283725
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
283725
Flere lastebiler fra Baltikum og Polen
statistikk
2017-02-13T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false
Norske lastebiler fraktet 4,3 millioner tonn gods over grensen i 2016.

Godstransport med lastebil4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere lastebiler fra Baltikum og Polen

Norske lastebiler fraktet 4,3 millioner tonn gods over grensen i 2016. De utenlandske bilene transporterte 9 millioner tonn. Lastebiler fra Baltikum og Polen transporterte 2,4 millioner tonn av dette, 0,3 millioner tonn mer enn i 2015.

Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen
2016Prosent
Transportmengde (tonn)Andel import2015 - 20162011 - 2016
1Tallene tilbake til 2013 er rettet, ved at tømmertransport som faktisk har blitt fraktet med tog feilaktig har vært registrert fraktet på lastebil. Dette påvirker i noen grad sammenliknbarheten mot tidligere perioder.
Alle nasjonaliteter13 281 11961,00,97,7
Norge14 279 48637,2-3,7-16,3
Sverige3 698 51175,4-2,62,3
Danmark795 26479,12,617,4
Finland425 91772,1-8,1-21,6
Polen1 122 72759,110,8129,1
Tyskland497 08574,25,722,1
Nederland242 01476,45,733,7
Baltikum1 250 60468,114,298,0
Russland54 46488,25,8-61,7
Andre915 04773,511,971,7

Den utenlandske andelen av grensetransportene økte fra 2015 til 2016 med 1,6 prosentpoeng og den langsiktige trenden viser at norske lastebiler taper markedsandeler. I 2000 hadde de utenlandske bilene en andel av grensetransporten på vei på 49,1 prosent. I 2016 var denne andelen økt til nær 63 prosent.

I alt ble det transportert 13,3 millioner tonn gods over grensen i 2016, en økning på 0,9 prosent i forhold til 2015. Om lag 2,0 millioner tonn av dette ble transportert på ferje, enten med bil eller tilhenger.

Norske biler beholder dominerende posisjon ved eksport

Det er en betydelig retningsskjevhet med hensyn til hvem som frakter godset ved henholdsvis eksport og import. De norskregistrerte lastebilene fraktet 52,0 prosent av godset ut av landet i 2016. For importen er bildet annerledes. Kun 19,6 prosent av godset som i 2016 kom inn til Norge på vei, var lastet på en norsk lastebil. Norskregistrerte lastebiler tapte markedsandeler både på eksport og importsiden med henholdsvis 1,1 og 1,4 prosent i 2016 sammenlignet med 2015.

Baltiske og polske biler fortsetter fremmarsjen

De svenske lastebilenes andel av den norske grensetransporten avtar gradvis, men de er fortsatt nest størst med god margin. I 2016 hadde svenskene 27,8 prosent av godstransporten med bil inn og ut av Norge. Dette er 1,1 prosentpoeng mindre enn i 2015. Polen og de baltiske landene har nå en markedsandel på henholdsvis 8,5 og 9,4 prosent.

Økning i 4. kvartal

I 4. kvartal ble det transportert 3,3 millioner tonn gods over grensen med lastebil. Det er kun 1,0 prosent mer enn i samme kvartal året før. Norskregistrerte biler fraktet 1,1 millioner tonn av dette, tilsvarende en andel på 32,4 prosent. Det er 1,4 prosentpoeng mer enn i 4. kvartal 2015.

Ikke nødvendigvis mer kabotasje

Det pågår en debatt om kabotasjetransport i samfunnet. At utenlandske lastebilers andel av godstransporten til og fra Norge øker, er ikke det samme som at kabotasjetransporten øker. Imidlertid vil en økende mengde gods, og det at en større andel av godset som transporteres over grensen av utenlandske biler, bety at det blir flere utenlandske biler på norske veier.

Endringer i transportmiddelfordelingÅpne og lesLukk

Fra og med 3. kvartal 2014 er en stor del av tømmereksporten som i en lengre periode feilaktig har vært registrert som lastebiltransport, blitt flyttet til jernbane. Nye tall er oppdatert tilbake til 1. kvartal 2013. Det vil følgelig være brudd i statistikken mellom 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013. Endringen har først og fremst betydning for sammenliknbarheten ved eksport, både når det gjelder totaltallet og markedsandeler.