3595_1940
3595_1940
kommunefakta
2018-01-19T12:42:00.000Z
no
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune

Kommunefakta

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono - 1940 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 134 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 48 43
5-9 år 45 47
10-14 år 65 46
15-19 år 48 65
20-24 år 69 66
25-29 år 76 48
30-34 år 68 54
35-39 år 52 38
40-44 år 55 53
45-49 år 91 63
50-54 år 79 74
55-59 år 83 57
60-64 år 82 63
65-69 år 89 78
70-74 år 64 71
75-79 år 57 57
80-84 år 27 42
85-89 år 20 28
90-94 år 9 10
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 16 26 0 5 15 0 5 0 3 0
2017 14 33 0 6 9 0 4 0 0 0

Endringer i befolkningen

(Manglende data: Verdien er tom for Nettoflytting)

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono
Selveier 86
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono
Jordbruk, skogbruk og fiske 77
Sekundærnæringer 195
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 238
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 74
Undervisning 97
Helse- og sosialtjenester 267
Personlig tjenesteyting 34

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 148000 308000 522000 313000
2006 154000 339000 522000 296000
2007 167000 381000 571000 316000
2008 179000 411000 592000 367000
2009 190000 434000 635000 366000
2010 195000 453000 656000 378000
2011 207000 477000 679000 399000
2012 215000 492000 714000 367000
2013 221000 491000 776000 389000
2014 227000 502000 787000 383000
2015 234000 535000 800000 372000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono
Grunnskolenivå 779
Videregående skole-nivå 616
Universitets- og høgskolenivå kort 287
Universitets- og høgskolenivå lang 65
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 10.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 22
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.5 5.7 7.4
2010K3 6.3 5.9 6.8
2010K4 6.4 5.2 7.8
2011K1 6.8 5.5 8.4
2011K2 7.2 5.7 8.9
2011K3 7 6.3 8
2011K4 6.1 4.8 7.7
2012K1 7.6 6 9.5
2012K2 7.2 5.5 9.2
2012K3 8.1 6.7 9.9
2012K4 8 6 10.6
2013K1 7.8 5.6 10.4
2013K2 7 4.9 9.4
2013K3 7.1 6 8.5
2013K4 6.3 4.2 9
2014K1 6 4.5 7.9
2014K2 6.8 4.6 9.4
2014K3 5.8 4 8
2014K4 5.5 3.5 8
2015K1 6.3 4.5 8.5
2015K2 5.9 4.5 7.7
2015K3 5.7 4.2 7.5
2015K4 6 4.4 7.8
2016K1 6 5.1 7.1
2016K2 6.2 4.5 8
2016K3 6.1 4.7 7.8
2016K4 6 4 8.3
2017K1 5.9 4 8
2017K2 5.6 4.7 6.7
2017K3 5.7 5.2 6.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.8 8.3 21.3 29.7 2.3 1 1.9 4.3
2008 10.2 9.9 21.7 29.5 2.1 1 2.3 3.4
2009 10.1 8.9 22.1 30.1 2.4 0.8 2 3.2
2010 10.9 8.1 20.9 29.2 2.8 1 2.3 3
2011 12.2 7.2 20 30.7 2.5 1.2 2.1 3.4
2012 11.6 7.6 20.2 33.9 2.4 1.7 2.9 3.2
2013 10.7 6.3 19.8 33.9 2.1 1.3 3.2 3
2014 11 6.7 19.5 36 2.3 1 2.9 3.3
2015 9.9 6.1 18.5 35.7 2.4 1.1 4.3 2.9
2016 10.7 6.2 18.3 39.1 3.2 1.3 2.6 3.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.