3595_0434
3595_0434
kommunefakta
2018-02-18T05:56:00.000Z
no
Engerdal kommune

Kommunefakta

Engerdal - 0434 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 302 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 19 10
5-9 år 27 26
10-14 år 48 34
15-19 år 46 34
20-24 år 45 35
25-29 år 30 18
30-34 år 15 12
35-39 år 27 30
40-44 år 42 34
45-49 år 42 48
50-54 år 52 55
55-59 år 56 43
60-64 år 40 43
65-69 år 52 47
70-74 år 57 54
75-79 år 30 33
80-84 år 13 26
85-89 år 15 16
90-94 år 3 15
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 38 3 3 3 13 10 0 0 0 0
2017 37 3 3 3 6 7 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Engerdal
Selveier 80.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Engerdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 53
Sekundærnæringer 126
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 149
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 46
Undervisning 64
Helse- og sosialtjenester 148
Personlig tjenesteyting 14

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 141000 335000 466000 261000
2006 152000 352000 473000 324000
2007 168000 361000 498000 305000
2008 182000 410000 549000 345000
2009 187000 424000 568000 304000
2010 199000 425000 584000 357000
2011 209000 459000 619000 342000
2012 219000 462000 610000 360000
2013 228000 484000 661000 334000
2014 238000 513000 633000 361000
2015 238000 527000 676000 365000
2016 246000 545000 692000 387000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Engerdal
Grunnskolenivå 386
Videregående skole-nivå 501
Universitets- og høgskolenivå kort 178
Universitets- og høgskolenivå lang 26
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Engerdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 11.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern -8.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.5 4.8 6.4
2010K3 5.7 4.7 6.8
2010K4 6 5.2 6.8
2011K1 5.9 4.3 7.8
2011K2 5.5 5 6.1
2011K3 6.8 6.4 7.3
2011K4 6.1 5.4 6.9
2012K1 6.6 4.9 8.4
2012K2 5.7 4.3 7.1
2012K3 6.4 5.2 7.7
2012K4 6.2 5.8 6.7
2013K1 6.7 6.8 6.6
2013K2 5.6 5.8 5.4
2013K3 5.3 4.7 5.9
2013K4 5.4 4.1 6.9
2014K1 4.9 4.1 5.9
2014K2 5.2 3.5 7.3
2014K3 5.7 5.3 6.2
2014K4 6.1 5.8 6.5
2015K1 5.9 5.7 6.2
2015K2 4.8 4.3 5.4
2015K3 5.5 3.4 7.8
2015K4 4.7 3.3 6.2
2016K1 5.1 3.9 6.5
2016K2 4.7 3.5 5.9
2016K3 4.3 3.8 4.8
2016K4 5.7 4.7 6.9
2017K1 6.8 4.8 9
2017K2 6.5 5.2 8
2017K3 6 4.3 7.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.7 7.6 25.9 28.7 1.8 0.2 2.7 2.7
2008 11.5 6.4 25.3 29.3 2.6 0.3 2.7 3.2
2009 12 6.1 24.4 27.6 3.3 0.5 2.6 2.6
2010 12.5 5.6 25.8 28.5 3.2 0.9 2.8 2.9
2011 12.8 5.4 24.3 27.1 3 1.3 4.5 2.9
2012 12.9 5.6 24.5 29.7 2.9 1.6 4.4 2.1
2013 10.3 5.1 21.8 30.9 2.8 1.8 5.1 2.2
2014 10.9 4.7 21.3 31.7 3.4 2.1 5.4 2.4
2015 10.1 4.1 21.6 32.2 3.3 2.2 4.9 2.2
2016 9.7 4.4 20.6 35.6 2.6 2.5 5.3 2.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.