Valgaktuelt 2005

Vekst i barnehagesektoren

Publisert:

Barnehagetilbudet varierer fra kommune til kommune med hensyn til dekningsgrad, driftsutgifter til barnehagesektoren, foreldrebetaling og så videre. Noen kommuner bruker mindre enn 1 prosent, mens noen andre kommuner bruker over 6 prosent av sine totale netto driftsutgifter til barnehagesektoren. I perioden 2000 - 2004 økte antall barnehageplasser med 12 prosent i landet sett under ett.

Både antall barnehager, barn med barnehageplass, dekningsgrad og andel ansatte med førskolelærerutdanning har økt i hele landet sett under ett i de siste årene. Derimot har netto driftsutgifter per innbygger i alderen 1-5 år i gjennomsnitt for hele landet utenom Oslo gått ned siden 2002. En del av nedgangen i 2004 i forhold til tidligere år kan skyldes at en generell kompensasjonsordning for merverdiavgift ble innført fra januar 2004.

Private barnehager siden 1870

I 1837 ble de første barnekrybbene og barneasylene, senere kalt for heldagsbarnehager, ble opprettet i Norge. Den første private barnehagen ble opprettet i 1870. Antall private barnehager i forhold til offentlige barnehager har gått i bølger gjennom årene. I 1980 utgjorde de 46 prosent av samtlige, mens 41 prosent av barnehagene var privateide i 1990. På begynnelsen av 1990-tallet økte prosentandelen private barnehager gradvis, men først i 1994 utgjorde de halvparten av det samlede antallet. I andre halvdel av 1990-årene var det flere offentlige barnehager enn private, men i de senere årene har prosentandelen private barnehager økt igjen.

Ved utgangen av 2004 var det over 6 000 barnehager i drift. Private barnehager utgjorde 53 prosent av samtlige barnehagene. Sammenlignet med året før, økte andelen private barnehager med 2 prosentpoeng. Én av tre private barnehager var en familiebarnehage. Selv om det var flere private enn offentlige barnehager i 2004, hadde de offentlige barnehagene flere barnehageplasser enn de private.

Figur: Antall barnehager, etter eierforhold. 1980-2004

57 prosent av barna i offentlige barnehager

57 prosent av barn i alderen 0-6 år som hadde barnehagetilbud gikk i offentlige barnehager, mens det var 43 prosent som hadde plass i private barnehager. Ser en dette i lys av antall barn per ansatte og årsverk, så var det henholdsvis 3,7 og 4,1 barn per ansatt i offentlige og private barnehager. I offentlige barnehager var det i gjennomsnitt 4,7 barn per årsverk, mens det var 5,2 barn per årsverk i private barnehager. Vaktmestere og rengjøringspersonalet er ikke med i disse beregningene.

Figur: Antall barn i barnehager, etter eierforhold. 1999-2004

Økt barnehagedekning

Det ble opprettet 8 000 nye barnehageplasser i 2004. Dette tilsvarer en økning på 4 prosent i forhold til 2003. I perioden 2000 - 2004 økte antall barnehageplasser med 12 prosent.

Det er ikke bare antall barnehager og barnehageplasser som har økt, det har også vært en økning i dekningsgraden. Dette gjelder samtlige alderstrinn. Ved utgangen av 2004 hadde 72 prosent av barn i basisgruppen (aldersgruppen 1-5 år) et tilbud om barnehageplass. Tilsvarende prosentandel var 69 året før. Dekningsgraden for basisgruppen gikk opp med 9 prosentpoeng, fra 63 til 72 prosent, i perioden 2001 - 2004. Barn i åpen barnehager er ikke med i disse dekningsgradene.

Innføringen av kontantstøtteordningen ser ikke ut å ha hindret økningen av både antall barnehageplasser og dekningsgraden for aldersgruppen 1-2 år. Siden 2001 og frem til 2004 ble det etablert 9 500 nye barnehageplasser, og dekningsgraden økte med 8 prosentpoeng for 1-2 åringer.

74 prosent med tilbud om heltidsplasser

I 2001 økte andelen barn med tilbud om heltidsplass med 1 prosentpoeng, fra 63 til 64 prosent, i forhold til året før. Heltidsplass er her definert som avtalt oppholdsplass på 33 timer eller mer per uke. Av de som fikk tilbud om barnehageplass i 2002 og 2003, fikk henholdsvis 67 og 69 prosent tilbud om heltidsplasser. Det bør antas at en del deltidsplasser blir gjort om til heltidsplasser fra det ene til det andre året.

Ved utgangen av 2004 fikk 74 prosent av barn i barnehager tilbud om heltidsplass. Dette tilsvarer 5 prosentpoeng økning i antall heltidsplasser i forhold til 2003. Antall deltidsplasser gikk ned med tilsvarende antall prosentpoeng.

Det var ingen forskjell mellom fordelingen av heltids- og deltidsplasser mellom private og offentlige barnehager.

Figur: Heltids- og deltidsplasser i barnehager. 1999-2004

Fortsatt kvinnedominans

Barnehagesektoren domineres fortsatt av kvinner. Dette gjelder offentlige barnehager så vel som private, og styrere så vel som vaktmestere. I perioden 2001 - 2004 økte andel ansatte menn ved samtlige barnehager med 1 prosentpoeng, fra 7 til 8 prosent. I disse årene økte andel ansatte menn i offentlige barnehager med 0,3 prosentpoeng, mens økningen i private barnehager var på 2 prosentpoeng.

Kjønnsfordelingen blant ulike yrkeskategorier i barnehagesektoren er meget skjev. Mennene utgjorde mellom 5 - 7 prosent av alle ansatte innenfor ulike yrkeskategorier, unntaket var vaktmestere og tospråklige assistenter hvor det var henholdsvis 32 og 12 prosent menn ved utgangen av 2004. Færrest menn var det blant pedagogiske ledere med 5 prosent.

Kontakt