_2023
3595_2023
kommunefakta
2018-02-18T20:25:00.000Z
no
Gamvik kommune

Kommunefakta

Gamvik - 2023 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 140 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 28 21
5-9 år 23 21
10-14 år 26 12
15-19 år 26 32
20-24 år 38 17
25-29 år 62 37
30-34 år 47 34
35-39 år 33 23
40-44 år 54 34
45-49 år 53 48
50-54 år 53 31
55-59 år 39 37
60-64 år 43 33
65-69 år 41 40
70-74 år 32 32
75-79 år 25 24
80-84 år 12 10
85-89 år 4 3
90-94 år 2 6
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 76 28 3 0 0 7 0 3 0
2017 3 77 36 3 0 0 6 0 3 0

Endringer i befolkningen

(Manglende data: Verdien er tom for Nettoflytting)

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gamvik
Selveier 76.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 23.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gamvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 98
Sekundærnæringer 129
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 128
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 30
Undervisning 26
Helse- og sosialtjenester 108
Personlig tjenesteyting 13

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 170000 353000 503000 289000
2006 173000 358000 523000 304000
2007 185000 393000 580000 287000
2008 206000 410000 628000 332000
2009 211000 416000 653000 338000
2010 215000 447000 671000 349000
2011 227000 488000 716000 382000
2012 229000 521000 709000 370000
2013 240000 518000 678000 405000
2014 244000 507000 661000 389000
2015 248000 541000 696000 396000
2016 261000 545000 698000 349000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gamvik
Grunnskolenivå 418
Videregående skole-nivå 343
Universitets- og høgskolenivå kort 168
Universitets- og høgskolenivå lang 54
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Gamvik
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 12.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 41.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 4.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 20.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6 5.5 6.6
2010K3 5.9 5.2 6.7
2010K4 4.9 4.9 5
2011K1 5.8 6.1 5.6
2011K2 5 2.6 7.5
2011K3 4.5 2 7.2
2011K4 5.8 2.5 9.3
2012K1 6.7 4.8 8.9
2012K2 8 5.3 11.1
2012K3 10.3 8.6 12.3
2012K4 7.8 6.4 9.4
2013K1 7.7 7.3 8.1
2013K2 7.3 6.8 8
2013K3 6.1 4.2 8.3
2013K4 6.8 5.4 8.4
2014K1 6 5.2 7
2014K2 8.1 6.8 9.5
2014K3 9.8 8.1 11.8
2014K4 9.8 7.8 12.3
2015K1 9.2 7.6 11
2015K2 7.7 5.5 10.5
2015K3 6.3 4.4 8.7
2015K4 4.9 4.3 5.7
2016K1 6.1 4.6 8
2016K2 5.7 4.2 7.6
2016K3 6.7 5.2 8.6
2016K4 5.8 4.4 7.4
2017K1 4.9 4.2 5.7
2017K2 6 5 7.1
2017K3 7.1 6 8.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 14 5.2 18.1 29.6 2 1.9 6 3.8
2008 13.9 4.5 16.6 28.6 2.8 1.7 5.4 3.5
2009 11.7 3.7 18 29.9 2.7 1.9 4.9 3.6
2010 10.9 3.2 17.3 30.2 2.4 7.1 4.5 3.1
2011 12.5 3.1 16.5 35.3 2.3 2.2 4.7 3.5
2012 13.4 3.9 15.6 35.4 2.5 1.9 5.1 3.6
2013 12.7 4.1 14.8 36.6 2.3 1.8 5 4.1
2014 13.7 3.9 15.1 38.1 3.2 2.1 4.2 4
2015 12.6 4.1 15.1 35 2.9 3.7 4.3 3.4
2016 13.9 4 13.9 35.1 3.1 4.2 4.2 3.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.