Fortsatt overskudd på vare- og tjenestebalansen

Publisert:

Endret:

Overskuddet på vare- og tjenestebalansen var 2 milliarder kroner i 3. kvartal, fordelt med en positiv varebalanse på 26 milliarder kroner og en negativ tjenestebalanse på 24 milliarder kroner.

Ser man på den samlede varebalansen for årets tre første kvartaler, var denne på rundt 105 milliarder kroner, som er nesten dobbelt så høyt som i de samme kvartaler i fjor, viser nye tall fra Utenriksregnskapet. Tilsvarende var den negative tjenestebalansen på 59 milliarder kroner nå mot 62 milliarder kroner i fjor. At importen av tjenester er høyere enn eksport av tjenester har samlet for året vært tilfelle hvert år siden 2009.

Eksport og import

Eksportverdien av varer og tjenester i 3. kvartal 2017 er foreløpig beregnet til 273 milliarder kroner. Dette er nærmere 7 milliarder kroner lavere enn i 2. kvartal, men 20 milliarder høyere enn samme kvartal året før. Mens eksport av råolje og naturgass utgjorde over halvparten av samlet eksportverdi i 2012, har denne andelen gradvis sunket og utgjorde i 3. kvartal om lag en tredel. Nedgang i eksportverdien av råolje og naturgass forklarer det meste av nedgangen i eksportverdien i 3. kvartal.

Importen er beregnet til 271 milliarder kroner. Dette er omtrent det samme som foregående kvartal, men nesten 7 milliarder høyere enn samme kvartal året før. For de foreløpige beregningene av 3. kvartal 2017 er det et sikrere kildegrunnlag for eksport og import av varer enn for tjenester. For mer informasjon om volum- og prisutvikling i eksport og import samt sesongjusterte tall se Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Rente- og stønadsbalansen

Rente- og stønadsbalansen var 16 milliarder kroner i 3. kvartal mot 46 milliarder kroner i kvartalet før. Tallet for 2. kvartal må imidlertid ses i sammenheng med svært høyt aksjeutbytte fra utlandet, mens dette utbyttet i 3. kvartal var på mer normalt nivå. Sett over årets tre første kvartaler var rente- og stønadsbalansen 7 milliarder kroner høyere enn de samme kvartalene i 2016.

Driftsbalansen totalt, som er summen av vare- og tjenestebalansen og rente- og stønadsbalanse var nærmere 18 milliarder kroner i 3. kvartal, og 37 milliarder kroner lavere enn kvartalet før.

Økning i finansinvesteringer

Det var en økning i finanstransaksjonene både på fordrings- og gjeldssiden i finansregnskapets 3. kvartal 2017. På fordringssiden var det en oppgang i investeringer på 12,5 milliarder kroner, mens på gjeldssiden var økningen på 37,5 milliarder kroner1. Samlet gav dette en reduksjon i netto finansinvesteringer overfor utlandet på 25 milliarder kroner.1

På fordringssiden økte andre finansinvesteringer med 47 milliarder kroner, og her var utviklingen i stor grad drevet av norske bankers økte innskudd i utlandet og Statens pensjonsfond utlands (SPUs) lån til utlandet. SPU var er også hovedkilden til økte porteføljeinvesteringer i utlandet. SPU gjorde betydelige aksjeinvesteringer, samtidig som de reduserte investeringene i obligasjoner noe. Totale porteføljeinvesteringer i utlandet utgjorde 18 milliarder kroner. Samtidig var det reduserte direkteinvesteringer i utlandet på 46 milliarder kroner, noe som totalt sett gjorde økningen på fordringssiden moderat.

På gjeldssiden var det jevnt over økning i både direkteinvesteringer, porteføljeinvesteringer og andre finansinvesteringer.

Figur 1

Driftsbalansen overfor utlandet

Revisjoner

Eksport og import

Det har vært litt revisjon av eksport og import både i 1. og 2. kvartal. På eksportsiden er tall for olje og gass oppjustere, mens det har vært en nedjustering av tjenesteimporten. Totalt sett har det medført at vare- og tjestebalansen nå er positiv for 2. kvartal, mens den var negativ i forrige publisering.

Inntekter og utgifter

Inntekter og utgifter har også blitt revidert for de to første kvartalene i 2017. De største revisjonene skriver seg fra nye beregnede tall for reinvestert fortjeneste, mens det også har vært revisjoner på formuesinntekter og –utgifter. Totalt har rente- og stønadsbalansen blitt justert opp ca. 2 milliarder for 1. kvartal og ca. 3 milliarder for 2. kvartal 2017.

Revisjoner i finansregnskapet

Finansregnskapet er revidert tilbake til 1. kv. 2016.

1 Tallene ble rettet 6. desember 2017 kl 09.30