3595_1438
3595_1438
kommunefakta
2017-10-19T03:45:00.000Z
no
Bremanger kommune

Kommunefakta

Bremanger - 1438 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

3 816 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 93 73
5-9 år 116 100
10-14 år 130 129
15-19 år 141 130
20-24 år 115 97
25-29 år 93 93
30-34 år 85 70
35-39 år 105 101
40-44 år 129 117
45-49 år 127 137
50-54 år 143 108
55-59 år 140 112
60-64 år 124 102
65-69 år 130 112
70-74 år 99 107
75-79 år 75 92
80-84 år 64 85
85-89 år 48 61
90-94 år 12 30
95-99 år 4 18
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 11 37 74 40 17 58 22 0 0 0
2017 11 34 77 41 18 60 24 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  29 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  40 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  10 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -9 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Bremanger
Selveier 82.1
Andels- / aksjeeier 3.1
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Bremanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 128
Sekundærnæringer 620
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 339
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 73
Undervisning 142
Helse- og sosialtjenester 399
Personlig tjenesteyting 41

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 155000 321000 527000 300000
2006 164000 335000 545000 315000
2007 177000 370000 579000 338000
2008 192000 406000 631000 375000
2009 197000 415000 644000 357000
2010 204000 439000 681000 338000
2011 213000 470000 705000 372000
2012 220000 483000 707000 374000
2013 230000 512000 748000 340000
2014 241000 512000 787000 369000
2015 249000 521000 802000 357000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Bremanger
Grunnskolenivå 1009
Videregående skole-nivå 1429
Universitets- og høgskolenivå kort 495
Universitets- og høgskolenivå lang 105
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 884 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Bremanger
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 8.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 31.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,3 år

 • Kvinner

  85,2 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  76 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.2 7 23.4 31.9 1.7 0.8 2.3 1.6
2008 8 7.2 21.9 32.3 1.5 0.5 4.2 2.3
2009 7.9 7.1 21.4 33.2 1.2 1.1 3.5 2.6
2010 7.5 7 21.8 37.1 1.9 1.2 4.2 2.6
2011 7.8 7.3 22.1 36.5 2.2 1.3 3.7 2.6
2012 7.3 8.1 20.4 39.3 3.3 2.2 4.5 2.9
2013 7.2 7.6 20 37.9 3.5 2.1 3.8 2.8
2014 7.7 7.3 19.4 39.1 3.5 2.2 4.1 3.3
2015 7.8 6.9 19.3 37.4 3.5 1.9 3.5 3.2
2016 7.1 7 19.4 38.4 3.6 2.5 4 3.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  87 885 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.