Publisering utsatt

Statistikken som skulle publiseres 19. november 2021 er utsatt inntil videre.

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet

Oppdatert: 20. november 2020

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Endring i inngående verdi
Endring i inngående verdi
2. kvartal 2020 - 3. kvartal 2020
-8,7
%

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak og privatpersoner, etter region
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak og privatpersoner, etter region
3. kvartal 2020AndelEndring i prosent
Millioner kronerProsent2. kvartal 2020 - 3. kvartal 20203. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020
Inngående verdi
Alle land588 120100,0-8,7-9,7
Norden234 66939,9-5,8-17,1
EU-land utenom Norden139 96423,8-15,9-45,0
Europa ellers104 55817,8-12,21 818,1
Afrika5220,1-48,8-30,7
Asia14 4592,56,54,4
Nord- og Mellom-Amerika91 43415,5-0,5-0,1
Sør-Amerika i alt4000,1-26,313,3
Oseania2 1130,40,023,1
Utgående verdi
Alle land630 907100,03,36,7
Norden210 93033,45,41,4
EU-land utenom Norden193 96930,72,4-32,5
Europa ellers140 56322,34,61 358,9
Afrika3 6640,6-11,4-9,9
Asia27 4664,40,83,5
Nord- og Mellom-Amerika49 9467,9-2,9-1,5
Sør-Amerika i alt1 2850,2-3,2-33,0
Oseania3 0840,524,96,0
Standardtegn i tabeller
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak, etter næring
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak, etter næring
3. kvartal 2020
Inngående verdiUtgående verdi
Millioner kronerProsentMillioner kronerProsent
I alt581 086100,0619 704100,0
Jordbruk, skogbruk og fiske15 9382,711 0221,8
Bergverksdrift og utvinning108 47518,768 58311,1
Industri139 06423,9124 95820,2
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning104 20917,989 34514,4
Vann, avløp, renovasjon1 3540,28640,1
Bygge- og anleggsvirksomhet4 0740,77 6261,2
Varehandel, reparasjon av motorvogner82 28514,2136 54522,0
Transport og lagring39 8186,935 3865,7
Overnattings- og serveringsvirksomhet1 9540,32 5780,4
Informasjon og kommunikasjon29 1185,072 82311,8
Omsetning og drift av fast eiendom8 6511,510 6831,7
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting24 7364,319 9693,2
Forretningsmessig tjenesteyting9 5761,610 6271,7
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning2 0730,415 0552,4
Undervisning4920,15840,1
Helse- og sosialtjenester2 7620,56 1091,0
Kultur, underholdning og fritid8730,28800,1
Annen tjenesteyting8000,11 1190,2
Internasjonale organisasjoner og organer960,0380,0
Ufordelt næring4 7380,84 9100,8
Standardtegn i tabeller
Forskjell mellom inngående og utgående betalinger de siste fem kvartaler. Prosent
Forskjell mellom inngående og utgående betalinger de siste fem kvartaler. Prosent
3. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 2020
Alle land10,18,414,65,5-6,8
Norden36,133,839,924,511,3
EU-land utenom Norden-11,5-11,3-12,6-12,1-27,8
Europa ellers-43,4-56,3-17,0-11,4-25,6
Afrika-81,5-80,5-67,2-75,4-85,8
Asia-47,8-31,8-50,2-50,2-47,4
Nord- og Mellom-Amerika80,659,5117,278,883,1
Sør-Amerika i alt-81,6-56,5-59,9-59,1-68,9
Oseania-41,0-22,7-1,9-14,5-31,5
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet utført via norske banker. Datakilden er Skatteetatens valutaregister. Populasjonen omfatter grensekryssende bankoverføringer der norsk part er et ikke-finansielt foretak (næringskodene 64,65 og 66 er utelatt) eller en privatperson.

Grensekryssende betaling

Overføring av betalingsmidler (penger) mellom Norge og utlandet.

