Slepebåter - eneste med kostnadsøkning

Publisert:

Endret:

Nedgangen i drivstoffkostnadene er hovedårsaken til fallet i kostnadene for alle fartøygrupper, unntatt slepebåter som opplede økning i totalkostnadene. Drivstoffkostnadene falt 4,5 prosent fra 1. til 2. kvartal 2017.

Ifølge statistikken Kostnadsindeks for innenriks sjøfart viste delindeksene for alle fartøygruppene en nedgang i totalkostnadene i 2. kvartal 2017 sammenliknet med kvartalet før. Det største fallet hadde fartøygruppene ferge, store hurtigbåter og små hurtigbåter hvor kostnadene falt med henholdsvis 0,6, 0,7 og 0,6 prosent.

Økning i mannskapskostnadene

Fra 1. til 2. kvartal 2017 gikk mannskapskostnadsindeksen opp med 1,0 prosent og endte på 100,9. Det var en økning på 2,1 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2016.

Mannskapskostnadsindeksen er et aritmetisk gjennomsnitt av utviklingen i:

• 50.102 Innenlandske kystruter med passasjer

• 50.202 Innenriks sjøfart med gods

• 50.203 Slepebåter.

Delindeksene for ferje og hurtigbåter følger mannskapskostnadsutviklingen i næring 50.102. Delindeksene for andre fraktefartøy og slepebåter følger utviklingen i henholdsvis næring 50.102 og næring 50.203.

Endringer i kostnadsindeks for innenriks sjøfart

Endring 1: Delindeks for drivstoffkostnader inkluderer CO2- og svovelavgift. Andre relevante avgifter på marint drivstoff som for eksempel NOx-avgiften, er ikke inkludert i indeksen.

Endring 2: Mannskapskostnader til og med 4. kvartal 2016 har vært målt ved avtalte totale utgifter til ansatte ved rederiet. Overtid og bonus har ikke vært inkludert. Nytt fra neste kvartal, 3. kvartal 2017, er at mannskapskostnadene nå inkluderer flere arbeidskraftskostnadskomponenter enn før. Mannskapskostnadsindeksen tar nå med uregelmessige og faste tillegg, overtidsgodtgjørelse og feriepenger i beregningene.

Endring 3: Delindeks for øvrige kostnader er fulgt ved å bruke konsumprisindeksen (KPI) til og med 4. kvartal 2016. Delindeksen følger nå konsumprisindeksen uten energivarer (KPI-JE).

Endring 4: For beregning av kapitalkostnader i form av rentekostnad har kostnadsindeksen benyttet 3-mnd nominell NIBOR publisert av Norges Bank og endringer i prisnivå gitt av konsumprisindeksen (KPI) til og med 4. kvartal 2016. Rentekostnader beregnes fra 1. kvartal 2017 ved å justere 3-mnd NIBOR med endringer i prisnivå gitt av konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE).

Fra 1. kvartal 2017 publiseres også delindekser for alle fartøygrupper uten drivstoffkomponent, i den nye i statistikkbanktabell 11586. For mer detaljer om endringene i indeksen, se «Om statistikken».

 

 

Kontakt