Eksport og import av varer opp i uke 22

Publisert:

Verdien av norsk import og eksport av varer økte noe i den siste uka i mai. Likevel ligger både importen og eksporten under samme periode i fjor om vi ser de siste fire ukene samlet.

Den ukentlige utenrikshandelsstatistikken, som er oppdatert med tall til og med 31. mai, viser et fortsatt lavt nivå på norsk vareeksport og -import.

Eksportverdien gikk opp med nesten 25 prosent fra uke 21 til uke 22, det vil si fra den nest siste til den siste uka i mai. Økningen kom fra et lavt nivå, og sammenligner vi de fire siste ukene med tilsvarende uker i fjor, er eksporten 12,4 prosent lavere i år. Merk at for eksempel råolje og naturgass ikke er med i de ukentlige tallene.

Ulik utvikling for ulike varegrupper

Varegruppen som trekker eksporten mest ned er raffinerte petroleumsprodukter. Her falt prisene kraftig i siste halvdel av mars, og selv om eksportert mengde økte noe i siste uka i mai var eksportverdien de fire siste ukene bare omtrent en tredel av hva den var på samme tid i fjor. Eksporten av metaller har også vært lav de siste ukene. For ikke-jernholdige metaller var den over 12 prosent lavere i uke 19 til 22 i år enn i fjor.

Fiskeeksporten har de siste ukene holdt seg litt i underkant av hva den var i samme sesong de to foregående årene. Prisene var lave i april og starten av mai i år, sammenlignet med i fjor, men gikk opp igjen de siste to ukene i mai, til nivåer noe over prisene i samme uker i fjor.

Eksporten av maskiner, deler og elektrisk utstyr har økt de siste ukene, og var i den siste fireukersperioden omtrent på samme nivå som i fjor. Det er litt ulikt bilde for ulike varetyper i denne gruppen, og det er ikke uvanlig at eksporten av disse varene svinger mye. Eksporten av bildeler har for eksempel vært lav siden påske, men gikk noe opp igjen den siste uka i mai, og var da litt høyere enn på samme tid i fjor og året før.

Sammenlignet med i fjor har eksporten av malmer vært høy de siste ukene. Dette kommer i stor grad av at det har blitt utført større mengder, men i april var også prisene noe høyere enn året før.

Figur 1. Eksport av varer per uke, 2018-uke 22 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 8.64 7.85 8.15 8.58 9.78 8.14 8.16 7.96 7.81 9.84 9.93 5.62 7.79 9.48 9.09 9.32 7.31 9.26 7.35 8.99 9.78 10.06 8.24 8.61 8.98 7.51 10.13 7.73 6.49 5.75 9.46 8.81 8.93 8.33 9.06 8.88 7.46 9.61 8.21 10.54 9.56 8.80 8.90 11.31 8.22 9.13 8.54 10.62 10.44 10.29
2019 10.59 9.64 9.55 8.52 9.88 9.28 8.81 9.92 9.80 10.39 9.07 8.24 9.42 10.83 5.44 9.45 8.91 9.36 9.00 9.94 8.28 9.45 8.89 9.26 8.70 9.80 8.48 7.42 6.35 6.64 7.94 8.08 8.72 9.04 8.53 9.42 8.84 8.34 9.27 9.19 9.97 8.93 8.39 10.44 8.98 10.09 9.26 9.99 11.14 11.31
2020 9.16 9.39 8.83 9.23 8.51 11.09 8.31 9.70 8.57 10.42 9.37 8.67 9.63 6.64 6.83 8.08 7.29 8.00 7.75 7.26 9.07

Importen litt opp siste uke

Også importverdien økte noe den siste uka i mai, fra et relativt lavt nivå. På fireukersbasis har importen i det siste ligget under fjoråret, men ikke i like stor grad som for eksporten. Siste fireukersperiode var importverdien 6,2 prosent under fjoråret, men 3,5 prosent over samme uker i 2018.

Varegruppen som utgjør størstedelen av norsk import av varer, med rundt 40 prosent av samlet import de siste årene, er maskiner og transportmidler. Det er også denne som trekker importen mest ned de siste ukene. I uke 19 til 22 var den mer enn 20 prosent lavere enn i fjor, mye på grunn av lavere import av kjøretøyer.

Prisene på importerte grønnsaker og frukt har vært høye siden midten av mars. Også mengden importert er høyere enn tilsvarende uker i fjor. Det er vanlig at importen av frukt og grønt begynner å synke fra månedsskiftet april/ mai, men i år var importen relativt høy også i uke 22, målt både i verdi og mengde.

