Økt omsetning på Svalbard

Publisert:

Den totale omsetningen på Svalbard økte med 11,4 prosent i 2018. Det er hovedsakelig bygge- og anleggsvirksomheten som har bidratt til økningen.

Det er bygge- og anleggsvirksomheten som har hatt størst økning i omsetning viser statistikken Næringer på Svalbard.

Næringene innen hovedområdene Informasjon og kommunikasjon, samt Finansierings- og forsikringsvirksomhet er de største næringene målt i omsetning, med en økning på 18,7 prosent i 2018. Omsetningen for overnattings- og serveringsvirksomheten har hatt en økning de siste årene, og den fortsetter å øke også i 2018.

Selv om det er slutt på det meste av gruvedriften på Svalbard, har det vært en økning i omsetningen.

Figur 1. Antall årsverk etter næringshovedområde

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
B Bergverksdrift og utvinning 440.3 395.6 366.7 383.5 410.3 345.2 351.4 262.4 152.8 100.9 113.4
C-E Industri, kraftfors., vann, avløp og renovasjon 32.4 31.9 26.4 29.2 28.2 27.5 38.6 55.4 52.7 50.1 59.2
F Bygge- og anleggsvirksomhet 183.6 168.4 162.8 170.8 203.3 212.7 215.3 196.2 172.4 157.3 182.3
G Varehandel, bilverksteder 105.9 115.7 106.9 105.7 114.8 118.7 103.1 131.3 116.2 114.1 109.9
H Transport og lagring 109.7 98.9 102.8 103.7 110.6 112.7 98.6 86.1 75.8 87.0 96.1
I Overnattings- og serveringsvirks. 137.3 134.5 146 189.7 212 216.8 245.4 260.4 231.3 283.0 273.7
J-K Informasjon, kommunikasjon, finansiering og forsikring 44.4 39.7 44.4 50.1 50.3 51.6 55.7 55.2 58.5 54.6 60.9
L Omsetning og drift av fast eiendom 1.3 2.7 0.7 2.6 3.5 6.5 5.7 6.3 11.4 9.3 10.9
M Faglig, vit. og tekn. tjenesteyting 25.9 28.3 33.4 34 40.8 44.3 41.3 40.9 53.3 65.6 63.9
N Forretningsmessig tjenesteyting 134.9 108.9 109.9 137.1 103.5 100 96.3 105.2 132.6 198.5 180.4
O Off.adm., forsvar, sosialforsikring 71.4 71.1 80.3 82.8 78.8 79.1 72.4 80.9 100.3 105.9 120.1
P Undervisning 143.3 124.5 117.4 138 150.1 152.9 162.6 198.6 192.3 186.8 166.3
Q Helse- og sosialtjenester 68.8 76.7 64.2 63 69.6 70.3 62.9 66.3 59.1 58.5 60.4
R Kultur, underholdning og fritid 29.7 40 35.1 39.2 47.8 44.7 70.4 95.6 117.3 116.1 119.0
S Annen tjenesteyting 18.4 17.8 14.5 9.4 9.5 10.3 11.2 12 13.5 12.1 8.9

Vekst i antall årsverk

Det er også en økning i antall årsverk med totalt 1,6 prosent.

Bygge- og anleggsvirksomheten hadde en økning med nesten 16 prosent i 2018, etter noen år med nedgang fra toppåret 2014. Årsverkene innenfor overnattings og serveringsvirksomhet har gått litt tilbake fra 2017 med cirka 10 årsverk.

Figur 2. Omsetning etter næringshovedområde i millioner kroner

2017 2018
S Annen tjenesteyting 5 5
R Kultur, underholdning og fritid 113 107
Q Helse- og sosialtjenester 12 13
P Undervisning 60 62
O Off.adm., forsvar, sosialforsikring 157 197
N Forretningsmessig tjenesteyting 390 413
M Faglig, vit. og tekn. tjenesteyting 37 37
L Omsetning og drift av fast eiendom 112 86
J-K Informasjon, kommunikasjon, finansiering og forsikring 518 615
I Overnattings- og serveringsvirks. 390 416
H Transport og lagring 271 304
G Varehandel, bilverksteder 409 381
F Bygge- og anleggsvirksomhet 477 589
C-E Industri, kraftfors., vann, avløp og renovasjon 167 205
B Bergverksdrift og utvinning 103 161

Vekst i investeringer

Investeringer totalt er nærmest uendret i 2018, men i næringen omsetning og drift av fast eiendom er det investert for i overkant av 57 millioner mer i forhold til 2017.

I næringen for overnattings- og serveringsvirksomhet er det gjort investeringer for nesten 100 MNOK, som er en økning på nesten 40 MNOK.

Gruvedriften på Svalbard

I henhold til årsberetningen fra Store Norske har Svea-gruven siden slutten av nittitallet utgjort størstedelen av konsernets kullvirksomhet. Gruvedriften der er nå avviklet og oppryddingen i Svea-gruven beregnes å starte i 2020 etter at oppryddingen i Lunckefjell er avsluttet.

Avslutningsplanen for Lunckefjell ble godkjent våren 2018, og i statsbudsjettet for 2019 ble det bevilget 331 millioner til dette. Totale avsetninger er på 2,5 milliarder for oppryddingsarbeidet hvor 700 millioner er avsatt for Lunckefjell. Resterende er for Svea gruve og fremfor alt Svea samfunn. Det er estimert å koste 1,5 milliarder for oppryddingen av Svea samfunn.

En større entreprenør er tildelt kontrakten med opprydding og sanering av Lunckefjell. Formålet er at området skal tilbakestilles til slik det var da Lunckefjell ble åpnet i 2014. Hoveddelen skal skje i 2019 og ferdigstilles senest under høsten 2020. I dag skjer all utvinning av kull i Gruve 7, og denne gruven har vært i drift i 50 år.

Faktaside

Kontakt