3595_1850
3595_1850
kommunefakta
2018-02-24T15:09:00.000Z
no
Divtasvuodna - Tysfjord kommune

Kommunefakta

Divtasvuodna - Tysfjord - 1850 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 953 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 37 36
5-9 år 56 44
10-14 år 57 58
15-19 år 51 41
20-24 år 62 49
25-29 år 61 40
30-34 år 61 35
35-39 år 46 50
40-44 år 67 60
45-49 år 67 51
50-54 år 75 73
55-59 år 85 55
60-64 år 85 72
65-69 år 71 60
70-74 år 86 61
75-79 år 41 49
80-84 år 20 31
85-89 år 16 21
90-94 år 4 15
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 16 8 9 4 5 18 8 0 0 0
2017 15 8 9 4 6 11 10 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord
Selveier 85.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 46
Sekundærnæringer 280
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 154
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 70
Undervisning 72
Helse- og sosialtjenester 174
Personlig tjenesteyting 43

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 354000 497000 288000
2006 164000 384000 509000 309000
2007 176000 407000 546000 321000
2008 191000 425000 602000 312000
2009 204000 439000 604000 326000
2010 213000 448000 656000 318000
2011 226000 484000 680000 338000
2012 232000 501000 687000 333000
2013 237000 523000 706000 348000
2014 238000 546000 721000 354000
2015 248000 557000 728000 375000
2016 258000 562000 751000 355000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord
Grunnskolenivå 630
Videregående skole-nivå 658
Universitets- og høgskolenivå kort 273
Universitets- og høgskolenivå lang 48
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 34.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 7.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete, Oppgave mangler for Frivillige barne- og ungdomsforeninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.6 5.3 8.3
2010K3 7.9 8.2 7.5
2010K4 6.8 6.3 7.4
2011K1 7.4 6.9 8.1
2011K2 6.7 6 7.5
2011K3 6.9 6.2 7.7
2011K4 5.6 4.6 6.8
2012K1 7.4 4.6 11
2012K2 7 5.2 9.3
2012K3 7.8 5.3 11.2
2012K4 7.3 6.1 8.8
2013K1 6.2 7 5.2
2013K2 6 5.5 6.6
2013K3 5.5 4.9 6.3
2013K4 6.9 6 8.2
2014K1 7.1 5.4 9.5
2014K2 7.4 5.7 9.7
2014K3 7.5 6.4 9.2
2014K4 9.1 7.5 11.4
2015K1 9.6 7 13
2015K2 8.4 6.1 11.5
2015K3 8 5.9 10.8
2015K4 7.1 4.3 10.6
2016K1 7.6 5.1 10.8
2016K2 7.7 6.1 9.8
2016K3 8.1 7.1 9.5
2016K4 6.9 6.6 7.4
2017K1 8.4 8.5 8.2
2017K2 8.7 6.6 11.4
2017K3 9 7.1 11.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 13.6 5.6 19.1 33.1 2.1 0.6 6.8 3.8
2008 12.4 7.1 19.3 32.5 2 1 7 3.5
2009 13 7.1 17.9 31.2 2.2 1.2 5.8 3.6
2010 12.7 7.1 18.8 32.7 2.1 1.5 5.7 3.4
2011 12.5 6.5 16 32.2 1.9 1.5 5 3.1
2012 12.2 6.4 15.5 34.6 1.6 2.5 4.9 2.8
2013 13 5.8 15 34.1 1.7 2.6 6.6 3.4
2014 10.7 5.9 15.3 36.4 1.8 2.9 5.1 3.6
2015 12.8 5.5 15.5 33.9 1.9 3 4.7 3.1
2016 10.2 5.5 15.6 36.2 1.9 4.9 5.1 3.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.