3595_0215
3595_0215
kommunefakta
2018-02-18T20:55:00.000Z
no
Frogn kommune

Kommunefakta

Frogn - 0215 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 15 733 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 373 325
5-9 år 488 483
10-14 år 539 489
15-19 år 533 490
20-24 år 475 414
25-29 år 333 351
30-34 år 350 341
35-39 år 382 441
40-44 år 545 569
45-49 år 648 684
50-54 år 642 720
55-59 år 570 588
60-64 år 503 475
65-69 år 432 487
70-74 år 455 466
75-79 år 245 301
80-84 år 142 172
85-89 år 69 128
90-94 år 22 55
95-99 år 6 12
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 206 102 209 88 43 76 55 19 12 5
2017 196 110 208 94 49 82 55 19 12 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Frogn
Selveier 78.2
Andels- / aksjeeier 10.5
Leier 11.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Frogn
Jordbruk, skogbruk og fiske 81
Sekundærnæringer 940
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3696
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 625
Undervisning 629
Helse- og sosialtjenester 1387
Personlig tjenesteyting 398

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 197000 448000 585000 302000
2006 209000 464000 610000 306000
2007 226000 504000 662000 334000
2008 240000 541000 727000 353000
2009 241000 540000 723000 357000
2010 249000 559000 749000 370000
2011 260000 590000 789000 376000
2012 270000 621000 816000 389000
2013 283000 642000 842000 409000
2014 292000 664000 866000 418000
2015 296000 674000 893000 428000
2016 299000 685000 901000 432000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Frogn
Grunnskolenivå 2773
Videregående skole-nivå 5046
Universitets- og høgskolenivå kort 3359
Universitets- og høgskolenivå lang 1238
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 65

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Frogn
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 27.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 6.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.1 3.7 6.8
2010K3 5.7 4.3 7.3
2010K4 5.7 4.3 7.3
2011K1 6.3 4.8 8
2011K2 6.1 4.4 7.9
2011K3 6.2 5.1 7.5
2011K4 5.8 4.4 7.5
2012K1 5.9 4.2 7.8
2012K2 5.8 4.3 7.5
2012K3 6.3 4.5 8.5
2012K4 6 4.2 8
2013K1 6.2 4.7 7.9
2013K2 4.8 3.3 6.6
2013K3 5.2 3.9 6.7
2013K4 5 3.7 6.5
2014K1 5.6 3.9 7.4
2014K2 4.9 3.5 6.4
2014K3 5.1 4.2 6
2014K4 5.4 4.3 6.6
2015K1 5.9 4.1 7.8
2015K2 5.3 3.7 7.1
2015K3 5.3 3.9 7
2015K4 5.5 3.7 7.5
2016K1 5.5 4.1 7
2016K2 5.1 3.9 6.5
2016K3 5.4 4 6.9
2016K4 5.6 4.2 7.1
2017K1 5.7 4.4 7.2
2017K2 5.3 4 6.7
2017K3 5.5 4.1 7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.4 12.5 25.8 28.1 3 2.7 8.3 3.2
2008 8.4 12.8 25.3 28.3 2.8 2.7 7 3.4
2009 8.8 13.7 23.8 27.3 3.3 2.6 8.2 3.6
2010 8.2 13.4 24.4 26.4 3.7 2.7 7.3 3.4
2011 8.9 14 24 28.3 3.4 3.8 5.1 3.5
2012 7.6 13.1 23.8 30.7 2.9 3.9 5 3.5
2013 8 12.5 22.1 31.6 2.9 4.2 5.1 3.5
2014 7.8 12.2 22.4 31.4 2.8 4 5.3 3.5
2015 7.3 11.8 21.9 29.2 3.2 4.1 5.2 3.4
2016 7 11.7 22.1 30.4 3.5 4.3 5 3.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.