Utdanningsindikatorer, OECD, skoleåret 2003/2004

Flere eldre i utdanning i OECD

Publisert:

En større andel eldre deltar i utdanning nå enn tidligere i OECD. Den største økningen skjer blant 20-29 åringer. I alle OECD-land, med unntak av Australia, Spania og USA, deltar en større andel 20-29 åringer i utdanning nå enn tidligere.

I Norge deltar stadig større andeler i utdanning, også for de under 20 år. Tilsvarende utvikling finnes i mange OECD-land, men det er særlig i de eldre aldersgruppene. I skoleåret 2003/2004 var 29 prosent av 20-29 åringene i Norge i utdanning, mot 26 prosent i 2001/2002. Gjennomsnittet for OECD- landene har også økt i denne perioden – fra nesten 23 prosent til om lag 25 1 prosent.

De øvrige nordiske landene kan vise til enda høyere deltakelse i utdanning blant de som er 20 år og eldre. I Finland er over 41 prosent av befolkningen 20-29 år i utdanning, mens Sverige har den høyeste andelen av 30-39 åringer i utdanning – med over 13 prosent.

Figur - Forventede antall år i utdanning. OECD-land. 2004


Mer tid på skole

Forventede antall år på skole fortsetter å øke i takt med flere eldre i utdanning. En femåring i Norge i 2004, kan regne med å tilbringe 18,4 år på skolebenken. For 2001 og 2003 var det forventet å bruke henholdsvis 17,9 og 18,2 år. Det er særlig i høyere utdanning det forventes å bli brukt mer tid enn tidligere. En femåring i Norge i 2004, kan regne med å bruke 3,6 år innen høyere utdanning.

I åtte OECD-land antas det å bli brukt mer tid i utdanning enn i Norge. I Australia, Finland, Sverige og Storbritannia forventes det å bli brukt 20 år eller mer.

Kvinner på fremmarsj

Kvinner forventes å bruke mer tid på utdanning enn menn i nesten samtlige OECD-land. I 1999 kunne ei femårig jente regne med å bruke 16,9 år i utdanning. I 2004 er tallet 17,8 år. Menn har ikke hatt tilsvarende økning.

I alle OECD-land er det flere kvinner enn menn som avlegger eksamen på videregående nivå, med unntak av Tyrkia. I Sveits og Sør-Korea er det like mange kvinner og menn som avlegger eksamen på dette nivået. I Norge er det en overvekt av kvinner som avlegger eksamen på videregående nivå innenfor både studiekompetansegivende- og yrkeskompetansegivende studieretninger. I OECD-landene sett under ett, er det fortsatt flere menn enn kvinner som avlegger eksamen innenfor yrkeskompetansegivende studieretninger.

Utdanningsnivået hos kvinner i Norge gjenspeiler overvekten av kvinner som avlegger eksamen på videregående skolenivå. Andelen kvinner i alderen 25-64 år som har fullført høyere utdanning er 34 prosent i 2004 – tilsvarende andel i 1998 var 28 prosent. Andelen menn med høyere utdanning innenfor samme aldersgruppe er 30 og 27 prosent for henholdsvis 2004 og 1998. Samme utvikling finnes i mange OECD-land.

Statistikken er hentet fra publikasjonen "Education at a Glance 2006", som ble frigitt 12. september i regi av OECD (se http://www.oecd.org/ ).

1 Tyrkia var ikke inkludert i 2002, men er inkludert i 2004 med lave andeler. Den reelle forskjellen er derfor noe større.Tabell 1 Elever og studenter i utdanning, i andel av populasjonen. 2002 og 2004

Tabeller

Tabell 1 Elever og studenter i utdanning, i andel av populasjonen. 2002 og 2004

Tabell 2 Forventet antall år i utdanning for en femåring. 2002, 2003 og 2004

Tabell 3 Andel 25-64 åringer som har fullført høyere utdanning, etter kjønn. 1999 og 2004

Kontakt