3595_1429
3595_1429
kommunefakta
2018-02-24T15:10:00.000Z
no
Fjaler kommune

Kommunefakta

Fjaler - 1429 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 846 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 68 65
5-9 år 104 94
10-14 år 78 97
15-19 år 124 147
20-24 år 99 80
25-29 år 79 76
30-34 år 81 61
35-39 år 55 83
40-44 år 72 81
45-49 år 104 69
50-54 år 93 75
55-59 år 79 71
60-64 år 91 91
65-69 år 107 81
70-74 år 94 67
75-79 år 57 55
80-84 år 41 47
85-89 år 14 33
90-94 år 6 21
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 14 4 15 17 11 0 7 3 3 3
2017 14 6 14 18 25 0 6 3 3 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fjaler
Selveier 75.8
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 23.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fjaler
Jordbruk, skogbruk og fiske 110
Sekundærnæringer 255
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 354
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 52
Undervisning 184
Helse- og sosialtjenester 363
Personlig tjenesteyting 38

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 141000 334000 485000 282000
2006 152000 347000 516000 299000
2007 171000 378000 558000 300000
2008 180000 410000 603000 314000
2009 184000 415000 636000 333000
2010 181000 444000 660000 343000
2011 205000 472000 691000 354000
2012 209000 492000 723000 350000
2013 225000 506000 755000 341000
2014 239000 537000 762000 350000
2015 243000 570000 786000 337000
2016 240000 560000 796000 380000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fjaler
Grunnskolenivå 643
Videregående skole-nivå 977
Universitets- og høgskolenivå kort 489
Universitets- og høgskolenivå lang 134
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Fjaler
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 21.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 24
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.3 3.6 7.4
2010K3 5.3 3.3 7.6
2010K4 4.5 3.2 6.2
2011K1 5.6 3.8 7.7
2011K2 4.7 3.1 6.7
2011K3 5 4.5 5.6
2011K4 4.8 3.5 6.5
2012K1 4.9 3.2 7.2
2012K2 4.3 2.8 6.1
2012K3 4.4 3.8 5.2
2012K4 4 3.6 4.5
2013K1 4.4 4.6 4.2
2013K2 4.5 4.7 4.2
2013K3 5.2 5.4 4.8
2013K4 4.9 5 4.8
2014K1 4.9 4.7 5.1
2014K2 4.7 3.9 5.5
2014K3 5.5 4.5 6.8
2014K4 5.3 4 6.9
2015K1 5.1 4.5 5.8
2015K2 3.8 2.7 5.1
2015K3 4.3 3.6 5.1
2015K4 4.6 3 6.4
2016K1 4.7 2.8 6.9
2016K2 3.8 2.8 4.9
2016K3 4.2 4 4.5
2016K4 5 4.3 5.8
2017K1 5.2 4.2 6.3
2017K2 4.6 3.6 5.7
2017K3 4.4 3.8 5.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.9 7.1 20.8 32.1 1.5 2.9 2.6 3.6
2008 9.1 7.7 20.1 32.4 1.7 2.8 2.8 3
2009 9.6 7.8 19 31 1.6 2.9 3.8 3.1
2010 11.2 7.7 20.7 34.9 1.5 3.4 3.4 3.9
2011 10.7 9.1 20.3 35.3 1.6 4 3.6 3.2
2012 9.9 9.3 19.7 37.9 1.4 3.4 2.6 2.9
2013 9.7 9.3 18.9 38.3 1.5 3.7 2.6 2.8
2014 9.6 10.3 18.1 38.6 1.5 3.4 3.8 2.7
2015 8.9 10.9 19.3 36.6 2 3.2 2.9 2.6
2016 8 10.4 19.6 38.3 2.6 3.4 2.6 2.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.