Flere eldre menn på kurs, seminarer og konferanser

Publisert:

Fra 2018 til 2019 var det en nedgang i andelen sysselsatte som oppga at de hadde deltatt på kurs, seminarer og konferanser i løpet av det siste året. For menn var deltakelsen samlet sett uendret, men når vi ser på alder skiller én gruppe seg ut: Menn i alderen 62–66, hvor deltakelsen økte mest.

Samlet sett deltar sysselsatte kvinner i ikke-formell opplæring i større grad enn menn, og figur 1 viser at dette har vært en stabil trend de siste ti årene. I 2019 oppga 48 prosent av sysselsatte kvinner at de hadde deltatt i slik opplæring i løpet av de siste tolv månedene. Det er mer enn andelen av sysselsatte menn, hvor 45 prosent hadde deltatt, viser nye tall fra Lærevilkårsmonitoren.

Mens andelen menn som oppgir at de har deltatt i ikke-formell opplæring har vært relativt stabil over tid, varierer andelen kvinner som oppgir det samme i noe større grad. Fra 2018 til 2019 var det en nedgang i andelen kvinner som oppga at de hadde deltatt i denne typen opplæring – med hele 3 prosentpoeng. For menn var det ingen endring sammenliknet med året før.

Figur 1. Andel deltakere i ikke-formell opplæring av sysselsatte i alderen 15-66 år, etter kjønn

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Menn 53 49 44 47 49 49 46 49 46 45 45 45
Kvinner 55 51 47 48 51 52 49 51 51 48 51 48
Begge kjønn 54 50 46 47 50 51 47 50 49 47 48 47

Økning i deltakelse for eldre menn 

Fra 2018 til 2019 var det en nedgang i kvinners deltakelse i ikke-formell opplæring innenfor alle aldersgrupper. For menn varierer det, men stort sett i liten grad. Én aldersgruppe skiller seg imidlertid ut: Sysselsatte menn mellom 62 og 66 år. I 2019 oppga 37 prosent innenfor denne gruppen at de hadde deltatt i slik opplæring i løpet av det siste året. Sammenliknet med 2018 utgjør dette en økning på hele 4 prosentpoeng, og dermed den største endringen innenfor de ulike aldersgruppene. Økningen må imidlertid sees i sammenheng med at deltakelsen var spesielt lav for denne gruppen i 2018. Til sammenlikning oppga 48 prosent av sysselsatte kvinner i alderen 62–66 at de hadde deltatt i ikke-formell opplæring det siste året – en nedgang på 3 prosentpoeng sammenliknet med året før.

Figur 2. Andel deltakere i ikke-formell opplæring av sysselsatte i alderen 62-66 år, etter kjønn

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Menn 51 42 30 42 36 37 38 39 44 45 33 37
Kvinner 42 41 36 40 43 45 35 43 53 41 51 48

 

 

Faktaside