Rapporter 2013/56

Delrapport 2: Foreløpige analyser av sammenhengen mellom gratis kjernetid og skoleresultatene på 1. trinn

Evaluering av forsøk med gratis kjernetid i barnehage

Denne delrapporten inneholder foreløpige analyser om tilbudet om gratis kjernetid i barnehage i utvalgte bydeler påvirker barnas prestasjoner på nasjonale kartleggingsprøver i første klasse.

I 2007/2008 fikk fire- og femåringer i Oslo-bydelene Alna, Stovner, Grorud, Bjerke og Søndre Nordstrand tilbud om gratis kjernetid i barnehage. Bakgrunnen for tiltaket var et ønske om å rekruttere flere minoritetsspråklige barn til barnehagen.

Våre foreløpige analyser viser at det i bydelene som tilbyr gratis kjernetid, er en høyere andel av barna med innvandrerbakgrunn som bruker barnehage når de er fire og fem år, sammenlignet med barn i den samme aldersgruppen i bydeler i Oslo som ikke har et slikt tilbud. For de yngre barna som ikke er omfattet av tilbudet, er bruken av barnehage lik i de to gruppene av bydeler. Tilbudet har altså den ønskede effekten på rekruttering til barnehagen: Når kjernetid er gratis og bydelene jobber aktivt for å få barn til å starte, rekrutteres flere med innvandrerbakgrunn til barnehagen.

Videre ser vi hvordan det går med disse barna når de kommer i skolealder og gjennomfører kartleggingsprøver i første klasse. Jevnt over finner vi at barna med innvandrerbakgrunn i bydeler med tilbud presterer bedre på disse prøvene. I tråd med en liknende tidligere studie av Drange og Telle (2010) , viser de foreløpige funnene særlig store effekter for jenter.

De foreløpige analysene tyder også på at effekten er stor for barn fra innvandrerfamilier hvor mor har lav utdanning eller liten arbeidsmarkedstilknytning. Vi finner ingen effekt av tilbudet om gratis kjernetid på bruken av barnehage blant barn uten innvandrerbakgrunn. Vi finner heller ingen effekt på disse barnas senere prestasjoner på de nasjonale kartleggingsprøvene, noe som igjen er i tråd med funnene til Drange og Telle 2010 .

Evalueringen forutsetter at vi følger barnekohorten født 2006 til 2. trinn og kohorten født 2007 til 1. trinn, mens den foreliggende delrapporten kun følger kohorten 2006 til 1. trinn. Det er derfor mulig at sluttrapporten, som også vil inneholde mer omfattende undersøkelser av robustheten til metodene og resultatene, vil gi andre resultater enn i de foreløpige analysene vi her rapporterer.

Om publikasjonen

Tittel

Evaluering av forsøk med gratis kjernetid i barnehage. Delrapport 2: Foreløpige analyser av sammenhengen mellom gratis kjernetid og skoleresultatene på 1. trinn

Ansvarlig

Nina Drange

Serie og -nummer

Rapporter 2013/56

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Grunnskoler, Barnehager

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8810-4

ISBN (trykt)

978-82-537-8809-8

ISSN

1892-7513

Antall sider

26

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt