33349
/utdanning/statistikker/opbed/arkiv
33349
Høy opplæringsaktivitet i norske bedrifter
statistikk
2007-08-22T10:00:00.000Z
Utdanning;Virksomheter, foretak og regnskap
no
opbed, Opplæring i bedrifter, kurs, personalopplæring, kursdeltakelse, jobbrotasjon, hospitering, studiesirkler, konferanser, selvstudier, voksenopplæring, etterutdanningVoksenopplæring , Virksomheter og foretak, Utdanning, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Opplæring i bedrifter2005

Innhold

Publisert:

Høy opplæringsaktivitet i norske bedrifter

I 2005 ga 86 prosent av norske bedrifter sine ansatte tilbud om kurs eller andre former for opplæring. Ansattes deltakelse i opplæring i form av kurs er redusert sammenlignet med tall fra 1999, men den totale opplæringsaktiviteten er fortsatt høy.

Dette viser data fra den norske delen av en europeisk undersøkelse om personalopplæring (CVTS3) i regi av Eurostat.

’Third Continuing Vocational Training Survey’ (CVTS3) er gjennomført i alle 27 EU-land samt i Norge. Undersøkelsen dekker foretak (bedrifter i den norske delen av undersøkelsen) med ti ansatte eller mer. Bedrifter innenfor primærnæringer, offentlig forvaltning, helse og omsorg og undervisning er ikke med i utvalget. Dataene har referanseår 2005.

Sammenlignbare tall fra landene som deltar i CVTS3, foreligger ikke ennå, men vil bli publisert senere av Eurostat.

En lignende undersøkelse (CVTS2) ble gjennomført i norske foretak for 1999. CVTS2 viste at Norden lå på Europa-toppen i personalopplæring: http://www.ssb.no/vis/magasinet/norge_verden/art-2002-07-17-01.html

Det er viktig å merke seg at andel bedrifter som tilbød kurs eller andre former for opplæring i 2005 ikke er direkte sammenlignbare med lignende tall for foretak fra 1999. Dette skyldes at flerbedriftsforetak og enkeltbedrifter som ellers er like med tanke på for eksempel næring og antall ansatte, vil ha ulik sannsynlighet for å tilby opplæring.

Mye opplæring innenfor finansiell tjenesteyting, eiendoms- og forretningsvirksomhet

Selv om tilbudet av opplæring i bedrifter jevnt over var høyt i 2005, 86 prosent, var det forskjeller i det totale opplæringstilbudet mellom enkelte næringer. Innenfor finansiell tjenesteyting og innenfor eiendom, utleievirksomhet og forretningsvirksomhet var opplæringsaktiviteten særlig høy. Innenfor disse næringsområdene hadde nesten alle bedrifter ansatte som deltok i opplæring i 2005. For bedrifter innenfor andre sosialtjenester og personlig tjenesteyting er tallene noe usikre, men antyder at omtrent én av fire ikke hadde ansatte som deltok i opplæring i 2005.

Over halvparten av alle bedrifter tilbød kurs i 2005

55 prosent av alle bedrifter hadde ansatte som deltok på kurs, enten kurs bedriften selv arrangerte internt, eller kurs arrangert av eksterne kursleverandører. Mens 44 prosent tilbød eksterne kurs, var interne kurs noe mindre vanlig. 36 prosent tilbød slike kurs. Andelen bedrifter som ga tilbud om kurs var høyest innenfor finansiell tjenesteyting og forsikring (82 prosent).

Sammenligner man kun de bedriftene som tilbød kurs, virker antall ansatte å ha betydning for tilbudet av interne kurs. Blant bedriftene med færre enn 50 ansatte, ga 63 prosent tilbud om interne kurs, mens andelen var 80 prosent blant bedriftene med mellom 50 og 250 ansatte, og 91 prosent blant bedriftene med mer enn 250 ansatte.

Andel kursdeltakere blant ansatte, etter kjønn. 1999 og 2005. Prosent

Færre deltok på kurs i 2005

Sammenligner vi data fra denne undersøkelsen med data for foretak i 1999, har vi ikke grunnlag for å si noe om hvorvidt ansatte totalt sett deltok mindre i opplæring i 2005 enn i 1999. Dette skyldes manglende data for deltakelse i andre former for opplæring. Derimot er det tegn til en klar nedgang i ansattes deltakelse i opplæring i form av kurs. I 2005 deltok 29 prosent av alle ansatte på et eller flere kurs i løpet av året, mens 48 prosent av alle ansatte deltok på kurs i 1999. I 1999 deltok også en større andel av de kvinnelige (66 prosent) enn de mannlige (40 prosent) ansatte på kurs. Slike kjønnsforskjeller var ikke tydelige blant ansatte i bedrifter i 2005.

De eldste og yngste ansatte deltok i minst grad på kurs i 2005. 23 prosent av ansatte under 25 år deltok på kurs, og 24 prosent av ansatte over 55 år deltok, mens andelen var 31 prosent blant de ansatte fra 25 til 54 år.

Én av tre bedrifter benyttet jobbrotasjon

Ved siden av kurs ble også en rekke andre former for opplæring tilbudt i bedrifter i 2005. 60 prosent benyttet praktisk opplæring på arbeidsplassen, 33 prosent benyttet jobbrotasjon/hospitering, 32 prosent hadde studiesirkler, mens 18 prosent benyttet selvstudier, og 37 prosent benyttet deltakelse på konferanser med mer som en del av sitt opplæringstilbud til ansatte.

For de fleste former for opplæring viser datagrunnlaget at bedrifter med færre enn 50 ansatte i mindre grad benyttet seg av ulike opplæringstiltak.

Tilfredsstillende kompetanse

75 prosent av bedriftene som ikke gjennomførte opplæring i 2005, oppga allerede tilfredsstillende kunnskaps- og ferdighetsnivå blant de ansatte som en av de tre viktigste årsakene til manglende opplæring. Til sammenligning oppga kun 2 prosent at manglende opplæring skyldtes lite tid på grunn av høy arbeidsbelastning, og 15 prosent at høye kostnader var blant de tre viktigste årsakene til at opplæring ikke ble gjennomført.

Kurs vil hovedsakelig foregå i egne undervisningslokaler med flere deltagere. Undervisningen skal være lærerstyrt, og varighet samt innhold skal være fastlagt på forhånd. Både kurs som fører fram til en eksamen/sertifisering, og kurs som ikke gir formell kompetanse, regnes med, med unntak av kurs for lærlinger. Dette er en definisjon som favner vidt og rommer alt fra kortere kurs av noen timers varighet til videreutdanning for ansatte i betalt studie-/ utdanningspermisjon.

Praktisk opplæring på arbeidsplassen, selvstudier og annen individuell opplæring regnes ikke som kurs, men som andre former for opplæring.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB