3595_0631
3595_0631
kommunefakta
2018-02-24T15:12:00.000Z
no
Flesberg kommune

Kommunefakta

Flesberg - 0631 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 688 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 69 79
5-9 år 78 77
10-14 år 91 63
15-19 år 97 87
20-24 år 74 75
25-29 år 83 67
30-34 år 85 69
35-39 år 66 72
40-44 år 95 72
45-49 år 94 105
50-54 år 87 78
55-59 år 102 93
60-64 år 96 81
65-69 år 84 79
70-74 år 80 74
75-79 år 50 49
80-84 år 25 30
85-89 år 29 27
90-94 år 4 16
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 12 47 32 16 32 44 7 3 0 0
2017 9 49 35 10 34 46 7 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Flesberg
Selveier 80.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Flesberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 54
Sekundærnæringer 475
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 384
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 52
Undervisning 85
Helse- og sosialtjenester 274
Personlig tjenesteyting 33

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 378000 481000 298000
2006 165000 379000 508000 284000
2007 181000 415000 564000 307000
2008 201000 440000 620000 353000
2009 213000 463000 620000 349000
2010 228000 474000 637000 342000
2011 244000 510000 675000 352000
2012 252000 565000 692000 347000
2013 257000 589000 710000 352000
2014 269000 606000 735000 341000
2015 267000 611000 749000 354000
2016 271000 608000 754000 387000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Flesberg
Grunnskolenivå 649
Videregående skole-nivå 993
Universitets- og høgskolenivå kort 373
Universitets- og høgskolenivå lang 71
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Flesberg
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 23.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5 3.6 7.1
2010K3 5.2 4.3 6.6
2010K4 5.6 4.4 7.5
2011K1 6.6 5.6 8
2011K2 6 4.9 7.7
2011K3 5.6 4.5 7.3
2011K4 5.2 3.5 7.6
2012K1 5.7 4.1 8
2012K2 5.3 3.2 8.3
2012K3 5.9 3.4 9.3
2012K4 4.7 3 6.9
2013K1 5.4 4 7.1
2013K2 4.9 3.7 6.5
2013K3 5.5 4.5 6.8
2013K4 5.5 3.9 7.7
2014K1 5.6 4.8 6.7
2014K2 4.9 3.9 6.3
2014K3 4.5 2.8 7
2014K4 5.4 3.7 7.8
2015K1 6.6 4.4 9.4
2015K2 5.2 3.7 7
2015K3 5.8 4.2 8
2015K4 5.8 3.3 9
2016K1 5.4 4.2 7
2016K2 4.7 3.2 6.7
2016K3 5.1 3.6 7.1
2016K4 6.1 4.8 7.8
2017K1 6.7 5 8.9
2017K2 5.2 3.5 7.3
2017K3 6.1 4.4 8.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 13.3 10.7 21.5 28.6 2.5 3.3 5.5 2.5
2008 13.2 10 21.9 30.3 2.2 3.8 5.2 2.5
2009 11.7 10.3 22.1 30.1 2.6 3.3 4.9 2.4
2010 12.4 9.5 22 30.8 3.3 3.3 4.9 2.2
2011 11.8 9.9 20.4 30.7 4.5 3.7 4.8 2
2012 10.9 10.8 20.2 31.6 5.3 4.3 5.3 2.1
2013 9.2 10.4 20.3 30.9 6.5 2.9 5.5 2.5
2014 9.1 10.8 22.2 32.6 5.1 3.7 4.7 2
2015 9.7 11.2 21.9 29.2 4 2.9 5.5 2.3
2016 8.8 10.3 22 30.2 4.9 2.7 4.8 2.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.