3595_1547
3595_1547
kommunefakta
2018-02-18T05:59:00.000Z
no
Aukra kommune

Kommunefakta

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 576 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 102 100
5-9 år 113 131
10-14 år 127 121
15-19 år 122 122
20-24 år 104 105
25-29 år 110 101
30-34 år 115 100
35-39 år 117 120
40-44 år 122 109
45-49 år 135 108
50-54 år 95 100
55-59 år 107 95
60-64 år 88 95
65-69 år 108 104
70-74 år 87 85
75-79 år 55 56
80-84 år 41 50
85-89 år 27 34
90-94 år 5 23
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 53 118 35 17 34 13 0 0 0
2017 3 55 120 31 21 35 16 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Aukra
Selveier 87.4
Andels- / aksjeeier 1
Leier 11.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Aukra
Jordbruk, skogbruk og fiske 63
Sekundærnæringer 476
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 481
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 105
Undervisning 123
Helse- og sosialtjenester 373
Personlig tjenesteyting 39

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 181000 378000 520000 296000
2006 185000 395000 557000 325000
2007 209000 434000 599000 315000
2008 225000 464000 651000 355000
2009 221000 488000 653000 354000
2010 228000 503000 669000 368000
2011 243000 516000 690000 387000
2012 261000 534000 729000 386000
2013 270000 570000 766000 393000
2014 269000 590000 780000 425000
2015 281000 607000 796000 434000
2016 287000 624000 793000 422000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Aukra
Grunnskolenivå 849
Videregående skole-nivå 1146
Universitets- og høgskolenivå kort 586
Universitets- og høgskolenivå lang 116
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Aukra
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 16.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 28.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 6.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.5 4.1 7.4
2010K3 5.8 4.4 7.7
2010K4 5.5 3.4 8.2
2011K1 6.1 4.1 8.7
2011K2 4.9 3.2 7
2011K3 4.9 3.3 7
2011K4 5.1 3.5 7.2
2012K1 5.5 4.1 7.2
2012K2 4.8 3.5 6.6
2012K3 5.2 4 6.9
2012K4 5.7 4.5 7.2
2013K1 6.7 4.9 9
2013K2 5.4 3.7 7.7
2013K3 6 3.9 8.9
2013K4 6.6 3.5 10.6
2014K1 6.6 3.7 10.3
2014K2 5.9 3.9 8.5
2014K3 5.4 4.3 6.9
2014K4 4.7 3.7 6.1
2015K1 5 3.5 6.8
2015K2 4.4 2.9 6.4
2015K3 4.9 3.8 6.3
2015K4 6.3 4.9 8
2016K1 6.1 4 8.7
2016K2 5.8 4.1 7.8
2016K3 7.1 5.3 9.2
2016K4 6.2 3.7 9
2017K1 6.9 3.9 10.3
2017K2 6.5 3.8 9.6
2017K3 5.8 4.4 7.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.6 9.8 21.1 26.9 1 1.7 6.5 3.5
2008 7.6 10.9 20.4 25.8 0.9 2.1 4.3 2.7
2009 6.1 10.1 19.5 23.7 1.1 2.1 5.3 3.3
2010 6.8 10.6 21.2 26.6 1.3 1.9 5.8 3.7
2011 7.2 11.1 21.7 27.6 1.3 1.1 6.4 3.5
2012 7.5 11.5 21.9 29.7 1.4 1.2 4.9 3.3
2013 7.7 10.3 20.2 28.5 1.4 1 5 3.1
2014 7.1 10.5 21 29.2 1.3 0.9 4.7 3.2
2015 7.3 9.8 20.2 27.1 2.1 1.1 4.3 4.7
2016 7.7 10 20.2 26.5 4.4 2.8 4.5 3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.