3595_1429
3595_1429
kommunefakta
2017-06-23T17:38:00.000Z
no
Fjaler kommune

Kommunefakta

Fjaler - 1429 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

2 856 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 74 69
5-9 år 86 95
10-14 år 84 98
15-19 år 131 160
20-24 år 104 90
25-29 år 75 72
30-34 år 72 61
35-39 år 50 84
40-44 år 89 83
45-49 år 94 76
50-54 år 92 64
55-59 år 75 75
60-64 år 104 87
65-69 år 98 80
70-74 år 92 69
75-79 år 53 54
80-84 år 45 46
85-89 år 14 34
90-94 år 5 25
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -16 2 -14
1998K4 -18 -21 -39
1999K4 -13 -18 -31
2000K4 -28 0 -28
2001K4 -4 6 2
2002K4 -12 4 -8
2003K4 -4 -12 -16
2004K4 -4 14 10
2005K4 0 -35 -35
2006K4 -3 -9 -11
2007K4 -20 -1 -21
2008K4 -9 -2 -11
2009K4 -12 20 8
2010K4 12 51 63
2011K4 -4 -73 -77
2012K4 2 37 39
2013K4 -8 -10 -18
2014K4 -27 -3 -30
2015K4 -6 13 7
2016K4 -19 50 32

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,3 år

 • Kvinner

  85,2 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,9 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  64 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

96,8 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Fjaler
Grunnskolenivå 643
Videregående skole-nivå 977
Universitets- og høgskolenivå kort 489
Universitets- og høgskolenivå lang 134
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Fjaler
Jordbruk, skogbruk og fiske 110
Sekundærnæringer 255
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 354
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 52
Undervisning 184
Helse- og sosialtjenester 363
Personlig tjenesteyting 38

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 141000 334000 485000 282000
2006 152000 347000 516000 299000
2007 171000 378000 558000 300000
2008 180000 410000 603000 314000
2009 184000 415000 636000 333000
2010 181000 444000 660000 343000
2011 205000 472000 691000 354000
2012 209000 492000 723000 350000
2013 225000 506000 755000 341000
2014 239000 537000 762000 350000
2015 243000 570000 786000 337000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.9 7.1 20.8 32.1 1.5 2.9 2.6 3.6
2008 9.1 7.7 20.1 32.4 1.7 2.8 2.8 3
2009 9.6 7.8 19 31 1.6 2.9 3.8 3.1
2010 11.2 7.7 20.7 34.9 1.5 3.4 3.4 3.9
2011 10.7 9.1 20.3 35.3 1.6 4 3.6 3.2
2012 9.9 9.3 19.7 37.9 1.4 3.4 2.6 2.9
2013 9.7 9.3 18.9 38.3 1.5 3.7 2.6 2.8
2014 9.6 10.3 18.1 38.6 1.5 3.4 3.8 2.7
2015 8.9 10.9 19.3 36.6 2 3.2 2.9 2.6
2016 8 10.4 19.6 38.3 2.6 3.4 2.6 2.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  63 212 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.