En viss retur opp for enkelte eksportvarer

Publisert:

Norsk eksport av varer har vært lav de siste par månedene, og den er fortsatt godt under hva den var på samme tid i fjor. Dette til tross for at eksport av fisk og metaller tok seg noe opp de første ukene i juni.

Den ukentlige utenrikshandelsstatistikken, som er oppdatert med tall til og med 14. juni, viser et fortsatt lavt nivå på norsk vareeksport og -import.

Eksporten av varer økte med 18,3 prosent fra uke 23 til uke 24, målt i verdi. Blant varene som trakk eksporten opp var fisk og metaller. Fiskeeksporten lå i april og deler av mai godt under nivåene vi så på samme tid i fjor.

Turbulent i fiskemarkedet

I april var eksportvolumet for fisk litt lavere enn i fjor, og samtidig var prisene spesielt lave. Etter et bunnpunkt den første uka i mai steg prisene igjen, og prisøkningen fortsatte inn i de to første ukene av juni. Prisveksten bidro til at eksportverdien for fisk den siste fireukersperioden var 2,0 prosent høyere enn i de samme ukene i fjor, selv om mengden eksportert var 1,3 prosent under fjoråret.

Prisutviklingen på fisken de siste par månedene har gått til dels i motsatt retning av hva valutakursen skulle tilsi. Utenrikshandelsstatistikken måler verdier og priser i norske kroner. I april var den norske krona svært svak, noe som, alt annet likt, betyr at eksportørene skulle få flere norske kroner for eksportvarene sine. Når fiskeprisene målt i norske kroner falt til tross for valutasvekkelsen tyder det på at prisene i eksportmarkedene, i utenlandsk valuta, falt enda mer.

I mai styrket krona seg igjen, samtidig som fiskeprisene steg, målt i norske kroner. Da må prisene i utlandet ha økt desto mer. Det har tydeligvis vært turbulente forhold i eksportmarkedene for norsk fisk de siste månedene.

Fortsatt lavt nivå sammenlignet med fjoråret

Eksport av ikke-jernholdige metaller har også vært lav i flere uker, sammenlignet med i fjor, men steg nok i uke 23 til at verdien de siste fire ukene var på nivå med samme uker i fjor.

Til tross for en vekst i de nevnte varegruppene den seneste tiden er den samlede vareeksporten fortsatt lav om vi ser på flere uker og sammenligner disse med samme tid i fjor. De siste fire ukene samlet, det vil si uke 21 til 24, var eksportverdien 11,8 prosent mindre enn i samme uker i fjor. Merk at de ukentlige tallene ikke inkluderer blant annet råolje og naturgass. Det som trekker verdien mest ned er eksport av raffinerte petroleumsprodukter, som de siste fire ukene var omtrent halvparten av hva den var på samme tid i fjor.

Figur 1. Eksport av varer per uke, 2018-uke 24 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 8.64 7.85 8.15 8.58 9.78 8.14 8.16 7.96 7.81 9.84 9.93 5.62 7.79 9.48 9.09 9.32 7.31 9.26 7.35 8.99 9.78 10.06 8.24 8.61 8.98 7.51 10.13 7.73 6.49 5.75 9.46 8.81 8.93 8.33 9.06 8.88 7.46 9.61 8.21 10.54 9.56 8.80 8.90 11.31 8.22 9.13 8.54 10.62 10.44 10.29
2019 10.59 9.64 9.55 8.52 9.88 9.28 8.81 9.92 9.80 10.39 9.07 8.24 9.42 10.83 5.44 9.45 8.91 9.36 9.00 9.94 8.28 9.45 8.89 9.26 8.70 9.80 8.48 7.42 6.35 6.64 7.94 8.08 8.72 9.04 8.53 9.42 8.84 8.34 9.27 9.19 9.97 8.93 8.39 10.44 8.98 10.09 9.26 9.99 11.14 11.31
2020 9.16 9.38 8.84 9.23 8.51 11.09 8.31 9.70 8.57 10.42 9.37 8.67 9.63 6.62 6.82 8.08 7.29 7.99 7.66 7.26 9.02 7.31 8.66

Også importen litt opp sist uke

Verdien på norsk import av varer økte også fra den første til den andre uka i juni. Likevel var importverdien de siste fire ukene sett under ett 9,5 prosent lavere enn i de samme ukene i fjor. Importen av kjøretøyer steg noe de siste ukene i mai og inn i juni, men er fortsatt svært lav sammenlignet med i fjor.

Import av ferdigvarer som klær og sko var lav i april, sammenlignet med i fjor, men tok seg opp igjen i løpet av mai. De siste fire ukene var importert verdi av disse varene høyere enn på samme tid i fjor.

