Statistikkområde

Utdanning: Videregående utdanning

Alt innhold for delområdet videregående utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Hvordan går det med elever som ikke får læreplass?

  Rapporter 2020/34

  Mangel på læreplasser har vært, og er fortsatt, en utfordring i videregående opplæring. Denne rapporten undersøker hvordan det går med elever som ikke får læreplass.

  Publikasjon
 • Grunnskoleresultaters betydning for gjennomføring av videregående opplæring

  Rapporter 2020/33

  Nesten alle elever som avslutter grunnskolen har direkte overgang til videregående opplæring. De fleste av disse avslutter videregående opplæring med å oppnå vitnemål, fagbrev eller svennebrev, men ikke alle.

  Publikasjon
 • Fortsatt lav gjennomføring av yrkesfag i Norge

  Sammenlignet med andre OECD-land er Norge fortsatt i bunnsjiktet når det gjelder gjennomføring av yrkesfaglig videregående opplæring.

  Artikkel
 • Hva kjennetegner skoler og kommuner som bidrar mer, eller mindre enn forventet til elevenes læring?

  Rapporter 2020/30

  Siden 2019 har såkalte skolebidragsindikatorer blitt publisert for landets grunnskoler og videregående skoler i Skoleporten.

  Publikasjon
 • Tyngre vei til universitet og høyskole?

  En mindre andel oppnår generell studiekompetanse blant yrkesfagelever som tar et påbyggingsår, enn blant elever som begynner rett på studieforberedende. Noe av forskjellen kan forklares ved å ta hensyn til blant annet prestasjoner fra grunnskoleut...

  Artikkel
 • Endringer i gjennomføringsstatistikken

  Formålet med statistikken Gjennomføring i videregående opplæring er å følge elever og se hvor mange som fullfører og består. Statistikken har frem til nå fulgt elevene i fem år etter skolestart, men fra og med 2020 gjøres det flere endringer.

  Artikkel
 • Stor variasjon i fullføringsgrad på yrkesfag

  2 av 3 elever som starter på yrkesfag, fullfører og består videregående opplæring innen seks år. Fullføringsgraden på de ulike utdanningene varierer imidlertid veldig – fra halvparten på restaurant- og matfag til 76 prosent på elektrofag.

  Artikkel
 • Skolestenging koster samfunnet 1,7 milliarder per dag

  Stenging av utdanningsinstitusjonene har ført til at barn og unge går glipp av tradisjonell undervisning.. En ny analyse viser at barnas læringstap, kombinert med foreldrenes produksjonstap, estimeres til å koste samfunnet om lag 1,7 milliarder kr...

  Artikkel
 • Hva koster det å stenge utdanningssektoren?

  Rapporter 2020/15

  Denne analysen har som må å tallfeste kostnadene av smittevernstiltak i utdanningssektoren i forbindelse med COVID-19. Per dags dato er hovedtiltaket stenging av alle fysiske utdanningsinstitusjoner og aktiv bruk av hjemme- og fjernundervisning.

  Publikasjon
 • Flere innvandrere går i lære

  Fra 2010 til 2019 har innvandrerandelen i fagopplæring økt fra 5 til 13 prosent. Blant innvandrere i fagopplæring er det mindre overvekt av menn enn i den øvrige befolkningen, til tross for en økning i andel menn på 10 prosentpoeng i perioden.

  Artikkel
 • Gode skoleresultater – liten endring i yrkesvalg

  I dag er 44 prosent av alle som jobber innenfor matematikk, naturfag og teknologi (MNT) kvinner. Ser vi bort fra tannleger, leger og veterinærer, ligger andelen kvinner i yrker innenfor MNT-feltet på rundt 25 prosent, til tross for at jentene i gj...

  Artikkel
 • Målrettet og tilrettelagt matematikkundervisning for elever som presterer svakt i matematikk

  Rapporter 2020/07

  Formålet med denne rapporten er å beskrive og evaluere et tiltak gjennomført i Oslo-skolen. Tiltaket var rettet mot elever med svake matematikkferdigheter på 8. trinn og 1. trinn på videregående (Vg1).

  Publikasjon
 • Høyest lønn for lastebil- og trailerlærlinger

  For første gang har Statistisk sentralbyrå publisert lønnsstatistikk for lærlinger. Lærlingene med yrket som lastebil- og trailersjåfør hadde høyest månedslønn, mens lærlingene med yrket som frisør hadde lavest.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2020

  Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • Utdanningsløpet til personer født i 1975, 1985 og 1995

  Rapporter 2019/39

  Det norske utdanningssystemet har blitt endret gjennom flere reformer i løpet av de siste tiårene. Men hvordan har utdanningsløp og utdanningsvalg til elever og studenter endret seg over tid?

  Publikasjon