Utenlandske datterselskap i Norge

Oppdatert: 22. juni 2022

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Omsetning
Omsetning
2020
1 475
milliarder kroner

Om statistikken

Statistikken gir oversikt over utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge samt deres innvirkning på norsk økonomi.

Foretak

I Standard for næringsgruppering (SN2007) er et foretak definert som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. I statistikken behandles en juridisk enhet som et foretak. Eksempler på juridiske enheter er aksjeselskap, ansvarlig selskap og enkeltmannsforetak.

Omsetning

Omsetning er definert som foretakets driftsinntekter fratrukket både offentlige tilskudd, spesielle offentlige avgifter vedrørende salget og gevinst ved salg av anleggsmidler. Spesielle offentlige skatter og avgifter vedrørende salget er inkludert, mens merverdiavgift ikke er inkludert.

Produksjonsverdi

Med produksjonsverdi menes omsetning korrigert for endringer i beholdning av ferdige varer, varer i arbeid og varer og tjenester kjøpt for videresalg. Kjøp av varer og tjenester for videresalg er trukket fra, mens aktiverte egne investeringsarbeider er lagt til.

Bearbeidingsverdi

Med bearbeidingsverdi menes summen av produksjonsverdi fratrukket kjøp av varer og tjenester (for andre varer og tjenester enn de som er kjøpt direkte for videresalg) og spesielle offentlige avgifter, samt korrigert for endringer i beholdning av råvarer og konsumvarer. Spesielle offentlige tilskudd for tilvirkede/solgte varer og andre offentlige tilskudd/refusjoner er inkludert.

Totale kjøp av varer og tjenester

Med totale kjøp av varer og tjenester regnes verdien av alle varer og tjenester som er kjøpt i løpet av regnskapsperioden for videresalg, til bruk i foretakets egen produksjonsprosess eller for lager. Anskaffelser av materielle anleggsmidler er ikke inkludert i disse tallene.

Kjøp av handelsvarer

Med kjøp av handelsvarer regnes verdien av alle varer som er kjøpt inn av foretaket for videresalg uten ytterligere bearbeiding. Tallene oppgis eksklusiv moms.

Lønns- og personalkostnader

Lønnskostnader omfatter lønn, feriepenger, honorarer og lignende, arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader. Lønnskostnader omfatter ikke godtgjørelse til eiere av enkeltmannsforetak eller ansvarlige selskap og til familiemedlemmer uten fast lønn.

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

Bruttoinvesteringer omfatter anskaffelser av fast kapital som bygninger og anlegg (unntatt boliger), maskiner, verktøy, redskap, inventar og transportmidler (unntatt til privat bruk), både nye og brukte. Påkostninger er lagt til, mens salg av brukt realkapital er trukket fra. Bruttoinvesteringer oppgis uten inngående merverdiavgift.

Sysselsetting

Med sysselsatte menes summen av eiere og lønnstakere som arbeider i foretaket. Personer med mer enn ett arbeidsforhold vil kunne være telt med som sysselsatt i flere næringer. Sysselsettingstallene viser et gjennomsnitt av antall sysselsatte i løpet av året.

Kontroll

Kontroll vil være tilfelle dersom en enhet eller en gruppe enheter i fellesskap eier mer enn 50 % av aksjekapitalen eller stemmeberettiget kapital i en annen enhet. Imidlertid er det ikke nødvendigvis slik at dette er påkrevet eller tilstrekkelig for å oppnå kontroll. Ulike aksjeklasser, for eksempel, utgjør en kilde til unntak. Skallselskaper utøver per definisjon ikke kontroll.

Ultimat kontroll

Siste ledd når man beveger seg oppover i kontrollkjeden. Det vil si en enhet som ikke er kontrollert av en annen enhet. Ultimat kontrollerende enhet kan være en juridisk person, en fysisk person, offentlige institusjoner etc.

Ultimat eierland

Landet hvor ultimat kontrollerende enhet befinner seg.

Næringsgrupperingen er i samsvar med norsk Standard for næringsgruppering (SN 2007) som bygger på EUs næringsstandard NACE Rev. 2 og FNs næringsstandard ISIC Rev. 3.

Foretak som driver virksomhet i flere bransjer er prinsipielt gruppert etter den virksomhet som bidrar mest til selskapets samlede bearbeidingsverdi. Landgrupperingen foretas i samsvar med ISO-standard for landgruppering, ISO 3166.

Navn:

Utenlandske datterselskap i Norge

Emne:

Virksomheter, foretak og regnskap

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for næringslivets utvikling

Nasjonalt nivå

Hyppighet:

Årlig

Aktualitet:

Statistikken frigis innen 20 måneder etter referanseårets slutt.

EUROSTAT og OECD

Rådata og editerte mikrodata er lagret i henhold til Statistisk sentralbyrås standard for arkivering av filer (DataDok).

Formål:

Gi oversikt over utenlandskontrollerte foretaks økonomiske aktivitet i Norge samt deres innvirkning på norsk økonomi.

Historie:

Statistikken er frigitt i sin nåværende form siden 2008.

