5502
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/etablerere/arkiv
5502
Fortsatt flest menn som etablerer foretak
statistikk
2010-11-19T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Innvandring og innvandrere
no
etablerere, Etablerere i næringslivet, gründere, overlevelse, vekstEierskap og roller, Virksomheter, foretak og regnskap, Innvandring og innvandrere, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Etablerere i næringslivet2008-2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt flest menn som etablerer foretak

I 2008 var 82 prosent av dem som etablerte aksjeselskap og allment aksjeselskap menn. Etablererne er relativt unge og har høyere utdanning enn befolkningen for øvrig. Andelen innvandrere som etablerer personlig eide foretak, har økt de senere år.

Drøyt 29 800 personer etablerte omkring 27 700 personlig eide foretak i 2009. 66 prosent av etablererne var menn. Det har vært en gradvis nedgang i andelen mannlige etablerere siden 2002 da over 71 prosent av etablererne var menn. Over 94 prosent av de nyetablerte personlig eide foretakene var enkeltpersonforetak. Menn utgjorde 64 prosent av etablererne av foretak med denne organisasjonsformen.

Om vi ser på etablerere av aksjeselskap og allment aksjeselskap (AS og ASA), utgjorde menn 82 prosent av disse i 2008. Denne andelen har holdt seg forholdsvis stabil på rundt 82-83 prosent siden 2004. De foreløpige tallene for 2009 antyder at andelen menn for første gang har gått under 82 prosent.

Tydelig tendens i næringsfordelingen

Mannlige etablerere av personlig eide foretak utgjorde flertallet i alle næringshovedområder i 2009, unntatt næringene undervisning og annen tjenesteyting. Her utgjorde kvinnelige etablerere henholdsvis 51 og 72 prosent. Annen tjenesteyting omfatter blant annet aktiviteter i medlemsorganisasjoner, reparasjon av varer til personlig bruk samt vaskerier, frisør- og skjønnhetssalonger og så videre.

Kvinner utgjorde flertallet blant etablerere av AS og ASA innenfor annen tjenesteyting. 51 prosent av dem som i 2008 etablerte slike foretak, var kvinner. De foreløpige tallene for 2009 viser at kvinnelige etablerere var i mindretall innenfor samtlige næringer. Blant de store næringene er bygge- og anleggsvirksomhet den som i størst grad domineres av menn. Ifølge de foreløpige tallene for 2009 er nesten 91 prosent av etablererne i denne næringen menn.

Unge og godt utdannede etablerere

Rundt 39 prosent av etablererne av personlig eide foretak i 2009 og AS og ASA i 2008 har utdanning på universitet eller høgskole. Tilsvarende har knapt 27 prosent av hele befolkningen over 16 år høyere utdanning i 20081.

77 prosent av etablererne av personlig eide foretak i 2009 var under 45 år. Gjennomsnittsetablereren var 36 år. Etablererne av AS og ASA i 2008 var noe eldre. 58 prosent av disse var under 45 år og snittalderen var 43 år.

Flere innvandrere etablerer foretak

Fra 2002 til 2009 har andelen innvandrere blant etablererne av personlig eide foretak økt fra 11 prosent til 17 prosent. Innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet er innvandrerne i flertall. Over halvparten av de 683 etablererne i denne næringen i 2009 hadde en annen landbakgrunn enn Norge. En annen næring med høy andel innvandrere blant etablererne var transport og lagring. En tredel av disse etablererne var innvandrere.

De fleste av innvandrerne i disse næringene hadde bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand, eller Europa utenom EU/EØS.

Forskjeller i overlevelsesgraden

Det er relativt små forskjeller i overlevelsesgraden for foretak etablert av henholdsvis kvinner og menn. Ett av fire personlig eide foretak etablert i 2003 med kun menn på eiersiden var fortsatt i aktivitet fem år senere. Tilsvarende hadde ett av fem foretak med kun kvinner på eiersiden overlevd i samme periode.

For AS og ASA jevner overlevelsesgraden seg ut. Av foretak etablert av kvinner i 2004 hadde 60 prosent overlevd til 2008. Tilsvarende overlevelsesgrad for foretak etablert av menn var 62 prosent.

Av de AS og ASA som hadde kun mannlige etablerere og som overlevde fireårsperioden, hadde 54 prosent vekst i sysselsettingen og 84 prosent hadde vekst i omsetningen. Tilsvarende hadde 68 prosent av de overlevende foretakene med kvinnelige etablerere vekst i sysselsettingen. 81 prosent hadde vekst i omsetningen i denne perioden.

Begreper

Etablereren:

Kan være en person, et foretak eller en kombinasjon av ulike typer aksjonærer.

Et aksjeselskap/allment aksjeselskap:

Kan ha én eller flere aksjonærer. Etablereren kan være den eller de som har hatt ideen foretaket er grunnlagt på, som har en viss andel av aksjekapitalen, eller har kompetansen til å drive foretaket.

Metoden for å identifisere etablereren går ut på å identifisere aksjonærene i foretaket som enten er daglig leder eller styrerepresentant, eller som har en viss andel av aksjekapitalen i foretaket. Dersom et nyetablert foretak er eid av andre foretak og disse eierforetakene er direkte eid av bare personer, er etablereren identifisert blant disse personene. Dersom de andre foretakene ikke bare har personer som aksjonærer, vil etablereren være blant foretakene som er aksjonærer i det nyetablerte foretaket. Eiere i flere ledd enn det første blir ikke undersøkt.

Personlig eide foretak:

Omfatter enkeltpersonforetak (ENK), ansvarlig selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA).

Etablereren i personlig eide foretak:

Defineres som innehavaren i ENK og deltakere i ANS og DA. Her stilles det ikke krav til eierandeler. Foretak med kun juridiske personer (foretak) som deltakere holdes utenfor denne statistikken.

Om Statistikkgrunnlaget

Statistisk sentralbyrå har publisert statistikk over etablerere i personlig eide foretak siden 2004. Med basis i Statistisk sentralbyrås aksjestatistikk har vi identifisert etablereren i aksjeselskap (AS) og allment aksjeselskap (ASA).

I 2008 og 2009 ble det etablert henholdsvis 13 805 og 10 352 AS og ASA i Norge. Rundt 94 prosent av de nyetablerte foretakene i 2008 kobler mot aksjestatistikken for 2008, og rundt 87 prosent av foretakene i 2009 kobler mot de foreløpige tallene i aksjestatistikken for 2009.

1 Ikke inkludert personer uten utdanning eller personer som ikke har registrert noen utdanning

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB