Den europeiske statistikkonkurransen 2021/2022

Publisert:

Endret:

Her er oversikt over lagene som har gått videre til oppgave 2 i Den europeiske statistikkonkurransen og veiledning til lagene.

Over 200 norske lag med elever fra ungdomsskolen og videregående skole har deltatt i første del av konkurransen der de testet sine kunnskaper i statistikk og statistikkforståelse. 

Hovedmålsettingene for konkurransen er å fremme nysgjerrighet og interesse for statistikk blant skoleelever og oppmuntre og inspirere lærere til å bruke offisiell statistikk i undervisningen. 

Eurostat, det europeiske statistikkbyrået, er initiativtaker til konkurransen og er ansvarlig for det overordnede opplegget, mens Statistisk sentralbyrå er ansvarlig for konkurransen i Norge. Du finner mer informasjon om konkurransen under Hva er Den europeiske statistikkonkurransen

Oppgave 1 og lagene som går videre til oppgave 2

Oppgave 1 er nå avsluttet. Vurderingen er gjort på bakgrunn av den samlede skåren på de tre prøvene i oppgaven. De nasjonale reglene forklarer hvordan skårene er satt. 

Gå til oversikten som viser hvilke lag som er med videre

Fasit oppgave 1 

Fra 29. november til 10. januar kan lagene gå inn i konkurranseportalen og åpne de tre prøvene i oppgave 1 på nytt. De riktige svaralternativene er markert.   

 

Til lagene: Praktisk informasjon om oppgave 2 av konkurransen

I denne oppgaven er temaet likestilling mellom menn og kvinner, og lagene skal analysere tabeller med statistikk fordelt på kjønn. Analysen skal presenteres i Powerpoint eller et lignende program. Oppgaven ligger i konkurranseportalen, som dere brukte til oppgave 1. Det er viktig at dere leser oppgaven nøye før dere går i gang. Be gjerne veileder om råd.

Oppgave 2 starter mandag 29. november. 

Frist for levering er 10. januar.

Instruksjoner til oppgave 2:

 • Gå til konkurranseportalen 
 • Bruk samme innlogging som for oppgave 1 (lagnavn og passord)
 • Under «Velg en prøve», klikk på «Tilgang til oppgave 2»
 • I portalen ligger en ZIP-fil, som lastes ned og åpnes. Her finner dere to filer (Excel), en for ungdomsskole og en for videregående. Velg den filen som passer din kategori.
 • I filen ligger tabeller, oppgavetekst og tips.
 • Dere kan velge om dere vil bruke én eller flere tabeller som utgangspunkt for problemstilling og presentasjon.

Det er viktig at dere henter opp filen for deres kategori, de er godt merket med ungdomsskole og videregående skole.

Oppgavefilene finnes også her: 

Oppgave til ungdomsskolelag

Oppgaver til VGS-lag

Spørsmål? Ta kontakt med skole@ssb.no, så hjelper vi deg. 

Den europeiske finalen

For de to beste lagene i hver kategori

 • Oppgave 3: 14. februar - 23. mars
 • Annonsering av europeiske vinnere: Midten av juni 
 • Premiereseremoni: Informasjon kommer

Premier

De tre beste lagene i begge deltakerkategoriene vinner pengepremier.

 • 1. premie: 9 000 kroner per lag
 • 2. premie: 6 000 kroner per lag
 • 3. premie: 3 000 kroner per lag

Lagene som vinner første og andre plass får tilbud om å delta i den europeiske finalen. Dersom et lag trekker seg, får tredje plass i kategorien tilbudet.

Vinner av den europeiske finalen: 

 • 1. premie: Gavekort på 400 Euro til hvert av lagmedlemmene, inkludert veileder. 

Regler

Tidsplan

 • Påmeldingsfrist: Mandag 1. november 
 • Oppgave 1: Onsdag 3. november - tirsdag 23. november
 • Annonsering hvilke lag som går videre til oppgave 2: Fredag 26. november
 • Oppgave 2: Mandag 29. november - mandag 10. januar 2022
 • Kåring norske vinnere: 8. februar

Hva er Den europeiske statistikkonkurransen?

Hovedmålsettingene for konkurransen er å fremme nysgjerrighet og interesse for statistikk blant skoleelever og oppmuntre og inspirere lærere til å bruke offisiell statistikk i undervisningen. Eurostat, det europeiske statistikkbyrået, er initiativtaker til konkurransen og er ansvarlig for det overordnede opplegget og den europeiske delen av konkurransen.  

Statistikkonkurransen tester både elevenes teoretiske kunnskaper innen matematikk og statistikk så vel som deres evner til å finne, tolke og bruke offisiell statistikk. 

