135 drept, 656 hardt skadd

Publisert:

I 2016 omkom 135 personer i 128 dødsulykker på norske veier. 656 personer ble hardt skadd. Dette var 18 flere omkomne enn i 2015, mens tallet på hardt skadde gikk ned med 37.

Selv om antall drepte gikk noe opp i fjor, er 2016 med på å forsterke utviklingen med gradvis færre drepte på norske veier. Dette kommer tydelig frem når vi ser at det var så sent som i 2011 vi for første gang siden før 1955 registrerte at tallet på trafikkdrepte kom under 200. I 2015 var tallet nede i rekordlave 117, mens vi altså igjen har fått en liten økning i 2016. På 1970- og 1980-tallet lå til sammenlikning tallet på omkomne mellom 560 i ulykkesåret 1970 og 338 i 1981.Gjennomsinttet for denne 20-årsperioden lå på 442 årlige omkomne, langt flere enn det vi har sett de siste årene.

Tallet på antall omkomne så langt i 2017 tyder på en fortsettelse av denne gledelige utviklingen. I årets 4 første måneder har 26 personer mistet livet ifølge foreløpige tall. Til sammenligning hadde 40 personer i 2016 omkommet i trafikken innen utgangen av april. I 2015, som har det laveste antall omkomne de siste årene, hadde 27 personer omkommet på samme tidspunkt.

Færre hardt skadde

656 personer ble hardt skadd i veitrafikkulykker i 2016. Dette er det laveste antallet etter krigen bortsett fra 1946 hvor 640 ble hardt skadd. I det verste ulykkesåret som er registrert i Norge, 1970, ble til sammenlikning 4 552 personer hardt skadd. Det var først i 2003 at antallet hardt skadde krøp under 1 000. Siden har dette tallet blitt redusert jevnt og trutt med noen unntak.

Antallet lettere skadde utgjorde 4 613 i 2016, drøyt 200 færre enn året før.

Figur 1. Veitrafikkulykker. Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 2005-2016. 2005=100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Drepte 100.00 108.04 104.02 113.84 94.64 92.86 75.00 64.73 83.48 65.63 52.23 60.27
Hardt skadd 100.00 96.21 89.97 88.74 76.87 73.08 69.50 71.55 71.95 68.99 70.93 67.14
Lettere skadd 100.00 93.77 93.53 93.14 82.39 77.41 74.13 71.00 60.85 57.08 51.09 48.79

Lav risiko for å omkomme i trafikken i Norge

135 drepte tilsvarer 2,6 drepte per 100 000 innbyggere. Dette er en svært lav risiko sammenlignet med de fleste andre land. Vårt naboland Sverige, med 2,7 drepte per 100 000 innbyggere i 2016, er et av få land som har tilsvarende lav risiko som Norge. I Danmark og Finland er tilsvarende risiko henholdsvis 3,7 og 4,4, ifølge foreløpige tall.

EU-kommisjonen har nylig frigitt tall som viser at 25 500 omkom i EU-landene i 2016, 2 prosent færre enn året før. Dette tilsvarer en risiko for å omkomme i EU-trafikken på om lag 5 per 100 000 innbyggere.

På verdensbasis har WHO publisert tall som viser at 1,25 millioner mennesker årlig blir drept i veitrafikkulykker, noe som tilsvarer om lag 17 drepte per 100 000 innbyggere globalt. Norske og europeiske veier, med henholdsvis 2,6 og 5,0 drepte per 100 000 innbyggere, er dermed blant de sikreste i verden.

Figur 2. Veitrafikkulykker. Personer drept i nordiske land per 100 000 av folkemengden. 2004-2016

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Danmark 6.8 6.1 5.6 7.5 7.4 5.5 4.6 3.9 3.0 3.4 3.2 3.1 3.7
Finland 7.2 7.2 6.4 7.2 6.5 5.2 5.1 5.4 4.7 4.7 4.1 4.9 4.4
Norge 5.6 4.9 5.2 5.0 5.4 4.4 4.2 3.4 2.9 3.7 2.9 2.2 2.6
Sverige 5.3 4.9 4.9 5.2 4.3 3.9 2.8 3.4 3.0 2.7 2.8 2.6 2.7

Ingen under skolepliktig alder omkom

Ingen barn under 6 år omkom i trafikken i 2016, som det heller ikke gjorde i 2015. 6 av de som omkom i fjor, var mellom 6 og 17 år gamle, 2 flere enn året før. 40 omkom i aldergruppen 18-34 år, mot 44 i 2015. I aldersgruppen 45-64 år omkom 46 mot 30 året før. 32 personer 65 år eller eldre omkom, sammenliknet med 24 i 2015.

137 vogntog innblandet i veitrafikkulykker

15 personer omkom i ulykker hvor vogntog var innblandet, mot 16 i 2015. 11 av de omkomne satt i en personbil og 1 i vogntog. I alt var 137 vogntog innblandet i en trafikkulykke med personskade, mot 134 i 2015.

Rogalandsveiene tok flest liv

I fjor var det flest trafikkdrepte på rogalandsveiene. 15 omkom i Rogaland, mens det var færrest omkomne på veiene i Aust-Agder hvor kun 2 ble drept.