Finansielt foretak

Foretak med tosifret næringskode 64 (bankvirksomhet, holdingselskaper, verdipapirfond, investeringsselskaper og lignende og annen finansieringsvirksomhet), 65 (forsikring, gjenforsikring og pensjonskasser) eller 66 (tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet, tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, og fondsforvaltningsvirksomhet).

Ikke- finansielt foretak

Foretak med annen tosifret næringskode enn 64, 65 eller 66. Se definisjonen under finansielt foretak.

Innlending

Norskregistrerte juridiske personer, inkludert utenlandskeide selskap som er registrert i Norge, og utenlandske selskapers filialer i Norge, samt fysiske personer fast bosatt i Norge, uavhengig av statsborgerskap.

Utlending

Utenlandskregistrerte juridiske personer, inkludert norskeide selskap som er registrert i utlandet, og norske selskapers filialer i utlandet, samt fysiske personer fast bosatt i utlandet, uavhengig av statsborgerskap.

Fra første kvartal 2008 til og med fjerde kvartal 2010 benyttet undersøkelsen Standard for næringsgruppering 2002 (SN2002) som standard klassifikasjon for bedrifter og foretak i ulike næringer. Denne standarden var en norsk tilpasning av Eurostats NACE Rev 1.1.

Fra og med første kvartal 2011 tas Standard for næringsgruppering 2007 (SN2007) i bruk. SN2007 samsvarer med EU sin standard, NACE Rev. 2, og utgjør grunnlaget for klassifisering av enheter etter viktigste aktivitet i Bedrifts- og foretaksregisteret. Bruk av felles standarder er viktig innenfor økonomisk statistikk da dette muliggjør sammenligning og analyse av statistiske data på tvers av landegrenser og over tid. Tidsserier i Statistikken for betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet er tilbakeregnet etter SN2007.

Navn: Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet

Emne: Utenriksøkonomi

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for utenrikshandelstatistikk

Nasjonalt nivå.

Kvartalsvis. Tidspunkt for publisering er rundt 50 dager etter statistikkperiodens utløp.

Ikke relevant

Råfiler, samt bearbeidede datafiler langtidslagres hos Statistisk sentralbyrå.

Valutaregisteret ble opprettet med virkning fra og med 01.01.2005. Registeret inneholder alle grensekryssende betalinger til og fra Norge, og er i første rekke ment som et kontrollinstrument for å avdekke grensekryssende økonomisk kriminalitet. Skatte etaten (SKD) overtok som registereier etter Toll- og avgiftsdirektoratet i januar 2016.

Statistikken bygger på opplysninger fra dette registeret. Formålet med statistikken er å vise hovedtrekkene ved betalingsstrømmene mellom Norge og utlandet. Første statistikkperiode var 1. kvartal 2008.

Fra og med januar 2011 benyttes SN2007 (se avsnitt 4.2) som offisiell standard for næringsgruppering ved beregning av statistikken. Dette påvirket foretak som var registrert som finansielle foretak med SN2002, men som ikke er det med SN2007, og motsatt.

Data i Statistikkbanken for betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet er tilbakeregnet til 2008 med bruk av SN2007. Merk at tekst og tabeller i tidligere skrevne artikler ikke er direkte sammenliknbare fra og med 1. kvartal 2011.

Statistikken henvender seg til privatpersoner og institusjoner som ønsker et innblikk i økonomisk aktivitet og betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Se også likebehandlingsprinsippet på ssb.no.

Norges Bank publiserer årlig statistikk om utviklingen i kunderelatert betalingsformidling. Denne bygger blant annet på data fra valutaregisteret.

Statistikkloven § 2-1 og valutaregisterloven.

Ikke relevant

Betalingene som ligger til grunn for statistikken er innberettet til valutaregisteret av norske banker.

Populasjonen omfatter grensekryssende bankoverføringer mellom innlendinger og utlendinger, der innlendingen er et ikke- finansielt foretak (næringskodene 64, 65 og 66 er utelatt) eller en privatperson.