Figur 2. Import av varer per uke, 2018-uke 22 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 11.20 12.83 11.71 12.89 13.21 12.41 11.64 12.15 13.49 12.87 12.91 18.80 12.06 14.32 13.72 14.69 11.03 12.05 12.14 14.10 13.29 14.29 13.22 13.19 13.77 13.99 12.61 11.12 10.47 10.17 12.91 11.88 12.08 12.97 12.69 13.32 14.03 13.60 13.55 14.46 13.54 12.56 14.47 14.32 14.03 13.76 14.33 15.31 14.09 15.71
2019 14.18 19.09 13.07 13.14 14.73 12.77 13.84 14.08 14.32 14.51 15.07 16.89 13.75 17.29 7.97 14.38 12.75 14.17 13.34 16.81 12.60 15.08 13.72 14.80 13.53 13.80 13.46 12.18 10.43 11.85 12.61 12.79 12.62 14.08 13.94 14.28 14.04 15.70 14.59 14.21 14.07 13.74 14.09 14.17 14.60 13.64 14.73 15.94 14.96 16.52
2020 12.01 14.30 13.07 14.83 14.56 12.73 12.84 13.93 15.17 15.80 15.07 15.03 13.91 8.76 12.65 14.48 11.84 13.75 14.03 11.71 13.91

OBS! Den ukentlige statistikken er å anse som et eksperimentelt produkt fra SSB, da dataene ikke har vært gjennom vanlige rutiner for kvalitetssikring. Merk også at ikke alle varetyper er med i den ukentlige statistikken. Se faktaboks lenger ned i saken for detaljer om hvilke data som inkluderes i ukesstatistikken.

Finn flere tall

I Excelfila du finner lenke til nedenfor ligger det ukentlig statistikk over eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020, også brutt ned etter varegrupper og utvalgte land. Import og eksport er brutt ned etter antall ansatte i foretaket og importen er brutt ned etter foretakets næring. Seriene for foretak av ulike størrelser kan være indikatorer på aktiviteten i mindre foretak som vanligvis forsvinner litt i tallene for samlet eksport og import. Det er også et ark med serier i løpende og faste priser for utvalgte varegrupper.

Tabeller: eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020 (Last ned, Excel) 

Innholdet i statistikken

De ukentlige tallene SSB kan lage for utenrikshandelen er basert på utvalgte deler av norsk eksport og import av varer. Utvalget henger sammen med tidspunktet for datafangsten. Tall for varer som råolje, naturgass, elektrisk strøm og skip får SSB først etter månedens utløp. Varer som tolldeklareres inn til eller ut av landet får vi derimot informasjon om daglig, og det er disse varene vi har sett nærmere på.

I tillegg har vi holdt utenom en del varegrupper hvor handelen erfaringsmessig preges av store, sporadiske enkelttransaksjoner som gjør det vanskelig å se den underliggende trenden i utviklingen.

For å skille mellom pris- og volumeffekter i utviklingen har vi beregnet serier i faste 2018-priser for utvalgte varegrupper, ved hjelp av prisindekser basert på tolldata. Det er ikke mulig å beregne prisindekser for hele datamaterialet, da mange varegrupper inneholder varer med så ulike egenskaper og ulik kvalitet at det ikke kan utledes en meningsfull pris fra tolldataene.

Videre publisering av ukentlig statistikk

SSB vil framover publisere ukentlig utenrikshandelsstatistikk fredagen etter måleperioden, med noen unntak, se kalender over planlagte publiseringer.

Mer om dataene som er brukt i den ukentlige statistikken

Følgende varer er holdt utenom i den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer: Råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip, flytende rigger, elektrisk strøm, fly, fisk landet direkte i utlandet og jern- og stålkonstruksjoner fortollet på varenummer 7308.9008 i tolltariffen. I februar 2020 utgjorde verdien av varene som er med i ukestatistikken nesten 99 prosent av den publiserte fastlandseksporten, mens for importen var andelen rundt 97 prosent av publisert import.

Ukenummer er bestemt av ekspedisjonsdato på tolldeklarasjonen. Ukene 1 og 52 er holdt utenom, da de ikke alltid har 7 dager. Data for de siste ukene har kun vært gjennom en overfladisk kvalitetssikring og revisjoner av statistikken må påregnes.

Når det gjelder importverdiene må det tas et forbehold om at Tolletaten endret reglene for tolldeklarering fra og med 20. mars. Om importørene i stor grad har benyttet seg av anledningen til å utsette tolldeklarering vil det bety at noe import som passerte norsk grense etter dette tidspunktet ikke vil fanges opp i statistikken før senere. Inntil 20. mars i år ble i overkant 40 prosent av importverdien innført under prosedyren som det nye regelverket gjelder, men innen mai ser det ikke ut til at utsatt deklarering har blitt benyttet i et omfang som påvirker den ukentlige statistikken i noen betydelig grad. Tolletaten har besluttet at den midlertidige regelendringen reverseres fra og med 4. juni

Prisindeksene er basert på enhetspriser, det vil si verdi dividert med mengde. Varenumrene som brukes i beregningen har en spredning i enhetsprisene, for enkeltforsendelser og for varenummeret over tid, som tyder på at varesammensetningen innen nummeret er relativt homogen. I tillegg er det gjort en vurdering av om summen av varenumre som kvalifiserer i homogenitetstesten utgjør en stor nok andel av aggregerte varegrupper til at de er representative for aggregatet. Varegruppene som vi har prisindekser for utgjør omtrent 66 prosent av eksportverdien som er med i ukesstatistikken, og rundt 37 prosent av importverdien. En av grunnene til den relativt lave dekningen for import er at metoden med enhetspriser ikke gir meningsfulle resultater for viktige importvarer som maskiner og transportmidler.

Kontakt