Lav eksportverdi av olje og gass

Publisert:

Endret:

Utførselen av varer fra Norge utgjorde 751,4 milliarder kroner i 2016, ned 10 prosent fra 2015. Hovedgrunnen til nedgangen er lavere eksportinntekter fra naturgass, men også råolje- og fastlandseksport bidro til nedgangen.

Det er lave priser som er årsaken til nedgangen i olje- og gasseksporten. Verdien av olje og gasseksporten sammenlagt har ikke vært mindre siden 2004. Dette førte igjen til at handelsoverskuddet svekket seg med 35,4 prosent og endte på i underkant av 142 milliarder kroner

Rekordmengder med gass eksportert til lav pris

Til tross for at det aldri har blitt eksportert mer naturgass i gassform, falt eksportverdien i 2016 med mer enn 27 prosent. Reviderte tall for utenrikshandel viser at gasseksporten beløp seg til 160,8 milliarder kroner. Det ble eksportert 109,7 milliarder standard kubikkmeter med gass i gassform, om lag uendret fra året før.

Utførselen av råolje beløp seg til 187,6 milliarder kroner som er 4,8 prosent mindre enn året før. Det er lavere pris som forårsaket nedgangen. Prisen per fat råolje i 2016 endte på 364 kroner, 12 prosent mindre enn året før. Det ble eksportert nesten 515 millioner fat råolje som tilsvarer en økning fra 2015 på drøyt 8 prosent. Sammenlignet med 2002, da vi utførte 1 010 millioner fat råolje, ser vi derimot at antall fat er nærmest halvert. Siden publiseringen av de foreløpige tallene i januar 2017 har tallene for råoljeeksporten blitt oppjustert med 1,8 milliarder kroner.

Figur 1

Figur 1. Handelsbalansen. Milliarder kroner

Figur 2

Figur 2. Handelsbalansen, største handelspartnere. Milliarder kroner

Figur 3

Figur 3. Eksport av råolje

Figur 4

Figur 4. Eksport av laks

Figur 5

Figur 5. Import  av varer fra ulike verdensdeler. 2016

Figur 6

Figur 6. Fastlandseksport  av varer til ulike verdensdeler. 2016

Redusert fastlandseksport

Fastlandsvarene stod for noe over 50 prosent av vareutførselen målt i verdi i 2016, og fastlandseksporten (eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer) utgjorde 387 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 4,2 prosent fra 2015. Hovedvaregruppene (varer gruppert etter SITC 1-siffer. For mer informasjon om denne nomenklaturen, se Stabas) maskiner og transportmidler samt bearbeidde varer stod for den største nedgangen, henholdsvis 7,8 og 6,2 prosent, og beløp seg til 91,1 og 72,5 milliarder kroner. Fiskeeksporten økte mest - opp 23,9 prosent til 89,2 milliarder kroner. Verdien på utførselen av laks økte alene med nesten 29 prosent og endte på 61,3 milliarder kroner. Også for laksen var det høye priser som forårsaket økningen, volumet gikk ned med 5,3 prosent til omkring 979 000 tonn.

Nyttige tall om eksport til og import fra våre viktigste handelspartnere

  • Utførselen av fastlandsvarer til tre av de fire største mottagerne minket i 2016. Eksporten til både Nederland, Tyskland og Storbritannia gikk ned, til sammen med 8,6 prosent, slik at utførselen endte på 94,0 milliarder kroner.
  • Eksporten Til USA falt med 19,5 prosent fra 2015 til 2016, og endte på 25,9 milliarder kroner. De fleste store varegruppene viste nedgang, men brenselsstoffer samt maskiner og transportmidler falt mest.
  • De asiatiske landene Kina, Sør-Korea og Singapore, som alle er store mottagere av norske varer, importerte mindre fra Norge i fjor. Vi eksporterte for 37 milliarder kroner til disse landene i 2016, som er 27,4 prosent mindre enn året før.
  • Utførselen av varer til Spania og Italia økte derimot med 19,1 prosent og utgjorde 18,2 milliarder kroner i 2016.
  • Landene vi importerte mest fra i 2016, var Tyskland, Sverige og Kina. Fra disse landene importerte vi varer for mer enn 208 milliarder kroner, som utgjorde nesten 35 prosent av samlet norsk import uten skip og plattformer.

Kontakt