3595_0919
3595_0919
kommunefakta
2018-02-24T23:05:00.000Z
no
Froland kommune

Kommunefakta

Froland - 0919 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 790 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 161 179
5-9 år 251 208
10-14 år 197 174
15-19 år 178 189
20-24 år 211 159
25-29 år 197 188
30-34 år 183 178
35-39 år 206 217
40-44 år 224 208
45-49 år 213 189
50-54 år 217 209
55-59 år 164 133
60-64 år 140 151
65-69 år 150 143
70-74 år 133 110
75-79 år 69 82
80-84 år 42 53
85-89 år 20 36
90-94 år 5 14
95-99 år 0 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 11 39 91 36 3 0 13 0 0 3
2017 16 43 103 39 3 0 14 0 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Froland
Selveier 88.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Froland
Jordbruk, skogbruk og fiske 62
Sekundærnæringer 628
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 923
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 141
Undervisning 194
Helse- og sosialtjenester 587
Personlig tjenesteyting 103

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 362000 471000 265000
2006 174000 383000 495000 284000
2007 192000 424000 525000 296000
2008 209000 459000 576000 337000
2009 210000 473000 589000 325000
2010 213000 488000 599000 320000
2011 227000 511000 611000 337000
2012 237000 532000 640000 352000
2013 250000 544000 662000 346000
2014 260000 555000 693000 357000
2015 264000 564000 709000 376000
2016 275000 576000 713000 383000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Froland
Grunnskolenivå 1378
Videregående skole-nivå 2050
Universitets- og høgskolenivå kort 739
Universitets- og høgskolenivå lang 146
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 23

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Froland
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 21
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 36.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.7 6.7 9.2
2010K3 7.8 6.4 9.8
2010K4 7.7 7.1 8.6
2011K1 8.1 7.1 9.4
2011K2 7.3 6.2 8.7
2011K3 7.3 6.5 8.5
2011K4 5.9 5.1 6.9
2012K1 6.4 5.9 7.1
2012K2 6.3 5.5 7.6
2012K3 6.6 6.3 7
2012K4 6.6 5.6 8
2013K1 7.2 5.9 9.1
2013K2 6.1 5 7.7
2013K3 7.2 6.2 8.7
2013K4 7.2 6.2 8.6
2014K1 8.5 7.2 10.2
2014K2 7.6 6.4 9.2
2014K3 7.3 6.5 8.4
2014K4 7.5 6.8 8.6
2015K1 8.5 8.2 8.8
2015K2 7.8 6.8 9.1
2015K3 8 7 9.4
2015K4 8 6.9 9.5
2016K1 7.2 5.5 9.1
2016K2 5.8 4.3 7.7
2016K3 6.8 5.3 8.8
2016K4 6.5 5.3 8.2
2017K1 6.5 5.3 8
2017K2 6.1 4.5 8.1
2017K3 6.9 5.3 9.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.4 9 26.6 24.2 3.8 2.8 4 3.7
2008 9 10.5 24.7 23.7 4.1 2.5 4 3.3
2009 9.4 11.5 24.3 22.8 4.5 2.2 4.3 3.2
2010 9.4 12.2 24.5 23 4 2.6 6.1 4.1
2011 8.6 11.8 22.5 22.8 3.3 3 5.6 5.8
2012 8.2 11.9 21.4 24 4.1 2.6 6 7.8
2013 8.5 12.7 20.7 24.5 4.2 2.9 5.9 6.9
2014 8 13.8 20.3 23.6 4.8 3.1 6.5 6.3
2015 6.8 13 21.6 23.4 5.3 2.9 6.4 6
2016 7.1 13.5 20.7 25 5.3 2.7 6.4 6.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.