Banner med bilde og tittel

Kollektivtrafikk

Fakta om kollektivtrafikk

Ingress

På denne siden finner du tallene som viser hvor mye nordmenn reiser kollektivt,
enten det gjelder buss, båt, bane eller tog.

Reiser i kollektivtrafikken

Reiser i kollektivtrafikken
Ikon av transportnett
Reiser i kollektivtrafikken
2021
471
millioner reiser
-10,8 % fra ti år før
Reiser i ulike former for kollektivtrafikk

¹Tallene for båt inkluderer ikke bilferger. Se helt nederst på siden for tall for bilferger.

Den klart største delen av våre samlete reiser foregår fortsatt i personbil. For mer om dette se vår faktaside om bil og transport.

Buss

Andelen av alle kollektivreiser som er med buss
Ikon av buss
Andelen av alle kollektivreiser som er med buss
2021
65,2
%
0,7 prosentpoeng fra året før
Reiser med buss per innbygger. Utvalgte byområder.

Elektriske busser
Ikon av elektrisk buss
Elektriske busser
2021
546
busser
84 busser fra året før
Andel skoleelever som får skoleskyss

Strekning reist med buss
Ikon av vei i solnedgang
Strekning reist med buss
2021
2,90
milliarder passasjerkilometer¹
1,9 % fra året før

¹Med passasjerkilometer menes antall passasjerer ganget med antall kilometer reist.

Strekning reist med buss inkluderer både lokal/regional trafikk (fylkeskommunale ruter) og fjerntrafikk (kommersielle ruter).

Tog

Antall reiser med tog
ikon av bygning
Antall reiser med tog
2021
41
millioner togreiser
-44,3 % fra fem år før
Strekning reist med tog

¹Med passasjerkilometer menes antall passasjerer ganget med antall kilometer reist.

Trikk og bane

Reiser med trikk og bane
Ikon av buss
Reiser med trikk og bane
2021
115
millioner reiser
-32,7 % fra fem år før
Strekning reist med trikk og bane

Båt

Reiser med båt
Ikon av skip
Reiser med båt
2021
7,7
millioner båtreiser
-32,9 % fra fem år før
Strekning reist med båt

Tallene inkluderer ikke reiser med Hurtigruten.

Bilferge

Reiser med bilferge

Bilfergene regnes normalt som en forlengelse av veinettet, og er derfor ikke med i tallene for kollektivtrafikk. På denne siden er det bare denne siste figuren som har informasjon om bruken av bilferger.

Alle faktasider