139051
/utdanning/statistikker/nopplinnv/aar
139051
Stabilt antall deltakere i norskopplæringen
statistikk
2013-12-17T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
nopplinnv, Norskopplæring for voksne innvandrere, kvalifiseringstiltak, opplæring, samfunnskunnskapVoksenopplæring , Utdanning, Utdanning, Innvandring og innvandrere
false

Norskopplæring for voksne innvandrere2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

I denne publiseringen er det feil i tallene for deltakernes aldersfordeling. Alder ved bosetting i Norge er brukt i stedet for alder ved utgangen av statistikkåret. Dette gjør at deltakerne har blitt fremstilt som yngre enn de egentlig har vært. I statistikkbanken er tabelltittelen endret. Tallene vil ikke bli rettet opp i denne teksten.

Stabilt antall deltakere i norskopplæringen

Antall deltakere i ordningen med opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere har ligget stabilt på om lag 37 000 deltakere de tre årene 2010, 2011 og 2012. 58 prosent av deltakerne var kvinner, mens 42 prosent var menn.

Deltakere i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter innvandringsgrunn og år
20112012
 
I alt37 26136 912
Arbeid1 5181 531
Familie15 29515 571
Flukt14 21915 509
Utdanning1 0731 219
Ukjent5 1563 082

Statistikken over voksne innvandrere som deltar i norskopplæringen , er ny og under utvikling. Den omfatter deltakere under introduksjonsloven som har rett og/eller plikt til norskopplæring.

15 prosent hadde bakgrunn fra Somalia

SSBs statistikk over deltakere fordelt etter landbakgrunn viser at deltakere fra noen land i Asia og Afrika har stor tallmessig dominans i norskopplæringen. Hele 5 000 av deltakerne hadde bakgrunn fra Somalia, mens 4 300 hadde bakgrunn fra Eritrea. Disse utgjorde til sammen over 27 prosent av alle deltakere med kjent landbakgrunn. Det var også mange deltakere fra Thailand og Afghanistan med henholdsvis 2 600 og 2 400 deltakere.

30 prosent bosatt i de fire største byene

Fordelingen av deltakere etter kommuner viser at mange får opplæring i storbyene. 6 000 var bosatt i Oslo, mens 1 800 bodde i Bergen, 1 300 i Trondheim og 1 000 i Stavanger. I 98 kommuner var det registrert 10 eller færre deltakere i norskopplæringen.

Mange har liten utdanning fra opprinnelseslandet

47 prosent av dem som hadde oppgitt sin utdanningsbakgrunn, hadde utdanning på grunnskolenivå eller lavere. 9 prosent hadde ingen utdanning fra sitt opprinnelsesland. Mange av deltakerne i norskopplæringen har derfor en begrenset skolegang fra sitt opprinnelsesland, noe som fører til et stort opplæringsbehov i Norge.

Ikke fullstendige opplysninger om alleÅpne og lesLukk

Et spesielt forhold ved denne statistikken er at en del av dem som deltar i norskopplæringen, er helt nyankomne innvandrere som er bosatt i asylmottak og enda ikke er bosatt i en kommune. Dette gjaldt om lag 2 200 deltakere i 2012. Denne gruppen har ikke SSB registeropplysninger om i våre befolkningsdata, derfor mangler det opplysninger om bosted, fødeland, botid og innvandringsgrunn for denne gruppen.

Norskopplæring må ikke forveksles med introduksjonsordningen for nyankomneÅpne og lesLukk

Introduksjonsordningen for voksne nyankomne innvandrere skiller seg fra norskopplæringen ved at introduksjonsordningen er spesielt rettet mot asylsøkere og familiegjenforente med disse mellom 18 og 55 år. Introduksjonsordningen er et fulltidsprogram over to år som omfatter både norskopplæring og ulike kvalifiseringstiltak. Deltakere i introduksjonsordningen får også introduksjonsstønad (2G) i de to årene programmet varer, mens norskopplæring ikke utløser stønad. Det er langt færre som deltar i introduksjonsordningen enn norskopplæringen.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB