3595_0215
3595_0215
kommunefakta
2017-10-18T13:13:00.000Z
no
Frogn kommune

Kommunefakta

Frogn - 0215 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

15 810 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 373 325
5-9 år 488 483
10-14 år 539 489
15-19 år 533 490
20-24 år 475 414
25-29 år 333 351
30-34 år 350 341
35-39 år 382 441
40-44 år 545 569
45-49 år 648 684
50-54 år 642 720
55-59 år 570 588
60-64 år 503 475
65-69 år 432 487
70-74 år 455 466
75-79 år 245 301
80-84 år 142 172
85-89 år 69 128
90-94 år 22 55
95-99 år 6 12
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 206 102 209 88 43 76 55 19 12 5
2017 196 110 208 94 49 82 55 19 12 4

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  121 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  119 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  44 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  72 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Frogn
Selveier 78.2
Andels- / aksjeeier 10.5
Leier 11.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Frogn
Jordbruk, skogbruk og fiske 81
Sekundærnæringer 940
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3696
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 625
Undervisning 629
Helse- og sosialtjenester 1387
Personlig tjenesteyting 398

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 197000 448000 585000 302000
2006 209000 464000 610000 306000
2007 226000 504000 662000 334000
2008 240000 541000 727000 353000
2009 241000 540000 723000 357000
2010 249000 559000 749000 370000
2011 260000 590000 789000 376000
2012 270000 621000 816000 389000
2013 283000 642000 842000 409000
2014 292000 664000 866000 418000
2015 296000 674000 893000 428000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Frogn
Grunnskolenivå 2773
Videregående skole-nivå 5046
Universitets- og høgskolenivå kort 3359
Universitets- og høgskolenivå lang 1238
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 65

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 885 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Frogn
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 27.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 6.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,7 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  274 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.4 12.5 25.8 28.1 3 2.7 8.3 3.2
2008 8.4 12.8 25.3 28.3 2.8 2.7 7 3.4
2009 8.8 13.7 23.8 27.3 3.3 2.6 8.2 3.6
2010 8.2 13.4 24.4 26.4 3.7 2.7 7.3 3.4
2011 8.9 14 24 28.3 3.4 3.8 5.1 3.5
2012 7.6 13.1 23.8 30.7 2.9 3.9 5 3.5
2013 8 12.5 22.1 31.6 2.9 4.2 5.1 3.5
2014 7.8 12.2 22.4 31.4 2.8 4 5.3 3.5
2015 7.3 11.8 21.9 29.2 3.2 4.1 5.2 3.4
2016 7 11.7 22.1 30.4 3.5 4.3 5 3.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  77 481 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.