3595_1443
3595_1443
kommunefakta
2017-11-21T16:35:00.000Z
no
Eid kommune

Kommunefakta

Eid - 1443 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

6 128 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 165 167
5-9 år 202 206
10-14 år 205 191
15-19 år 246 232
20-24 år 216 171
25-29 år 160 166
30-34 år 153 158
35-39 år 198 171
40-44 år 192 180
45-49 år 213 196
50-54 år 208 194
55-59 år 215 191
60-64 år 183 183
65-69 år 178 154
70-74 år 139 148
75-79 år 79 104
80-84 år 71 74
85-89 år 28 64
90-94 år 13 38
95-99 år 3 8
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 12 23 116 11 36 49 12 0 0 3
2017 15 28 127 13 47 47 15 0 0 3

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  58 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  56 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  47 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  28 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Eid
Selveier 81.5
Andels- / aksjeeier 2.1
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Eid
Jordbruk, skogbruk og fiske 150
Sekundærnæringer 762
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 919
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 112
Undervisning 277
Helse- og sosialtjenester 762
Personlig tjenesteyting 87

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 174000 365000 494000 266000
2006 181000 386000 519000 285000
2007 196000 421000 559000 322000
2008 211000 453000 611000 343000
2009 213000 454000 610000 330000
2010 223000 480000 635000 330000
2011 238000 516000 666000 342000
2012 248000 544000 686000 353000
2013 263000 561000 721000 382000
2014 273000 580000 754000 388000
2015 276000 583000 761000 391000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Eid
Grunnskolenivå 1147
Videregående skole-nivå 2208
Universitets- og høgskolenivå kort 1087
Universitets- og høgskolenivå lang 263
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 118 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Eid
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 23

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,3 år

 • Kvinner

  85,2 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.3 4.6 6.2
2010K2 4.9 4.1 5.8
2010K3 6 4.8 7.6
2010K4 5.5 4.8 6.5
2011K1 5.9 5.1 6.9
2011K2 5.9 4.9 7.2
2011K3 6.2 5 7.8
2011K4 5.8 4.5 7.4
2012K1 5.7 4.9 6.7
2012K2 5.7 4.7 7
2012K3 6.6 5.7 7.6
2012K4 5.7 4.8 6.9
2013K1 5.6 4.8 6.6
2013K2 5.1 4.3 6.1
2013K3 4.7 4.4 5.2
2013K4 4.8 4.5 5.1
2014K1 5.3 5.2 5.5
2014K2 5.4 5 5.9
2014K3 6 5.3 6.8
2014K4 5.7 4.8 6.9
2015K1 5.6 4.5 6.9
2015K2 5.5 4.4 6.8
2015K3 6.1 4.9 7.5
2015K4 6.2 4.7 8.1
2016K1 6.4 4.8 8.2
2016K2 5.4 3.7 7.4
2016K3 5.8 4.8 6.9
2016K4 4.9 3.8 6.1
2017K1 5 3.6 6.6
2017K2 4.9 3.6 6.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.8 11.5 24.7 30.1 1.9 1.9 2.7 4.3
2008 6.9 12.4 23.3 30.6 1.9 1.7 4.8 4.1
2009 6 11.8 21.9 29.4 2.2 2.3 4.4 6.2
2010 6.1 12.1 21.8 28.2 2.5 2.7 4.8 6.3
2011 5.7 11.9 21 27.6 2.5 3.9 4.6 6.5
2012 6 12.3 20.4 29.8 2.1 4.2 5.1 5.8
2013 5.5 11.4 19.2 30.2 2.3 4.4 4.5 5.9
2014 6.3 11.7 18.5 30.4 2.7 5.2 4.9 5.9
2015 6.1 11.6 19 29.2 3.5 4.4 4.4 5
2016 5.9 11.1 18 30.9 3.8 4 5 4.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  126 656 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.