Foretak som er klassifisert i en annen næringskode enn 64-66, men i all hovedsak utøver samme aktiviteter og har tilsvarende egenskaper er også utelatt.

Skatte etatens (SKE) valutaregister.

Totaltelling.

Statistikken er registerbasert. De rapporteringspliktige overfører detaljert informasjon knyttet til grensekryssende betalinger til valutaregisteret. Statistisk sentralbyrå mottar månedlige oversendelser av dataene om lag 30 dager etter månedens utløp.

Det finnes enkelte konsistenskontroller i valutaregistersystemet. Dataene kobles mot Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister for identifisering og for å utlede næringskode. Ingen øvrig revisjon av dataene.

Nivåtall beregnet ved summering. Tallene fordeles på henholdsvis privatpersoner og ikke- finansielle foretak, samt på verdensdel. Tallene for Europa blir videre fordelt på Norden, EU ellers og Europa ellers.

Ikke relevant

Statistisk sentralbyrås regler for konfidensialitet er lagt til grunn.

På grunn av at Storbritannias utmeldelse av EU ble formelt fullført fra og med 1. februar 2020 ble det en endring i statistikken Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet. Storbritannia har blitt flyttet fra regionen «EU-land utenom Norden» til regionen «Europa ellers». For 1. kvartal 2020 er transaksjoner mellom Norge og Storbritannia som ble gjennomført i januar registrert til regionen «EU-land utenom Norden». Betalingstransaksjoner mellom Norge og Storbritannia fra og med 1. februar 2020 er registrert til regionen «Europa ellers».

Statistikkserien ble publisert for første gang i forbindelse med 1. kvartal 2008. Et sett av standard tabeller gjør det mulig å følge tidsmessige endringer knyttet til betalingsstrømmene mellom Norge og utlandet.

SN2007 erstatter SN2002 som næringsstandard fra og med 1. kvartal 2011. Det er etablert tilbakegående tidsserier i Statistikkbanken fra 2008 basert på SN2007.

Det er viktig å ta utgangspunkt i resultater basert på en og samme versjon av SN dersom man ønsker å se på utviklingen i statistikken over tid. Artikler skrevet til og med fjerde kvartal 2010 vil ikke bli oppdatert med ny standard for næringsgruppering, og de er dermed ikke direkte sammenlignbare med publiseringer fra og med første kvartal 2011.

På grunn av at Storbritannias utmeldelse av EU ble formelt fullført fra og med 1. februar 2020 ble det en endring i statistikken Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet. Storbritannia har blitt flyttet fra regionen «EU-land utenom Norden» til regionen «Europa ellers». For 1. kvartal 2020 er transaksjoner mellom Norge og Storbritannia som ble gjennomført i januar registrert til regionen «EU-land utenom Norden». Betalingstransaksjoner mellom Norge og Storbritannia fra og med 1. februar 2020 er registrert til regionen «Europa ellers».

En mulig feilkilde kan være at de rapporteringspliktige til valutaregisteret oppgir gale opplysninger knyttet til betalingen.

Viktige rapporteringspliktige kan unnlate å innrapportere data til valutaregisteret.

Statistikken er en totaltelling.

Foretak kan være klassifisert med feil næringskode i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister.

I oppstartsåret 2005 var det flere rapporteringspliktige som ikke ga fullstendige rapporter til Valutaregisteret. SSB’s data for dette året vil derfor ikke bli videreformidlet til forskningsformål. Dataene for årene 2006 og 2007 er også noe mangelfulle, men kvalitetsmessig bedre enn 2005, data for 2006 og 2007 kan derfor utgis til forskningsformål. Fra året 2008 anser vi at dataene er fullstendige, se allikevel øvrige forbehold.

Ikke relevant

Kontakt

Anne Lyslid Larsen

anne.larsen@ssb.no

40 90 23 31