406167
/utenriksokonomi/statistikker/betalstr/kvartal
406167
statistikk
2020-05-19T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Utenriksøkonomi
no
betalstr, Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, valutaregisteret, valutaoverføringer, banktransaksjoner (for ikke-finansielle foretak og privatpersoner), inngående og utgående betalinger, landområder, næringshovedområder (for eksempel industri, kraft og vannforsyning, fiske)Fordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksregnskap, Utenriksøkonomi
true

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

3,9 %

inngående verdi, endring i prosent fra 4. kv 2019

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak og privatpersoner
1. kvartal 2020Endring i prosentEndring i prosent
Millioner kroner4. kvartal 2019 - 1. kvartal 20201. kvartal 2019 - 1. kvartal 2020
Inngående verdi674 9683,91,8
Utgående verdi589 139-1,7-2,5

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak og privatpersoner, etter region

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak og privatpersoner, etter region
1. kvartal 2020AndelEndring i prosent
Millioner kronerProsent4. kvartal 2019 - 1. kvartal 20201. kvartal 2019 - 1. kvartal 2020
Inngående verdi
Alle land674 968100,03,91,8
Norden275 17740,8-2,08,4
EU-land utenom Norden182 69927,1-28,0-39,3
Europa ellers76 67411,41 179,61 294,3
Afrika1 1570,231,924,1
Asia13 4182,0-25,8-5,1
Nord- og Mellom-Amerika122 50418,140,142,1
Sør-Amerika i alt5540,1-9,63,4
Oseania2 7850,439,2126,2
 
Utgående verdi
Alle land589 139100,0-1,7-2,5
Norden196 63333,4-6,2-2,6
EU-land utenom Norden209 06235,5-26,9-30,6
Europa ellers92 35015,7574,0760,6
Afrika3 5260,6-21,5-1,3
Asia26 9614,61,71,2
Nord- og Mellom-Amerika56 3909,62,9-0,3
Sør-Amerika i alt1 3800,2-2,1-28,1
Oseania2 8380,59,766,9

Tabell 2 
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak, etter næring

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak, etter næring
1. kvartal 2020
Inngående verdiUtgående verdi
Millioner kronerProsentMillioner kronerProsent
I alt664 934100,0579 358100,0
Jordbruk, skogbruk og fiske15 4142,38 5081,5
Bergverksdrift og utvinning137 72420,775 69313,1
Industri124 49818,7104 20118,0
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning103 81915,674 47212,9
Vann, avløp, renovasjon1 5780,27900,1
Bygge- og anleggsvirksomhet8 1041,28 2701,4
Varehandel, reparasjon av motorvogner92 59613,9115 25219,9
Transport og lagring57 6728,751 9049,0
Overnattings- og serveringsvirksomhet3 4270,51 9630,3
Informasjon og kommunikasjon49 5947,572 27912,5
Omsetning og drift av fast eiendom9 5291,49 2211,6
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting29 1794,422 8513,9
Forretningsmessig tjenesteyting14 1672,116 9612,9
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning5 6190,85 8691,0
Undervisning7560,11 0650,2
Helse- og sosialtjenester3 4300,54 1000,7
Kultur, underholdning og fritid1 0650,21 2640,2
Annen tjenesteyting1 5160,21 6420,3
Internasjonale organisasjoner og organer1660,0320,0
Ufordelt næring5 0810,83 0210,5

Tabell 3 
Forskjell mellom inngående og utgående betalinger de siste fem kvartaler. Prosent

Forskjell mellom inngående og utgående betalinger de siste fem kvartaler. Prosent
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
Alle land9,714,810,18,414,6
Norden25,745,036,133,839,9
EU-land utenom Norden-0,2-2,1-11,5-11,3-12,6
Europa ellers-48,8-53,6-43,4-56,3-17,0
Afrika-73,9-80,6-81,5-80,5-67,2
Asia-47,0-44,9-47,8-31,8-50,2
Nord- og Mellom-Amerika52,549,480,659,5117,2
Sør-Amerika i alt-72,1-68,7-81,6-56,5-59,9
Oseania-27,6-34,2-41,0-22,7-1,9

Om statistikken

Statistikken viser betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet utført via norske banker. Datakilden er Skatteetatens valutaregister. Populasjonen omfatter grensekryssende bankoverføringer der norsk part er et ikke-finansielt foretak (næringskodene 64,65 og 66 er utelatt) eller en privatperson.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Grensekryssende betaling

Overføring av betalingsmidler (penger) mellom Norge og utlandet.