Skoleåret 2020/2021 deltok mer enn 2900 lag fra 16 europeiske land, deriblant nesten 400 lag fra Norge. 

Statistikkonkurransen i Norge blir arrangert av Statistisk sentralbyrå, med god faglig støtte fra Norsk statistisk forening. 

Hvem kan delta?

Dette er en lagkonkurranse for elever i

 • ungdomsskolen (9. og 10. trinn) og
 • videregående skole (1. og 2. trinn på studieforberedende og 3. året på yrkesfaglig).

Lagene kan ha 1-3 deltakere.

Alle elevene på et lag må tilhøre samme kategori, men ikke nødvendigvis samme skole, klasse eller klassetrinn.  Hvert lag må ha en veileder, som oftest en lærer. Det er lagt opp til at elevene skal klare oppgavene selv, de er tilpasset elevenes nivå. All kommunikasjon mellom lagene og SSB skjer via veilederen. 
Det er ingen begrensninger på antall deltakere/lag fra samme skole eller på hvor mange lag én og samme lærer kan veilede.

Konkurransen er tverrfaglig og det spiller ingen rolle om veilederen underviser i norsk, matematikk, samsfunnfag eller andre fag.

Veileders rolle:
Veilederens rolle er å melde på lag, være kontaktleddet mellom SSB og elevene og bistå elevene i gjennomføringen ved behov. Vi ser at de norske elevene er selvgående, men at det, spesielt for oppgave 2 og 3, kan være en potensiale for ekstra læringsutbytte om veileder utfordrer elevene på å finne en god problemstilling og gir råd for hvordan analysere tallene. Om veileder ønsker det, kan konkurransen også være en mulighet for felles diskusjon i klassen om temaer relatert til statistikk og statistikkforståelse.   

Hvordan gjennomføres konkurransen? 

Hele konkurransen skjer digitalt og består av en nasjonal og en europeisk del. Spørsmålene besvares i en egen portal som er felles for hele Europa. Den nasjonale delen består av to oppgaver. Den første oppgaven består av 30 spørsmål om statistikk. Spørsmålene tar for seg statistiske begreper, grafiske fremstillinger, sannsynlighetsregning og å finne statistikk på ssb.no og andre europeiske nettsider.

Lagene som består oppgave 1 går videre til oppgave 2 der elevene skal tolke et tabellsett laget av SSB. Elevene lager en problemstilling basert på tabellene og legger fram metoder de har brukt, sine funn og konklusjoner i en digital presentasjon. Det kåres en nasjonal vinner i hver kategori basert på oppgave 1 og 2.

Regler for den nasjonale fasen forteller mer om krav og gjennomføring.

De nasjonale vinnerne deltar i den europeiske delen av konkurransen (oppgave 3). Her skal elevene produsere en video om et bestemt tema knyttet til statistikk som er felles for hele Europa.

Språkkunnskaper: 
Oppgave 1 og 2 foregår i hovedsak på norsk, men i oppgave 1 vil noen av spørsmålene være knyttet til en engelsk Eurostat-publikasjon. Oppgave 3 vil i hovedsak være på engelsk, men elevene kan snakke norsk i videoen. 

Se eksempler på oppgave 1, 2 og 3 fra tidligere konkurranser.

Oppgave 1, eksempler på spørsmål (fra 2020-konkurransen)

Spørsmål videregående skole

Spørsmål ungdomsskole

 

Oppgave 2 (fra 2021-konkurrransen)

Temaet for oppgaven var valg og demokrati. Elevene skulle velge en problemstilling å utforske videre basert på en eller flere tabeller fra tabellsettet som ble delt ut. Problemstilling, analysen og konklusjonen skulle presenteres i en Powerpoint-presentasjon på maks 8 sider. 

Tabellsettet

 

Oppgave 3 (fra 2021-konkurransen)

I Den europeiske finalen lagde de nasjonale vinnerlagene fra alle deltakerlandene en video på to minutter om utfordringene med desinformasjon/villedende informasjon i samfunnet, og hvordan offisiell statistikk kan bidra til å løse disse utfordringene.  

De europeiske vinnerne ble kåret 31. mai, og det var ett lag fra Slovenia (ungdomsskole) og ett fra Portugal (videregående) som gikk av med seieren. 

Se de beste videoene på Eurostats nettsider. 

 

 

 

Tidsbruk

Oppgave 1 tar ca. tre timer og man får en periode på tre uker på å gjennomføre denne. Man trenger ikke svare på alle spørsmålene samtidig, men kan lagre og fortsette når det passer, så lenge man sender inn innen fristen. For oppgave 2 bør man beregne en til to dager totalt. Her får elevene en periode på ca. fire uker til gjennomføringen. 

 

 

 

Kontakt