Utdanningsindikatorer, OECD, skoleåret 2009/2010

Kvinner fullfører oftere på normert tid enn menn

Publisert:

I gjennomsnitt for OECD-landene fullfører 70 prosent videregående opplæring på normert tid. Imidlertid er det store forskjeller mellom enkeltland. Utdanningsnivået i landene varierer også, men i 28 av 33 land har minst 60 prosent i alderen 25 til 64 år fullført videregående opplæring eller høyere.

OECDs publikasjon Education at a Glance 2012 viser at gjennomsnittlig 70 prosent av de som startet videregående opplæring, fullførte utdanningen innen normert tid. I samtlige land fullførte en større andel kvinner enn menn videregående opplæring på normert tid. Gjennomsnittlig fullførte 74 prosent av kvinnene på normert tid og 66 prosent av mennene.

Figur - Gjennomstrømning i videregående opplæring, etter kjønn. Prosent

Norge under gjennomsnittet

I Norge fullførte 57 prosent av de som startet videregående opplæring utdanningen innen normert tid. Det er 13 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet i OECD-landene. Av de nordiske landene er det kun Island som har lavere gjennomstrømning i videregående på normert tid.

Bak OECD-gjennomsnittet skjuler det seg store forskjeller mellom enkeltland. I Korea fullførte 95 prosent av de som startet videregående opplæring, innen normert tid. Landet er tett fulgt av Japan, hvor 93 prosent fullførte innen normert tid. Lavest gjennomstrømning i videregående opplæring hadde Island og Luxembourg, med henholdsvis 44 og 45 prosent.

Mer informasjon

Fullføringsrater eller gjennomstrømningsanalyser i videregående opplæring presentert i Education at a Glance 2012, tar utgangspunkt i elever fra 25 OECD-land som startet i videregående opplæring første gang et bestemt år, og beskriver status etter normert tid for fullføring og etter normert tid pluss to tilleggsår.

Vanlig med et avbrekk

En utvidelse av tidsperioden med to år påvirker i ulik grad prosentandelen som fullfører videregående opplæring i de forskjellige OECD-landene. I gjennomsnitt fullførte 85 prosent utdanningen innen normert tid pluss to tilleggsår. I Frankrike, Spania og Luxembourg økte gjennomstrømningen med over 20 prosentpoeng om man sammenlikner fullføring på normert tid med normert tid pluss to tilleggsår. I New Zealand og USA var økningen kun på om lag 5 prosentpoeng.

I flere land er det vanlig å enten ta et avbrekk fra videregående opplæring, ta opp igjen fag og klasser eller endre studieretning. Dette påvirker gjennomstrømningen i videregående opplæring. I tillegg vil variasjonen i normert varighet av videregående opplæring variere mellom land og spille inn, og også hvorvidt tilgangen på videregående opplæring er ulik i landene.

Mer informasjon

Statistisk sentralbyrå publiserer mer detaljerte gjennomstrømningsanalyser i videregående opplæring på nasjonalt nivå

Flere unge kvinner enn menn har høyere utdanning – i nesten alle OECD-land

I gjennomsnitt for OECD-landene hadde tre av ti i alderen 25 til 64 år fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2010. Andelen kvinner med høyere utdanning var 32 prosent, mens andelen av mennene var 29 prosent. I Norge hadde 37 prosent fullført høyere utdanning, henholdsvis 41 prosent av kvinnene og 34 prosent av mennene.

I aldersgruppen 25 til 34 år har nesten fire av ti høyere utdanning. Her er forskjellen mellom kvinner og menn i gjennomsnitt på om lag 10 prosentpoeng. Blant kvinner i denne aldergruppen hadde 42 prosent fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå, mens 33 prosent av mennene hadde gjort det samme.

For alle OECD-land, med unntak av Sveits og Tyrkia, har en like stor eller større andel kvinner enn menn utdanning på dette nivået. For 19 av 34 land er forskjellen 10 prosentpoeng eller mer i favør til kvinnene. I Norge, i tillegg til Israel og Slovenia, er denne forskjellen mellom kvinner og menn hele 17 prosentpoeng. Kun Estland har større forskjell mellom kvinner og menn i denne aldersgruppa, hvor 48 prosent av kvinnene har høyere utdanning og 28 prosent av mennene. Det utgjør en forskjell på 20 prosentpoeng.

Tabeller

Kontakt