3595_1443
3595_1443
kommunefakta
2018-02-25T22:05:00.000Z
no
Eid kommune

Kommunefakta

Eid - 1443 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 157 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 165 182
5-9 år 209 210
10-14 år 209 204
15-19 år 242 221
20-24 år 213 177
25-29 år 180 176
30-34 år 165 158
35-39 år 179 171
40-44 år 201 171
45-49 år 217 202
50-54 år 215 191
55-59 år 205 182
60-64 år 190 186
65-69 år 170 160
70-74 år 148 152
75-79 år 90 108
80-84 år 66 75
85-89 år 32 58
90-94 år 18 40
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 12 23 116 11 36 49 12 0 0 3
2017 15 28 127 13 47 47 15 0 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eid
Selveier 81.5
Andels- / aksjeeier 2.1
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eid
Jordbruk, skogbruk og fiske 150
Sekundærnæringer 762
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 919
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 112
Undervisning 277
Helse- og sosialtjenester 762
Personlig tjenesteyting 87

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 174000 365000 494000 266000
2006 181000 386000 519000 285000
2007 196000 421000 559000 322000
2008 211000 453000 611000 343000
2009 213000 454000 610000 330000
2010 223000 480000 635000 330000
2011 238000 516000 666000 342000
2012 248000 544000 686000 353000
2013 263000 561000 721000 382000
2014 273000 580000 754000 388000
2015 276000 583000 761000 391000
2016 282000 602000 790000 403000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eid
Grunnskolenivå 1147
Videregående skole-nivå 2208
Universitets- og høgskolenivå kort 1087
Universitets- og høgskolenivå lang 263
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Eid
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 23

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.9 4.1 5.8
2010K3 6 4.8 7.6
2010K4 5.5 4.8 6.5
2011K1 5.9 5.1 6.9
2011K2 5.9 4.9 7.2
2011K3 6.2 5 7.8
2011K4 5.8 4.5 7.4
2012K1 5.7 4.9 6.7
2012K2 5.7 4.7 7
2012K3 6.6 5.7 7.6
2012K4 5.7 4.8 6.9
2013K1 5.6 4.8 6.6
2013K2 5.1 4.3 6.1
2013K3 4.7 4.4 5.2
2013K4 4.8 4.5 5.1
2014K1 5.3 5.2 5.5
2014K2 5.4 5 5.9
2014K3 6 5.3 6.8
2014K4 5.7 4.8 6.9
2015K1 5.6 4.5 6.9
2015K2 5.5 4.4 6.8
2015K3 6.1 4.9 7.5
2015K4 6.2 4.7 8.1
2016K1 6.4 4.8 8.2
2016K2 5.4 3.7 7.4
2016K3 5.8 4.8 6.9
2016K4 4.9 3.8 6.1
2017K1 5 3.6 6.6
2017K2 4.9 3.6 6.5
2017K3 5.4 4 7.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.8 11.5 24.7 30.1 1.9 1.9 2.7 4.3
2008 6.9 12.4 23.3 30.6 1.9 1.7 4.8 4.1
2009 6 11.8 21.9 29.4 2.2 2.3 4.4 6.2
2010 6.1 12.1 21.8 28.2 2.5 2.7 4.8 6.3
2011 5.7 11.9 21 27.6 2.5 3.9 4.6 6.5
2012 6 12.3 20.4 29.8 2.1 4.2 5.1 5.8
2013 5.5 11.4 19.2 30.2 2.3 4.4 4.5 5.9
2014 6.3 11.7 18.5 30.4 2.7 5.2 4.9 5.9
2015 6.1 11.6 19 29.2 3.5 4.4 4.4 5
2016 5.9 11.1 18 30.9 3.8 4 5 4.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.