Figur 2. Import av varer per uke, 2018-uke 24 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 11.20 12.83 11.71 12.89 13.21 12.41 11.64 12.15 13.49 12.87 12.91 18.80 12.06 14.32 13.72 14.69 11.03 12.05 12.14 14.10 13.29 14.29 13.22 13.19 13.77 13.99 12.61 11.12 10.47 10.17 12.91 11.88 12.08 12.97 12.69 13.32 14.03 13.60 13.55 14.46 13.54 12.56 14.47 14.32 14.03 13.76 14.33 15.31 14.09 15.71
2019 14.18 19.09 13.07 13.14 14.73 12.77 13.84 14.08 14.32 14.51 15.07 16.89 13.75 17.29 7.97 14.38 12.75 14.17 13.34 16.81 12.60 15.08 13.72 14.80 13.53 13.80 13.46 12.18 10.43 11.85 12.61 12.79 12.62 14.08 13.94 14.28 14.04 15.70 14.59 14.21 14.07 13.74 14.09 14.17 14.60 13.64 14.73 15.94 14.96 16.52
2020 12.01 14.29 13.07 14.83 14.55 12.73 12.84 13.93 15.17 15.80 15.07 15.04 13.91 8.74 12.64 14.48 11.83 13.75 14.03 11.70 13.93 13.14 13.91

OBS! Den ukentlige statistikken er å anse som et eksperimentelt produkt fra SSB, da dataene ikke har vært gjennom vanlige rutiner for kvalitetssikring. Merk også at ikke alle varetyper er med i den ukentlige statistikken. Se faktaboks lenger ned i saken for detaljer om hvilke data som inkluderes i ukesstatistikken.

Finn flere tall

I Excelfila du finner lenke til nedenfor ligger det ukentlig statistikk over eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020, også brutt ned etter varegrupper og utvalgte land. Import og eksport er brutt ned etter antall ansatte i foretaket og importen er brutt ned etter foretakets næring. Seriene for foretak av ulike størrelser kan være indikatorer på aktiviteten i mindre foretak som vanligvis forsvinner litt i tallene for samlet eksport og import. Det er også et ark med serier i løpende og faste priser for utvalgte varegrupper.

Tabeller: eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020 (Last ned, Excel) 

Innholdet i statistikken

De ukentlige tallene SSB kan lage for utenrikshandelen er basert på utvalgte deler av norsk eksport og import av varer. Utvalget henger sammen med tidspunktet for datafangsten. Tall for varer som råolje, naturgass, elektrisk strøm og skip får SSB først etter månedens utløp. Varer som tolldeklareres inn til eller ut av landet får vi derimot informasjon om daglig, og det er disse varene vi har sett nærmere på.

I tillegg har vi holdt utenom en del varegrupper hvor handelen erfaringsmessig preges av store, sporadiske enkelttransaksjoner som gjør det vanskelig å se den underliggende trenden i utviklingen.

For å skille mellom pris- og volumeffekter i utviklingen har vi beregnet serier i faste 2018-priser for utvalgte varegrupper, ved hjelp av prisindekser basert på tolldata. Det er ikke mulig å beregne prisindekser for hele datamaterialet, da mange varegrupper inneholder varer med så ulike egenskaper og ulik kvalitet at det ikke kan utledes en meningsfull pris fra tolldataene.

Videre publisering av ukentlig statistikk

SSB publiserer inntil videre ukentlig utenrikshandelsstatistikk fredagen etter måleperioden, med noen unntak, se kalender over planlagte publiseringer

Mer om dataene som er brukt i den ukentlige statistikken

Følgende varer er holdt utenom i den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer: Råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip, flytende rigger, elektrisk strøm, fly, fisk landet direkte i utlandet og jern- og stålkonstruksjoner fortollet på varenummer 7308.9008 i tolltariffen. I februar 2020 utgjorde verdien av varene som er med i ukestatistikken nesten 99 prosent av den publiserte fastlandseksporten, mens for importen var andelen rundt 97 prosent av publisert import.

Ukenummer er bestemt av ekspedisjonsdato på tolldeklarasjonen. Ukene 1 og 52 er holdt utenom, da de ikke alltid har 7 dager. Data for de siste ukene har kun vært gjennom en overfladisk kvalitetssikring og revisjoner av statistikken må påregnes.

Når det gjelder importverdiene må det tas et forbehold om at Tolletaten endret reglene for tolldeklarering fra og med 20. mars. Om importørene i stor grad har benyttet seg av anledningen til å utsette tolldeklarering vil det bety at noe import som passerte norsk grense etter dette tidspunktet ikke vil fanges opp i statistikken før senere. Inntil 20. mars i år ble i overkant 40 prosent av importverdien innført under prosedyren som det nye regelverket gjelder, men innen mai ser det ikke ut til at utsatt deklarering har blitt benyttet i et omfang som påvirker den ukentlige statistikken i noen betydelig grad. Tolletaten har besluttet at den midlertidige regelendringen reverseres fra og med 4. juni.

Prisindeksene er basert på enhetspriser, det vil si verdi dividert med mengde. Varenumrene som brukes i beregningen har en spredning i enhetsprisene, for enkeltforsendelser og for varenummeret over tid, som tyder på at varesammensetningen innen nummeret er relativt homogen. I tillegg er det gjort en vurdering av om summen av varenumre som kvalifiserer i homogenitetstesten utgjør en stor nok andel av aggregerte varegrupper til at de er representative for aggregatet. Varegruppene som vi har prisindekser for utgjør omtrent 66 prosent av eksportverdien som er med i ukesstatistikken, og rundt 37 prosent av importverdien. En av grunnene til den relativt lave dekningen for import er at metoden med enhetspriser ikke gir meningsfulle resultater for viktige importvarer som maskiner og transportmidler.

Kontakt