Statistikkområde

Utdanning: Videregående utdanning

Alt innhold for delområdet videregående utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Mobilitet blant personer med fag-/svennebrev

  Rapporter 2019/31

  Å styrke opplæringen av fagutdannede, definert her som en person som har yrkeskompetanse dokumentert med fagbrev eller svennebrev, har vært en uttalt målsetting for den sittende regjeringen.

  Publikasjon
 • 1 av 4 yrkesfagelever oppnår studiekompetanse

  En fjerdedel av elevene som starter på yrkesfag, oppnår studiekompetanse i løpet av fem år. Det er medie- og kommunikasjonselever som i størst grad oppnår studiekompetanse.

  Artikkel
 • Uflaks med eksamenstrekningen i videregående skole fører til frafall

  Ny studie viser at å bli trukket til skriftlig eksamen øker risikoen for å stryke og gjør at svakere studenter ikke klarer å fullføre videregående skole.

  Artikkel
 • Flere menn i kvinnedominerte utdanningsprogram

  Siden 2010 har andelen mannlige elever i tradisjonelt kvinnedominerte utdanningsprogram økt. I helse- og oppvekstfaget har andelen menn steget med 7,2 prosentpoeng i perioden 2010 til 2018.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2019

  Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • Kurs for elever i videregående skole

  Sammen med Eurostat og 15 andre europeiske land arrangerer SSB en statistikkonkurranse for skoleelever i ungdomsskolen og videregående skole. Påmelding av lag skjer nå i høst, selve konkurransen starter februar 2020. SSB tar en pause fra vår ordin...

  Artikkel
 • Norge kan mangle opptil 4 700 grunnskolelærere i 2040

  Hvis vi legger dagens studenttall, fullføringsgrad, hvor mange som vil gå av med pensjon samt utviklingen i antall barn framover til grunn, vil vi mangle rundt 4 700 grunnskolelærere i barne- og ungdomsskolen om cirka 20 år.

  Artikkel
 • LÆRERMOD 2016-2040

  Rapporter 2018/35

  I denne rapporten tar vi utgangspunkt i utdanning- og arbeidsmarkedsstatistikk fra 2017 og framskriver tilbud og etterspørsel separat for fem ulike lærerutdanninger basert på framskrivingsmodellen LÆRERMOD.

  Publikasjon
 • Kompetanseprofil for lærere i videregående skole

  Rapporter 2018/19

  Basert på en kombinasjon av registerdata fra nasjonal utdanningsdatabase (NUDB) og spørreskjemadata, kartlegges lærernes fagspesifikke og formelle kompetanse i denne rapporten.

  Publikasjon
 • Store forskjeller i lærerkompetanse

  Lærere på studieforberedende utdanningsprogram har høyere utdanningsnivå, mer pedagogisk utdanning og flest studiepoeng relevant for faget de underviser i, sammenlignet med lærere på yrkesfaglige utdanningsprogram.

  Artikkel
 • Flere gjennomfører videregående

  Tre av fire elever fra 2012-kullet gjennomførte videregående i løpet av fem år. Siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006 har andelen som fullfører, økt med nærmere 5 prosentpoeng.

  Artikkel
 • Karakterer og grunnskolefravær kan påvirke fraværet i videregående

  Ikke uventet er det en klar sammenheng mellom dårlige karakterer og stort fravær i grunnskolen og fraværet elevene senere har på videregående.

  Artikkel
 • Fullføring av videregående opplæring og effekter av tiltak mot frafall

  Rapporter 2018/08

  Gjennom Overgangsprosjektet i Ny GIV har elever med svake faglige prestasjoner midtveis i 10. trinn fått tilbud om tilpasset intensivopplæring i vårsemestrene 2011-2013.

  Publikasjon
 • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

  "Dette er kvinner og menn i Norge" gir enkelte smakebiter på Statistisk sentralbyrås statistikk som på en eller annen måte belyser kvinners og menns situasjon i samfunnet.

  Publikasjon
 • Flere begynner på helse- og oppvekstfag

  Siden 2010 har antall elever som begynte med helse- og oppvekstfag på første trinn i videregående skole, økt med over 2 000. 14,5 prosent av elevene som begynte på vg1 høsten 2017, er i dette utdanningsprogrammet.

  Artikkel