Finansielt foretak

Foretak med tosifret næringskode 64 (bankvirksomhet, holdingselskaper, verdipapirfond, investeringsselskaper og lignende og annen finansieringsvirksomhet), 65 (forsikring, gjenforsikring og pensjonskasser) eller 66 (tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet, tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, og fondsforvaltningsvirksomhet).

Ikke- finansielt foretak

Foretak med annen tosifret næringskode enn 64, 65 eller 66. Se definisjonen under finansielt foretak.

Innlending

Norskregistrerte juridiske personer, inkludert utenlandskeide selskap som er registrert i Norge, og utenlandske selskapers filialer i Norge, samt fysiske personer fast bosatt i Norge, uavhengig av statsborgerskap.

Utlending

Utenlandskregistrerte juridiske personer, inkludert norskeide selskap som er registrert i utlandet, og norske selskapers filialer i utlandet, samt fysiske personer fast bosatt i utlandet, uavhengig av statsborgerskap.

Standard klassifikasjoner

Fra første kvartal 2008 til og med fjerde kvartal 2010 benyttet undersøkelsen Standard for næringsgruppering 2002 (SN2002) som standard klassifikasjon for bedrifter og foretak i ulike næringer. Denne standarden var en norsk tilpasning av Eurostats NACE Rev 1.1.

Fra og med første kvartal 2011 tas Standard for næringsgruppering 2007 (SN2007) i bruk. SN2007 samsvarer med EU sin standard, NACE Rev. 2, og utgjør grunnlaget for klassifisering av enheter etter viktigste aktivitet i Bedrifts- og foretaksregisteret. Bruk av felles standarder er viktig innenfor økonomisk statistikk da dette muliggjør sammenligning og analyse av statistiske data på tvers av landegrenser og over tid. Tidsserier i Statistikken for betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet er tilbakeregnet etter SN2007.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for utenrikshandelstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Tidspunkt for publisering er rundt 50 dager etter statistikkperiodens utløp.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Råfiler, samt bearbeidede datafiler langtidslagres hos Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Valutaregisteret ble opprettet med virkning fra og med 01.01.2005. Registeret inneholder alle grensekryssende betalinger til og fra Norge, og er i første rekke ment som et kontrollinstrument for å avdekke grensekryssende økonomisk kriminalitet. Skatte etaten (SKD) overtok som registereier etter Toll- og avgiftsdirektoratet i januar 2016.

Statistikken bygger på opplysninger fra dette registeret. Formålet med statistikken er å vise hovedtrekkene ved betalingsstrømmene mellom Norge og utlandet. Første statistikkperiode var 1. kvartal 2008.

Fra og med januar 2011 benyttes SN2007 (se avsnitt 4.2) som offisiell standard for næringsgruppering ved beregning av statistikken. Dette påvirket foretak som var registrert som finansielle foretak med SN2002, men som ikke er det med SN2007, og motsatt.

Data i Statistikkbanken for betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet er tilbakeregnet til 2008 med bruk av SN2007. Merk at tekst og tabeller i tidligere skrevne artikler ikke er direkte sammenliknbare fra og med 1. kvartal 2011.

Brukere og bruksområder

Statistikken henvender seg til privatpersoner og institusjoner som ønsker et innblikk i økonomisk aktivitet og betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Se også likebehandlingsprinsippet på ssb.no.

Sammenheng med annen statistikk

Norges Bank publiserer årlig statistikk om utviklingen i kunderelatert betalingsformidling. Denne bygger blant annet på data fra valutaregisteret.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-1 og valutaregisterloven.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Betalingene som ligger til grunn for statistikken er innberettet til valutaregisteret av norske banker.

