Grunnskoler

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 11 av 11
Hvordan påvirker foreldres utdanning og inntekt barnas karakterer?

Familiebakgrunn har mye å si for hvordan man gjør det på skolen. Barn fra familier med høy utdanning og høy inntekt får i gjennomsnitt bedre karakterer enn barn fra familier med lavere utdanning og inntekt.

Do funds for more teachers improve student outcomes?

I denne artikkelen studerer vi effekter av ekstra lærere til 166 ungdomsskoler i skoleårene 2013/2014 til 2016/2017.

Dette er ungdomsskoleelevenes karakterer

Statistikken Karakterer og nasjonale prøver i grunnskolen viser resultater for avgangselever i ungdomsskolen. På denne siden kan du utforske disse tallene nærmere og se forskjeller i resultater etter kjønn, fylke og foreldrenes utdanningsnivå.

Dokumentasjon av skolebidragsindikatorer for grunnskolen

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i januar 2017 for første gang skolebidragsindikatorer for alle grunnskolene i landet (SSB Rapport 2017/2), da for de sammenslåtte årgangene 2010 og 2011, 2012 og 2013, samt 2014 og 2015.

1 av 9 har nynorsk som hovudmål i skolen

11,6 prosent av elevane i grunnskolen har nynorsk som hovudmål. Bokmål utgjer 87,3 prosent. Den resterande prosenten har eit anna språk som hovudmål.

Fakta om utdanning 2022

Her finner du tekst, tabeller, figurer og kart som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

Innvandrere – hvordan går det med dem i utdanningsløpet?

Utdanning er en sentral kilde til kunnskap og ferdigheter. Riktig og tilstrekkelig utdanning kan gi bedre jobb og et bedre liv, og skape velstand og bedre sosial integrering. For dem som faller utenfor kan dette ha negative konsekvenser, både økonomisk og sosialt.

Elever i sentrale kommuner skårer høyest på nasjonale prøver

I de mest sentrale kommunene, som Oslo, Lørenskog og Bærum, er det størst andel elever som skårer på de høyeste mestringsnivåene på nasjonale prøver.

Færre fikk de laveste karakterene i matematikk

Av elevene som var på laveste mestringsnivå i regning på 8. trinn, går færre ut av ungdomsskolen med standpunktkarakterene 1 eller 2 i matematikk. Det er et tilsvarende mønster i fagene engelsk og norsk hovedmål.

Hva koster det å stenge utdanningssektoren?

Impact cases blir brukt av mange forskningsinstitusjoner for å synliggjøre hvordan og på hvilken måte forskning får innvirkning på politikk, næringsliv, samfunnsliv, helse og miljø.

Større forskjeller mellom standpunkt- og eksamenskarakterer blant innvandrerelever

Innvandrerelever har i snitt større forskjeller mellom standpunkt- og eksamenskarakterer enn elever fra den øvrige befolkningen. Disse forskjellene blir imidlertid noe mindre når vi inkluderer andre kjennetegn som alder ved innvandring, skolestørrelse, kjønn og foreldres utdanningsnivå.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet grunnskoler.

faktasider