Alt innhold for området teknologi og innovasjon

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Færre IKT-sikkerhetsproblemer i staten

  I den siste undersøkelsen om IKT-bruk i offentlig sektor rapporterer statlige virksomheter om færre problemer knyttet til IKT-sikkerhet enn i undersøkelsen fra 2017. Særlig har andelen som har vært utsatt for virusangrep, ormer eller lignende, bli...

  Artikkel
 • Teknologiens effekt på arbeidere

  Ny teknologi tidlig på 1900-tallet ga arbeidere mulighet til å klatre på den sosiale rangstigen.

  Artikkel
 • Effekten av Sivas virkemidler på vekst og verdiskaping

  Rapporter 2018/17

  I denne rapporten presenterer vi resultatene av en analyse av Sivas (Selskapet for industrivekst) næringshager og inkubasjonprogram.

  Publikasjon
 • FoU, innovasjon og immaterielle rettigheter i norsk næringsliv 2016

  Statistiske analyser 158

  Denne publikasjonens formål er å sammenstille statistikk om FoU, innovasjon og immaterielle rettigheter i norsk næringsliv, med hovedvekt på året 2016.

  Publikasjon
 • Små endringer for IKT-næringene

  Omsetningen innenfor næringshovedområdet informasjon og kommunikasjon i 2016 var 228,3 milliarder kroner. Driftskostnadene var 207,9 milliarder. Verdiskapingen, målt ved bearbeidingsverdi, endte opp på 104,5 milliarder kroner samme år.

  Artikkel
 • Private breibandsabonnement blir endå raskare

  Private breiband i Noreg har ei medianhastigheit som er 56 prosent raskare enn for eit år sidan. Talet på private breibandsabonnement har òg overstige 2 millionar det siste året. 

  Artikkel
 • Forsker og utvikler for 29,5 milliarder

  Næringslivet utførte forskning og utvikling (FoU) for om lag 29,5 milliarder kroner i 2016. Dette er en vekst på 6 prosent sammenlignet med 2015. Målt i faste priser var veksten nesten 4 prosent.

  Artikkel
 • Liten nedgang for IKT

  IKT-næringene hadde samlet sett en svak nedgang i omsetning og sysselsetting fra 2015 til 2016. Omsetningen gikk ned med 0,2 prosent til rundt 235,3 milliarder, og antall sysselsatte falt med 0,3 prosent til 95 031.

  Artikkel
 • FoU i næringslivet vokser videre

  Næringslivet brukte om lag 29,5 milliarder kroner på egenutført forskning og utvikling (FoU) i 2016. Dette er 6,2 prosent høyere sammenliknet med 2015. Målt i faste priser er økningen på 3,8 prosent.

  Artikkel
 • Bruker sosiale medier til omdømme og rekruttering

  Staten og næringslivet benytter sosiale medier særlig til omdømmeutvikling. 3 av 4 statlige virksomheter og 3 av 5 foretak i næringslivet bruker sosiale medier som hjelp til rekruttering.

  Artikkel
 • Handler privat innkvartering på nett

  Én av ti mellom 16 og 79 år har brukt nettsted eller app til å ordne innkvartering fra en annen privatperson det siste året. For transporttjenester er andelen omtrent den samme.

  Artikkel
 • Ni av ti surfer på nettet hver dag

  90 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år bruker internett daglig. To av tre bruker sosiale medier hver dag eller nesten hver dag.

  Artikkel
 • Moderat økning i innovasjonsinvesteringene

  Foretakene omfattet av den norske innovasjonsundersøkelsen rapporterer å ha investert 64,8 milliarder kroner i utvikling og introduksjon av nye eller vesentlig forbedrede produkter og prosesser i 2016. Dette er om lag 5 milliarder høyere enn i 2014.

  Artikkel
 • Halvparten av norske føretak kjøper nettskytenester

  Nettskytenester er i vekst, og 48 prosent av føretaka med minst ti sysselsette kjøper no nettskytenester. Delen er opp frå 40 prosent i 2016 og 29 prosent i 2014.

  Artikkel
 • 14 prosent flere patentsøknader i 2016

  Patentstyret mottok 2062 patentsøknader i 2016. Antall søknader er på sitt høyeste nivå siden 2009.

  Artikkel