Populasjonen omfatter grensekryssende bankoverføringer mellom innlendinger og utlendinger, der innlendingen er et ikke- finansielt foretak (næringskodene 64, 65 og 66 er utelatt) eller en privatperson.

Foretak som er klassifisert i en annen næringskode enn 64-66, men i all hovedsak utøver samme aktiviteter og har tilsvarende egenskaper er også utelatt.

Datakilder og utvalg

Skatte etatens (SKD) valutaregister.

Totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. De rapporteringspliktige overfører detaljert informasjon knyttet til grensekryssende betalinger til valutaregisteret. Statistisk sentralbyrå mottar månedlige oversendelser av dataene om lag 30 dager etter månedens utløp.

Det finnes enkelte konsistenskontroller i valutaregistersystemet. Dataene kobles mot Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister for identifisering og for å utlede næringskode. Ingen øvrig revisjon av dataene.

Nivåtall beregnet ved summering. Tallene fordeles på henholdsvis privatpersoner og ikke- finansielle foretak, samt på verdensdel. Tallene for Europa blir videre fordelt på Norden, EU ellers og Europa ellers.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Statistisk sentralbyrås regler for konfidensialitet er lagt til grunn.

Sammenlignbarhet over tid og sted

På grunn av at Storbritannias utmeldelse av EU ble formelt fullført fra og med 1. februar 2020 ble det en endring i statistikken Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet. Storbritannia har blitt flyttet fra regionen «EU-land utenom Norden» til regionen «Europa ellers». For 1. kvartal 2020 er transaksjoner mellom Norge og Storbritannia som ble gjennomført i januar registrert til regionen «EU-land utenom Norden». Betalingstransaksjoner mellom Norge og Storbritannia fra og med 1. februar 2020 er registrert til regionen «Europa ellers».

Statistikkserien ble publisert for første gang i forbindelse med 1. kvartal 2008. Et sett av standard tabeller gjør det mulig å følge tidsmessige endringer knyttet til betalingsstrømmene mellom Norge og utlandet.

SN2007 erstatter SN2002 som næringsstandard fra og med 1. kvartal 2011. Det er etablert tilbakegående tidsserier i Statistikkbanken fra 2008 basert på SN2007.

Det er viktig å ta utgangspunkt i resultater basert på en og samme versjon av SN dersom man ønsker å se på utviklingen i statistikken over tid. Artikler skrevet til og med fjerde kvartal 2010 vil ikke bli oppdatert med ny standard for næringsgruppering, og de er dermed ikke direkte sammenlignbare med publiseringer fra og med første kvartal 2011.

På grunn av at Storbritannias utmeldelse av EU ble formelt fullført fra og med 1. februar 2020 ble det en endring i statistikken Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet. Storbritannia har blitt flyttet fra regionen «EU-land utenom Norden» til regionen «Europa ellers». For 1. kvartal 2020 er transaksjoner mellom Norge og Storbritannia som ble gjennomført i januar registrert til regionen «EU-land utenom Norden». Betalingstransaksjoner mellom Norge og Storbritannia fra og med 1. februar 2020 er registrert til regionen «Europa ellers».

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

En mulig feilkilde kan være at de rapporteringspliktige til valutaregisteret oppgir gale opplysninger knyttet til betalingen.

Viktige rapporteringspliktige kan unnlate å innrapportere data til valutaregisteret.

Statistikken er en totaltelling.

Foretak kan være klassifisert med feil næringskode i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister.

I oppstartsåret 2005 var det flere rapporteringspliktige som ikke ga fullstendige rapporter til Valutaregisteret. SSB’s data for dette året vil derfor ikke bli videreformidlet til forskningsformål. Dataene for årene 2006 og 2007 er også noe mangelfulle, men kvalitetsmessig bedre enn 2005, data for 2006 og 2007 kan derfor utgis til forskningsformål. Fra året 2008 anser vi at dataene er fullstendige, se allikevel øvrige forbehold.  

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB