3595_1438
3595_1438
kommunefakta
2018-02-24T14:39:00.000Z
no
Bremanger kommune

Kommunefakta

Bremanger - 1438 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 767 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 84 71
5-9 år 106 91
10-14 år 123 133
15-19 år 132 126
20-24 år 124 87
25-29 år 78 89
30-34 år 82 70
35-39 år 106 102
40-44 år 121 105
45-49 år 131 136
50-54 år 146 119
55-59 år 136 112
60-64 år 123 100
65-69 år 121 110
70-74 år 115 107
75-79 år 72 98
80-84 år 56 82
85-89 år 44 62
90-94 år 15 30
95-99 år 5 13
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 11 37 74 40 17 58 22 0 0 0
2017 11 34 77 41 18 60 24 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bremanger
Selveier 82.1
Andels- / aksjeeier 3.1
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bremanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 128
Sekundærnæringer 620
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 339
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 73
Undervisning 142
Helse- og sosialtjenester 399
Personlig tjenesteyting 41

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 155000 321000 527000 300000
2006 164000 335000 545000 315000
2007 177000 370000 579000 338000
2008 192000 406000 631000 375000
2009 197000 415000 644000 357000
2010 204000 439000 681000 338000
2011 213000 470000 705000 372000
2012 220000 483000 707000 374000
2013 230000 512000 748000 340000
2014 241000 512000 787000 369000
2015 249000 521000 802000 357000
2016 255000 526000 817000 355000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bremanger
Grunnskolenivå 1009
Videregående skole-nivå 1429
Universitets- og høgskolenivå kort 495
Universitets- og høgskolenivå lang 105
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Bremanger
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 8.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 31.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.7 4.5 7.4
2010K3 5.7 4.5 7.5
2010K4 6.1 4.9 7.8
2011K1 6.8 5 9.1
2011K2 5.5 4.4 7.1
2011K3 6.2 5.7 6.9
2011K4 5.1 3.8 6.8
2012K1 5 4.2 6
2012K2 5.1 4 6.6
2012K3 5.3 4.7 6
2012K4 5 4.9 5.1
2013K1 5.2 4.4 6.2
2013K2 4.7 3.8 6
2013K3 4.9 3.9 6.3
2013K4 5.3 4.3 6.6
2014K1 5.5 3.8 7.6
2014K2 5 3.7 6.8
2014K3 5.4 4.8 6.1
2014K4 5.1 4 6.5
2015K1 6 4.7 7.6
2015K2 5.6 4.3 7.2
2015K3 5.9 4.8 7.1
2015K4 5.4 4.8 6.1
2016K1 5.6 5.1 6.3
2016K2 4.4 3.9 5.1
2016K3 5.8 4.9 6.9
2016K4 5.4 3.8 7.4
2017K1 5.8 4.7 7.1
2017K2 5.7 4.9 6.6
2017K3 5.6 5.2 6.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.2 7 23.4 31.9 1.7 0.8 2.3 1.6
2008 8 7.2 21.9 32.3 1.5 0.5 4.2 2.3
2009 7.9 7.1 21.4 33.2 1.2 1.1 3.5 2.6
2010 7.5 7 21.8 37.1 1.9 1.2 4.2 2.6
2011 7.8 7.3 22.1 36.5 2.2 1.3 3.7 2.6
2012 7.3 8.1 20.4 39.3 3.3 2.2 4.5 2.9
2013 7.2 7.6 20 37.9 3.5 2.1 3.8 2.8
2014 7.7 7.3 19.4 39.1 3.5 2.2 4.1 3.3
2015 7.8 6.9 19.3 37.4 3.5 1.9 3.5 3.2
2016 7.1 7 19.4 38.4 3.6 2.5 4 3.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.