3595_1630
3595_1630
kommunefakta
2018-02-18T20:55:00.000Z
no
Åfjord kommune

Kommunefakta

Åfjord - 1630 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 266 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 79 82
5-9 år 71 63
10-14 år 105 79
15-19 år 119 107
20-24 år 121 107
25-29 år 101 78
30-34 år 69 52
35-39 år 58 60
40-44 år 86 111
45-49 år 142 119
50-54 år 138 114
55-59 år 109 93
60-64 år 118 114
65-69 år 106 104
70-74 år 99 93
75-79 år 63 75
80-84 år 50 61
85-89 år 30 42
90-94 år 12 25
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 9 12 30 3 0 0 8 8 0 0
2017 14 12 34 4 4 0 10 7 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Åfjord (-2017)
Selveier 86.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Åfjord (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 235
Sekundærnæringer 357
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 459
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 83
Undervisning 137
Helse- og sosialtjenester 317
Personlig tjenesteyting 33

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 160000 306000 474000 264000
2006 165000 323000 493000 279000
2007 175000 367000 539000 317000
2008 192000 400000 590000 320000
2009 198000 405000 606000 329000
2010 204000 419000 636000 335000
2011 212000 454000 653000 349000
2012 217000 485000 684000 373000
2013 233000 507000 716000 385000
2014 244000 531000 738000 381000
2015 256000 547000 730000 375000
2016 253000 560000 759000 395000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Åfjord (-2017)
Grunnskolenivå 888
Videregående skole-nivå 1284
Universitets- og høgskolenivå kort 415
Universitets- og høgskolenivå lang 79
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Åfjord (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 20.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 32.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 2.8 2.1 3.9
2010K3 3 2.6 3.8
2010K4 4 3.1 5.4
2011K1 4.4 3.6 5.6
2011K2 5 4.1 6.5
2011K3 5.3 4.6 6.4
2011K4 4.6 3.8 5.6
2012K1 4.8 4.1 5.8
2012K2 4.8 4 6.1
2012K3 4.4 3.7 5.4
2012K4 4.3 3 6.2
2013K1 4.8 3.7 6.3
2013K2 4.2 3.5 5.3
2013K3 4.8 3.6 6.5
2013K4 3.8 2.6 5.5
2014K1 4.7 4.1 5.4
2014K2 4 3.8 4.3
2014K3 4.5 4.3 4.9
2014K4 4.7 3.9 5.8
2015K1 5.2 4.1 6.8
2015K2 4.3 3 6
2015K3 5.1 3.8 7
2015K4 4.9 3.8 6.4
2016K1 5 4.9 5.3
2016K2 4.9 4.4 5.6
2016K3 5.6 5.2 6.1
2016K4 5.7 5.1 6.5
2017K1 6.5 5.4 7.8
2017K2 5.4 4.5 6.5
2017K3 5.6 4.6 6.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.9 7.6 23.3 33.3 2.1 0.3 4.2 3.5
2008 11.2 8.5 23 32.9 2.2 0.6 4.2 3.9
2009 12.3 8.8 22.9 32.5 1 0.8 4 3.8
2010 10.8 8.5 22.3 33.2 1.2 0.7 6.3 3.4
2011 13.7 8 21.2 33.1 1.2 1.2 4.2 3.3
2012 10.8 7.9 21.3 34.9 1.1 0.8 5.9 3
2013 10.3 7.1 20.8 34.2 1.1 0.7 5.8 3
2014 8.5 7.7 20.9 36.2 1.5 0.8 6.8 3
2015 9 8.2 20.3 34.4 1.2 1.2 6.7 2.7
2016 9.2 9.5 19.3 33.4 2.9 1.3 6 2.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.