3595_1244
3595_1244
kommunefakta
2017-04-27T05:18:00.000Z
no
Austevoll kommune

Kommunefakta

Austevoll - 1244 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

5 156 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 216 187
5-9 år 189 207
10-14 år 169 158
15-19 år 174 173
20-24 år 159 137
25-29 år 159 163
30-34 år 190 182
35-39 år 173 163
40-44 år 175 145
45-49 år 159 143
50-54 år 158 136
55-59 år 156 139
60-64 år 176 142
65-69 år 135 126
70-74 år 111 99
75-79 år 70 76
80-84 år 38 51
85-89 år 28 43
90-94 år 11 28
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 15 8 23
1998K4 18 48 66
1999K4 28 5 33
2000K4 33 1 34
2001K4 26 -13 13
2002K4 5 -22 -17
2003K4 25 23 48
2004K4 6 -40 -34
2005K4 2 -62 -60
2006K4 19 -21 -2
2007K4 23 -22 1
2008K4 29 0 27
2009K4 34 119 154
2010K4 27 80 109
2011K4 33 79 112
2012K4 22 24 46
2013K4 29 57 86
2014K4 32 56 88
2015K4 44 64 106
2016K4 51 -13 38

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  1,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  52 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

92,2 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Austevoll
Grunnskolenivå 999
Videregående skole-nivå 2013
Universitets- og høgskolenivå kort 689
Universitets- og høgskolenivå lang 205
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Austevoll
Jordbruk, skogbruk og fiske 398
Sekundærnæringer 615
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 839
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 73
Undervisning 203
Helse- og sosialtjenester 412
Personlig tjenesteyting 54

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 170000 397000 582000 328000
2006 184000 429000 617000 307000
2007 201000 470000 672000 321000
2008 215000 490000 723000 353000
2009 214000 503000 740000 383000
2010 221000 527000 762000 369000
2011 228000 554000 797000 400000
2012 238000 589000 831000 418000
2013 252000 611000 840000 423000
2014 264000 641000 875000 423000
2015 276000 641000 898000 390000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.3 8.8 26.3 34 1.8 1.3 2 3.9
2008 6.7 10.3 25.5 35.6 1.8 1.2 1.4 1.8
2009 5.9 10.1 25.2 34.6 1.9 1.4 2.6 1.9
2010 5.6 11.2 24.5 33.1 1.8 1.5 4 3.2
2011 7.4 12.6 23.7 32.8 1.7 1.5 2 1.9
2012 7.8 13.1 22.7 31.4 1.5 1.3 2.1 2.2
2013 9.7 13.1 22.2 31.5 1.8 1.3 1.8 2.4
2014 8.6 13.1 23 31.4 1.8 1.3 1.7 2.8
2015 8.6 14 23.2 29.7 2.6 1.3 1.5 2.5
2016 9.9 14.3 23.3 30.4 2.4 1.4 3.2 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  80 276 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.