Brukere er privatpersoner, massemedia, ambassader, interesseorganisasjoner, offentlige myndigheter, utdannings- og forskningsinstitusjoner m.fl. I tillegg er statistikken underlagt krav om internasjonal rapportering til OECD og EUROSTAT.

Bruksområder er journalistikk, undervisning, forskning, politikk, forvaltning, internasjonale forhandlinger m.fl.

Eksterne har ikke tilgang til statistikken før den er frigitt kl. 08.00 på ssb.no. Dette er viktig for å sikre likebehandling av brukerne.

Forhåndsvarsling av frigivningsdato finner sted i Statistikk-kalenderen senest 3 måneder før frigivning.

Undersøkelsen gjenbruker informasjon fra foretaksbasert strukturstatistikk som utarbeides av Statistisk sentralbyrå. Den direkte knytningen med strukturstatistikken gjør det mulig å foreta næringsvise sammenligninger mellom innenlands-kontrollerte- og utenlands-kontrollerte foretak.

Statistikken baserer seg på gjenbruk av ulike primærstatistikker med tilhørende hjemler i Statistikklovens §10 og §20.

Europaparlaments- og rådsforordning (EØF) nr. 716/2007 av 20. juni 2007 om Fellesskapets statistikk om strukturen og aktiviteten til utenlandskontrollerte foretak (FATS-forordningen).

Statistikken utarbeides i tråd med gjeldende anbefalinger nedfelt i "Recommendations Manual on the Production of Foreign Affiliates Statistics" (EUROSTAT).

Populasjonen omfatter norske filialer (NUF) og foretak som er direkte- eller indirekte kontrollert i fra utlandet. I tillegg presenteres det tall for hele næringslivet som referanse.

Statistikken dekker aktive enheter innenfor: (B) Olje- og gassutvinning og bergverksdrift, (C) Industri, (D) Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, (E) Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet, (F) Bygge- og anleggsvirksomhet, (G) varehandel, motorvognreparasjoner, (H) Transport og lagring, (I) Overnattings- og serveringsvirksomhet, (J) Informasjon og kommunikasjon, (L) Omsetning og drift av fast eiendom, (M) Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting og (N) Forretningsmessig tjenesteyting.

Statistikken dekker ikke næringshovedområdene: (A) Jordbruk, skogbruk og fiske, (K) Finansiell tjenesteyting og forsikring (K), (O) Offentlig forvaltning, (P) Undervisning, (Q) Helse- og sosialtjenester, (R) Kulturell virksomhet, underholdnings- og fritidsaktiviteter og (S) Annen tjenesteyting.

Norske filialer med mindre en 10 sysselsatte holdes utenfor statistikken av kvalitetsmessige årsaker.

Foretaksbasert strukturstatistikk benyttes som kilde til økonomiske data.

Eksterne registre brukes som kilde til eierskapsdata (ultimat eier, ultimat eierland). Primærkilde er EuroGroups Register (EGR). Sekundærkilde er Aksjonærregisteret.

Undersøkelsen har ikke egen datainnsamling.

Produsenter av Strukturstatistikk editerer økonomiske data med hovedfokus på næringskode, sysselsetting, omsetning, lønnskostnader, andre driftskostnader, driftsresultat, investeringer og varekostnader. Korrigeringer i datamaterialet foretas etter kontroller mot fjorårstall, Bedrifts- og foretaksregisteret, Regnskapsregisteret i Brønnøysund, andre tilgjengelige kilder og etter rådføring med oppgavegiver der det er nødvendig.

Statistikkansvarlig editerer variabelen "landkode ultimat kontrollerende enhet» for kritiske enheter i undersøkelsen. Kritiske enheter defineres som omsetning større eller lik 500 millioner kroner og/eller sysselsetting større eller lik 100 årsverk. For filialer er grensen satt til omsetning større eller lik 50 millioner og/eller sysselsetting større eller lik 10 årsverk. Vanlige årsaker til korreksjoner i eierskapsdata er feilaktig registerinformasjon, skallselskaper i skatteparadiser eller at direkte investor er hjemmehørende i et annet land enn konsernspiss.

Eierskapsdata brukes som proxy på kontroll ved beregning av statistikken. Imidlertid er det eksempler på at dette ikke fungerer. Ett slikt tilfelle er aksjeklasser med ulik stemmerett. Ett annet er skallselskaper i skatteparadiser. Avvik som skyldes bruk av proxy korrigeres ved editering av kritiske enheter i undersøkelsen.

Ikke relevant

Tall blir ikke offentliggjort dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, og dette medfører fare for identifisering, det vil si at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Det samme gjelder også ved flere enn tre forekomster dersom en eller to oppgavegivere dominerer tallene.

Definisjoner av enkelte kjennemerker, som for eksempel sysselsetting, er endret i løpet av den perioden det er publisert tall for. Det er forsøkt å ta hensyn til dette, slik at tallene er mest mulig sammenlignbare over tid.

Statistikkens kvalitet påvirkes av kildematerialet og datagrunnlaget.

Per i dag utføres det ikke revisjoner bakover i tid.

Kontakt