3595_1141
3595_1141
kommunefakta
2018-02-24T22:59:00.000Z
no
Finnøy kommune

Kommunefakta

Finnøy - 1141 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 197 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 109 109
5-9 år 117 108
10-14 år 93 97
15-19 år 120 95
20-24 år 105 88
25-29 år 94 86
30-34 år 110 102
35-39 år 136 101
40-44 år 94 75
45-49 år 89 79
50-54 år 100 91
55-59 år 105 109
60-64 år 132 109
65-69 år 85 70
70-74 år 68 75
75-79 år 51 50
80-84 år 26 32
85-89 år 18 37
90-94 år 6 13
95-99 år 2 10
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 40 182 34 4 0 15 0 0 0
2017 4 41 192 30 9 0 18 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Finnøy
Selveier 80.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Finnøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 328
Sekundærnæringer 407
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 393
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 62
Undervisning 143
Helse- og sosialtjenester 320
Personlig tjenesteyting 41

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 150000 368000 530000 329000
2006 162000 398000 561000 318000
2007 177000 442000 629000 329000
2008 187000 485000 675000 328000
2009 196000 504000 688000 340000
2010 203000 508000 715000 377000
2011 228000 545000 737000 391000
2012 250000 576000 783000 399000
2013 262000 602000 779000 364000
2014 269000 602000 822000 393000
2015 271000 620000 813000 383000
2016 280000 618000 815000 379000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Finnøy
Grunnskolenivå 609
Videregående skole-nivå 1206
Universitets- og høgskolenivå kort 531
Universitets- og høgskolenivå lang 141
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Finnøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 30.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 55.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 3.9 3.1 4.9
2010K3 4 3.6 4.6
2010K4 3.7 2.4 5.5
2011K1 3.3 1.9 5.3
2011K2 3.4 2.3 5.2
2011K3 4.1 2.9 5.8
2011K4 4.5 2.9 6.7
2012K1 4.5 3 6.7
2012K2 4.2 3.5 5.3
2012K3 4.4 3.4 5.9
2012K4 3.9 3 5.3
2013K1 3.9 2.8 5.4
2013K2 3.5 2.6 4.8
2013K3 3.8 2.8 5.2
2013K4 3.5 2.4 4.9
2014K1 4.9 2.9 7.6
2014K2 4.5 3 6.6
2014K3 4.6 3.1 6.8
2014K4 4.1 3 5.6
2015K1 4.5 3.6 5.6
2015K2 4 3.7 4.6
2015K3 4.3 4.3 4.3
2015K4 3.8 3.7 3.9
2016K1 4.2 3.8 4.7
2016K2 3.9 2.9 5.4
2016K3 3.9 3.2 5
2016K4 3.8 2.9 5
2017K1 4.6 3.6 5.9
2017K2 4.5 4 5.1
2017K3 4.7 4 5.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.6 8.2 25.9 31 1.4 2.6 4.1 2
2008 10 8.4 25 29.2 1.2 2 8 2.1
2009 10.1 9.1 24.1 31.1 1.4 2.8 4 2.2
2010 10.2 9.5 24.2 29.3 0.9 3.1 5.6 2
2011 7.7 10.1 23.9 31.7 1.1 3.9 5.7 1.7
2012 8.9 11 23.4 31.7 1.1 4.5 5.7 1.6
2013 9.4 11.6 22.2 31.3 1.2 4.6 5.4 1.4
2014 9.7 12 22.4 30.1 0.9 4.5 5.7 1.4
2015 9.6 12.3 22.4 28.5 1.8 3.8 5.9 1.4
2016 8.8 12.3 23.5 28.7 3.5 3.6 6.2 1.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.