Økt overskudd på driftsbalansen

Publisert:

Positiv utvikling på både vare- og tjenestebalansen og rente- og stønadsbalansen ga økt overskudd på driftsbalansen for Norge i 1. kvartal. Driftsbalansen endte på 61 milliarder kroner.

Det var oppgang i driftsbalansen overfor utlandet regnet mot både forrige kvartal og mot samme kvartal i 2017, viser nye tall fra utenriksregnskapet. Dette skyldes i stor grad fortsatt høye inntekter fra olje- og gasseksport, samt stabile netto formuesinntekter fra utlandet.

Eksport og import

Målt mot 4. kvartal 2017 gikk verdien av både eksport og import ned for både varer og tjenester. Det motsatt var tilfelle målt mot 1. kvartal 2017. Netto gikk vare- og tjenestebalansen opp med om lag 7 milliarder kroner målt mot forrige kvartal og 3 milliarder målt mot samme kvartal i fjor, viser foreløpig beregnede tall. For 1. kvartal 2018 er det et sikrere kildegrunnlag for eksport og import av varer enn for tjenester. For mer informasjon om volum- og prisutvikling i eksport og import, samt sesongjusterte tall, se kvartalsvis nasjonalregnskap.

Rente og stønadsbalansen

Når det gjelder inntekter og utgifter for 1. kvartal 2018 var det en svak positiv utvikling i disse målt mot samme periode året før. Foreløpige beregninger viser at inntektene økte mer enn utgiftene, slik at rente- og stønadsbalansen endte opp 1 milliard kroner høyere enn 1. kvartal 2017.

Ny informasjon gjør at 2017 er revidert siden forrige publisering. På årsbasis er driftsbalansen overfor utlandet revidert opp med 14 milliarder kroner. Det er særlig ny prisinformasjon for olje- og gasseksport som bidrar til denne revisjonen. Se også eget punkt for revisjoner.

Revisjoner

Vareeksporten er revidert opp 16,5 milliarder kroner for 2017. Eksport av råolje og naturgass er revidert opp for alle kvartaler med til sammen 17,6 milliarder. 4. kvartal er revidert opp mest med 8,8 milliarder. Eksport av skip har blitt revidert ned med om lag 1 milliard. Eksport av tjenester for 2017 har totalt blitt oppjustert med 5,6 milliarder siden forrige publisering. Dette skyldes hovedsakelig bruttofrakter fra sjøtransport som bidrar med 6 milliarder kroner. Oljetjenester er revidert ned 2 milliarder, mens tjenester ellers er revidert opp 1,8 milliarder.

Import av varer er oppjustert med 2,5 milliarder kroner for 2017. Her bidrar skip med ca. 1 milliard. Tjenesteeksporten er justert opp med 5,6 milliarder kroner. Her er finans- og forretningstjenester den største posten med en revisjon på 5,4 milliarder. Driftsutgifter for skipsfarten er revidert opp 2,4 milliarder, reisetrafikken opp 1,7 milliarder, mens diverse tjenester tilknyttet oljevirksomheten er revidert ned 2,5 milliarder. De største revisjonene ligger på 4. kvartal.

Når det gjelder inntekter og overføringer, er det en total oppjustering på 1,1 milliarder kroner fra utlandet og 1,2 milliarder til utlandet. Her ligger de aller fleste revisjonene på 4. kvartal, med unntak av en korrigering av kvartalsfordelingen av forsikringspremier og -utbetalinger, der det også var noe revisjon på 3. kvartal.

Figur 1

Driftsbalansen overfor utlandet