3595_2025
3595_2025
kommunefakta
2018-02-25T22:06:00.000Z
no
Deatnu - Tana kommune

Kommunefakta

Deatnu - Tana - 2025 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 922 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 64 48
5-9 år 83 63
10-14 år 71 71
15-19 år 106 94
20-24 år 77 87
25-29 år 102 66
30-34 år 83 72
35-39 år 83 64
40-44 år 100 114
45-49 år 124 115
50-54 år 115 90
55-59 år 91 93
60-64 år 109 103
65-69 år 118 97
70-74 år 92 77
75-79 år 57 60
80-84 år 40 33
85-89 år 17 26
90-94 år 2 11
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 18 10 12 11 19 0 5 0 0 0
2017 16 10 15 10 19 0 6 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Deatnu - Tana
Selveier 82.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Deatnu - Tana
Jordbruk, skogbruk og fiske 129
Sekundærnæringer 258
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 399
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 112
Undervisning 150
Helse- og sosialtjenester 357
Personlig tjenesteyting 33

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 173000 358000 514000 289000
2006 180000 384000 537000 292000
2007 190000 411000 580000 308000
2008 207000 441000 610000 338000
2009 216000 458000 646000 350000
2010 228000 482000 671000 359000
2011 237000 505000 687000 387000
2012 250000 540000 698000 383000
2013 255000 561000 757000 396000
2014 268000 573000 753000 410000
2015 273000 583000 778000 411000
2016 280000 610000 786000 424000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Deatnu - Tana
Grunnskolenivå 948
Videregående skole-nivå 881
Universitets- og høgskolenivå kort 462
Universitets- og høgskolenivå lang 124
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Deatnu - Tana
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern -0.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 18.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 35.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.5 6.3 6.8
2010K3 5.3 5.1 5.6
2010K4 3.9 3.5 4.4
2011K1 4.4 4.1 4.6
2011K2 4 3.8 4.3
2011K3 3.7 3.4 4
2011K4 3.5 3.6 3.4
2012K1 4.6 3.8 5.5
2012K2 4.8 4.2 5.4
2012K3 4.9 4.4 5.4
2012K4 5.3 4.8 5.8
2013K1 6.7 5.7 7.7
2013K2 6.1 5.7 6.4
2013K3 5.5 5.8 5.2
2013K4 5.3 4.4 6.3
2014K1 5.4 4.4 6.5
2014K2 5.3 4 6.5
2014K3 5.3 3.3 7.5
2014K4 5.5 3.3 7.9
2015K1 5.2 4 6.4
2015K2 4.5 3.7 5.3
2015K3 5.6 5.2 6.1
2015K4 6.5 6.3 6.7
2016K1 6.3 5.8 6.9
2016K2 6.1 5.4 6.7
2016K3 5.5 5.4 5.7
2016K4 5.6 4.5 6.6
2017K1 7.1 5.4 8.9
2017K2 7.3 5.5 9.1
2017K3 6.5 4.4 8.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10 6.5 21.4 32.6 2.1 1.8 4.9 3.1
2008 10.8 6.5 21.3 34.9 2.1 1.9 4.7 3.5
2009 10.7 6.2 20.1 33.6 2.3 1.4 4.9 4.1
2010 13 5.9 19.9 34.6 2.3 1.4 4.8 3.9
2011 11.8 6.2 20.2 36.2 2 1.1 4.1 3.2
2012 12.3 6.4 19.6 37.3 1.9 1.2 4.1 3.4
2013 11.3 6.1 18.9 37 2.1 1.1 4.6 3.2
2014 12.1 5.5 18 38.4 3.4 1.2 4.7 4.1
2015 9.6 6 19.3 35.5 5.2 1.6 4.8 3.4
2016 9.3 5.8 18.4 37.4 5.7 2.2 4.3 3.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.